Przywrócenie terminu do złożenia odwołania - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Przywrócenie terminu do złożenia odwołania

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Przywrócenie terminu do złożenia odwołania

Przywrócenie terminu do złożenia odwołania

Przywrócenie terminu do złożenia odwołania

Procedura ma na celu przedstawienie zarówno przesłanek uprawniających do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jak i przebieg procesu rozstrzygania o przywróceniu tego terminu.

Przywrócenie terminu do złożenia odwołania organ II instancji organ II instancji wezwanie do uzupełnienia uchybień formalnych doręczenie postanowienia uwzględnienie wniosku analiza formalna i merytoryczna pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oczekiwanie na ewentualną skargę decyzja organu otrzymanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania nieuwzględnienie wniosku strona strona przygotowanie wniosku o przywrócenie terminu skarżenie postanowienia analiza rozstrzygnięcia odebranie postanowienia o błędach formalnych złożenie wniosku wraz z odwołaniem dokonanie czynności spełnienie przesłanek do przywrócenia terminu nieuzupełnienie lub niezachowanie terminu w terminie przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania złożenie wniosku o przywrócenie terminu właściwemu organowi reakcja strony uzupełnienie błędów formalnych oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przygotowanie odwołania brak reakcji analiza trybów nadzwyczajnych uprawdopodobnione braku winy wniosek o przywrócenie terminu odebranie postanowienia rozstrzygającego oczekiwanie na rozstrzygnięcie upływ terminu do wniesienia odwołania uchybienie terminowi do wniesienia odwołania zachowanie terminu od ustania przyczyny uchybienia termin 7 dni spełnione nie spełnione termin 7 dni termin 30 dni

Krok: upływ terminu do wniesienia odwołania

Zdarza się, iż w wyniku zdarzeń niezależnych od strony, czas do złożenie odwołania skutecznie upłynie. Przy zachowaniu określonych w art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) - dalej o.p., warunków możliwe jest przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Omawianej tematyki dotyczą następujące procedury:

– Sposoby zwalczania decyzji,

– Odwołanie od decyzji.

Krok: przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przesłankami umożliwiającymi przywrócenie terminu do wniesienia odwołania są:

– uchybienie terminowi do wniesienia odwołania,

– złożenie wniosku o przywrócenie terminu właściwemu organowi,

– zachowanie terminu 7 dni pomiędzy datą ustania przyczyny uchybienia terminowi a dniem złożenia wniosku,

– dokonanie czynności - załączenie odwołania do wniosku,

– uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.