Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r. do: 30 kwietnia 2017 r.
Autor:

Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) wprowadziła znaczące zmiany w przebiegu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów. Niniejsza procedura przedstawia tryb postępowania prowadzącego do przystąpienia i złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - z uwzględnieniem tych zmian.

Krok: konieczność złożenia dokumentów do PES

Lekarz może składać dokumenty do PES do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

Zgłoszenie do PES jest składane w formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych na wniosku danych, zgodnie z art. 16r ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d.

Krok: konieczność wniesienia opłaty

W przypadku zgłoszenia do PES po raz czwarty i kolejny lekarz ponosi opłatę w wysokości nie wyższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty lekarz dołącza do zgłoszenia. Opłatę pobiera dyrektor CEM.

Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego PKE PKE weryfikacja dokumentów przekazanie dokumentacji egzaminacyjnej do CEM odebranie informacji przeprowadzenie PES odebranie dokumentów przekazanie dokumentów do CEM CEM CEM przekazanie dokumentów do PKE odebranie dokumentacji zorganizowanie PES odebranie dokumentów wyznaczenie zespołu egzaminacyjnego i poinformowanie PKE odebranie dokumentów ustalenie i ogłoszenie wyników PES powiadomienie lekarza o terminie PES wojewoda wojewoda przekazanie dokumentów do CEM odebranie dokumentów weryfikacja dokumentów lekarz lekarz jaki jest wynik egzaminu? konieczność złożenia dokumentów do PES ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnym wyznaczonym terminie złożenie wskazanych dokumentów oraz dodatkowo kopii świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki odebranie powiadomienia który raz składany jest wniosek? konieczność wniesienia opłaty otrzymanie dyplomu od dyrektora CEM złożenie wskazanych dokumentów uzyskanie od kierownika specjalizacji potwierdzenia odbycia specjalizacji brak konieczności wniesienia opłaty czy specjalizacja była odbywana w trybie rezydentury? przystąpienie do egzaminu pozytywny negatywny 1, 2 lub 3 raz 4 i kolejny raz tak nie