Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2015 r.
Autorzy:

Przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie przez radę gminy uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwały reklamowej) kreuje obowiązek po stronie organu wykonawczego gminy do przeprowadzenia prac uchwałodawczych i przygotowania projektu uchwały reklamowej.

Treść uchwały wprawdzie nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa, jednakże, jako że stanowi informację publiczną, jest udostępniana w BIP urzędu gminy, której rada uchwałę podjęła.

Krok: zainicjowanie prac ws. przyjęcia uchwały

Ustawodawca nie wskazuje podmiotów uprawnionych do inicjacji procesu uchwałodawczego w kwestii podjęcia uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały reklamowej. Zważywszy, iż organ wykonawczy gminy zobowiązany jest przygotować jej projekt, zatem inicjatywa uchwałodawcza należy odpowiednio do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Inicjatywa uchwałodawcza będzie przysługiwała także radzie oraz poszczególnym radnym lub ich grupie. Z wnioskiem o podjęcie tego rodzaju uchwały może wystąpić każdy, jednakże wniosek ten nie jest wiążący dla organów gminy. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 pkt 1 u.s.g., organ wykonawczy gminy przygotowuje projekt uchwały.

Krok: zapoznanie się z wnioskiem

Niezależnie od tego, który z podmiotów wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, rada gminy zobligowana jest zapoznać się z wnioskiem.

Krok: czy uzasadnione jest sporządzenie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.?

Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy rozstrzygniecie o podjęciu uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały reklamowej lub odrzuceniu uchwały w tej sprawie.

Krok: odrzucenie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Odrzucenie projektu uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały reklamowej następuje w formie uchwały rady gminy podjętej zgodnie z regułami wynikającymi z art. 14 u.s.g.

Krok: przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Uchwała rady gminy jest warunkiem niezbędnym wszczęcia i przeprowadzenia procedury stanowienia uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p. Treścią uchwały jest wyłącznie zobowiązanie organu wykonawczego do sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim. Uchwała ma wyłącznie charakter wewnętrzny, wiąże organy gminy.

Krok: powstanie obowiązku sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Przyjęcie uchwały obliguje organ wykonawczy gminy do podjęcia szeregu czynności przewidzianych w art. 37a ust. 2 u.p.z.p., czyli sporządzenia projektu uchwały reklamowej. Ustawa nie wskazuje terminu, w którym organ stanowiący gminy miałby przyjąć uchwałę krajobrazową, ani terminu podjęcia prac w tym zakresie.