Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r. do: 30 kwietnia 2017 r.
Autor:

Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Przystąpienie i złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) wprowadziła znaczące zmiany w przebiegu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów. Niniejsza procedura przedstawia tryb postępowania prowadzącego do przystąpienia i złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - z uwzględnieniem tych zmian.

Krok: konieczność złożenia dokumentów do PES

Lekarz może składać dokumenty do PES do właściwego wojewody po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

Zgłoszenie do PES jest składane w formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych na wniosku danych, zgodnie z art. 16r ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d.

Krok: konieczność wniesienia opłaty

W przypadku zgłoszenia do PES po raz czwarty i kolejny lekarz ponosi opłatę w wysokości nie wyższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty lekarz dołącza do zgłoszenia. Opłatę pobiera dyrektor CEM.