Kidyba Andrzej, Przystąpienie do grupy spółek kolejnej spółki (prawo holdingowe)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 13 października 2022 r.
Autorzy:

Przystąpienie do grupy spółek kolejnej spółki (prawo holdingowe)

Przystąpienie do grupy spółek kolejnej spółki (prawo holdingowe)

Przystąpienie do grupy spółek kolejnej spółki (prawo holdingowe)

Przystąpienie do grupy spółek kolejnej spółki (prawo holdingowe) grupa spółek spółka dominująca zarząd spółki dominującej zarządy spółki dominującej i zależnej zarząd spółki zależnej grupa spółek spółka dominująca zarząd spółki dominującej zarządy spółki dominującej i zależnej zarząd spółki zależnej gdzie spółka dominująca ma siedzibę? ujawnienie przystąpienia spółki zależnej do grupy spółek ujawnienie przystąpienia spółki zależnej do grupy spółek spółka zależna zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) zarząd spółki spółka zależna zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) zarząd spółki uchwała spółki zależnej poinformowanie spółki dominującej o powzięciu uchwały o przystąpieniu do grupy spółek w Polsce za granicą

Krok: uchwała spółki zależnej

W celu przystąpienia do grupy spółek zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej podejmuje większością trzech czwartych głosów uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem w jej treści spółki dominującej. Definicję grupy spółek zawiera art. 4 § 1 pkt 51 k.s.h. Jest nią szczególna forma grupy kapitałowej składającej się ze spółki dominującej oraz spółki, bądź spółek zależnych. Cechą charakterystyczną tej struktury spółek kapitałowych jest określenie strategii zmierzającej do realizacji wspólnego interesu grupy spółek. Wspólna strategia oraz cel grupy spółek określone są w uchwale o przystąpieniu do grupy spółek podejmowanej przez każdą ze spółek kapitałowych w niej uczestniczącej.

Krok: poinformowanie spółki dominującej o powzięciu uchwały o przystąpieniu do grupy spółek

Ustawa wymaga ujawnienia we właściwych rejestrach faktu przystąpienia spółki zależnej do grupy spółek. Ujawnienia dokonuje zarówno spółka dominująca, jak i spółka zależna. W celu ujawnienia informacji przez spółkę dominującą, musi ona otrzymać informację o powzięciu uchwały o przystąpieniu do grupy spółek. przez spółkę zależną. Warunek ten ma zapewnić pewność obrotu gospodarczego. Samo zaś ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek następuje poprzez zgłoszenie tego faktu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy, na skutek zgłoszenia dokonuje wpisu wzmianki o tym fakcie. Wniosek składa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, który służy do elektronicznej komunikacji z sądem rejestrowym. Wobec braku stosownego formularza urzędowego, należy skorzystać z zakładki „pisma” oraz utworzyć nowe pismo adresowane do sądu rejestrowego.