Niewiadomski Zygmunt, Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na użytkowanie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na użytkowanie

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na użytkowanie

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na użytkowanie

Zasadniczo przystąpienie do użytkowania obiektu warunkowane jest zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych (art. 54 p.b.). Istnieją jednak sytuacje, w których przystąpienie do użytkowania uzależnione będzie od uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Sytuacje takie wymienione zostały w art. 55 p.b. Generalnie można stwierdzić, że obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie objęte są obiekty o dużym stopniu skomplikowania, najczęściej obiekty użyteczności publicznej, jak również obiekty, w stosunku do których nałożono na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także obiekty, których użytkowanie ma się rozpocząć przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na użytkowanie inwestor inwestor odebranie stanowiska straży pożarnej i inspekcji sanitarnej lub upływ 14 dni zawiadomienie straży pożarnej i inspekcji sanitarnej o zakończeniu budowy przystąpienie do użytkowania obiektu kontrola budowy czy stwierdzono nieprawidłowości? odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie wydanie pozwolenia na użytkowanie czy wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika z wcześniejszej decyzji? zakończenie budowy czy inwestor uzupełnił dokumenty? czy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie obiektu? zawiadomienie o zakończeniu budowy czy organ wezwał do usunięcia braków wniosku? wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: zakończenie budowy

Z reguły samo zakończenie robót budowlanych nie uprawnia jeszcze do przystąpienia do użytkowania obiektu. Przed przystąpieniem do użytkowania inwestor powinien wykazać, że roboty budowlane zrealizowane zostały w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zatwierdzonym projektem.

Krok: czy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie obiektu?

Zasadniczo przystąpienie do użytkowania obiektu warunkowane jest zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych (art. 54 p.b.). Istnieją jednak sytuacje, w których przystąpienie do użytkowania uzależnione będzie od uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Sytuacje takie wymienione zostały w art. 55 p.b. Generalnie można stwierdzić, że obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie objęte są obiekty o dużym stopniu skomplikowania, najczęściej obiekty użyteczności publicznej, jak również obiekty, w stosunku do których nałożono na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także obiekty, których użytkowanie ma się rozpocząć przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie wymagane będzie również w przypadku, gdy inwestor zażąda pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego jedynie obowiązkiem zawiadomienia (art. 55 ust. 2 p.b.).