Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autor:

Przyznanie organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa

Przyznanie organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa

Przyznanie organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego części kosztów związanych zpracownikami w związku z pandemią koronawirusa

Procedura wskazuje przesłanki przyznania organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego części kosztów związanych z pracownikami w związku z sytuacją wywołaną przez epidemię COVID-19.

Krok: przyznanie pomocy

Opisywane w niniejszej procedurze dofinansowanie jest elementem rządowego programu pomocy związanego z epidemią COVID-19.

Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, obejmują m.in. kwarantannę osób mających kontakt z zakażonymi, zamykanie placówek, czy też odwoływanie wydarzeń i imprez masowych.

Analogicznie do wsparcia dla przedsiębiorców proponuje się wprowadzenie tożsamych rozwiązań dotyczących dofinasowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które nie są przedsiębiorcami, a zatrudniają pracowników do realizacji działalności statutowej.

Osiągane przez ww. podmioty przychody pochodzą najczęściej z dotacji na realizację zadań publicznych, środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórek publicznych, składek członkowskich. Podmioty te mogą obecnie szczególnie odczuć spadek przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Objęcie wsparciem ww. podmiotów ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania ich funkcji realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. Pozwoli także na utrzymanie kluczowych dla ich działalności pracowników, często dysponujących unikatowymi kompetencjami niezbędnymi do wznowienia działań. Wsparcie sektora pozarządowego jest również konieczne ze względu na fakt, że ewentualne masowe likwidacje tych podmiotów, czy też znaczny spadek zatrudnienia będą niezwykle trudne do odtworzenia w krótkiej perspektywie czasowej. To również negatywnie wpłynie na zdolność wspólnot do samodzielnego rozwiązywania problemów, obniży poziom zaufania i kapitału społecznego, spowoduje trudne do ocenienie straty społeczne.

Krok: (!) zakres podmiotowy pomocy

2) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi

– zatrudniających pracowników – zob. procedura Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa;

Uwaga! Ryzyko: Pomocą w formie omawianego dofinansowania są objęte:

1) organizacje pozarządowe rozumiane jako osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;

Uwaga! Ryzyko: - niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych fundacji utworzonych przez partie polityczne europejskich fundacji politycznych;

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

4) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

5) spółdzielnie socjalne;

6) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Powyższy katalog stosuje się odpowiednio również do:

1) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

2) osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Pomoc w formie dofinansowania przewidziana jest również dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą:

Uwaga! Ryzyko: – niezatrudniających pracowników – zob. procedura Przyznanie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią koronawirusa.

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie mogą otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.