Niewiadomski Zygmunt, Przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 września 2015 r.
Autorzy:

Przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie przez radę gminy uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwały reklamowej) kreuje obowiązek po stronie organu wykonawczego gminy do przeprowadzenia prac uchwałodawczych i przygotowania projektu uchwały reklamowej.

Treść uchwały wprawdzie nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa, jednakże, jako że stanowi informację publiczną, jest udostępniana w BIP urzędu gminy, której rada uchwałę podjęła.

Przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane rada gminy rada gminy zapoznanie się z wnioskiem czy uzasadnione jest sporządzenie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.? odrzucenie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p. przyjęcie uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p. wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta powstanie obowiązku sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p. zainicjowanie prac ws. przyjęcia uchwały nie tak

Krok: zainicjowanie prac ws. przyjęcia uchwały

Ustawodawca nie wskazuje podmiotów uprawnionych do inicjacji procesu uchwałodawczego w kwestii podjęcia uchwały zobowiązującej organ wykonawczy gminy do przygotowania projektu uchwały reklamowej. Zważywszy, iż organ wykonawczy gminy zobowiązany jest przygotować jej projekt, zatem inicjatywa uchwałodawcza należy odpowiednio do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Inicjatywa uchwałodawcza będzie przysługiwała także radzie oraz poszczególnym radnym lub ich grupie. Z wnioskiem o podjęcie tego rodzaju uchwały może wystąpić każdy, jednakże wniosek ten nie jest wiążący dla organów gminy. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 pkt 1 u.s.g., organ wykonawczy gminy przygotowuje projekt uchwały.

Krok: zapoznanie się z wnioskiem

Niezależnie od tego, który z podmiotów wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, rada gminy zobligowana jest zapoznać się z wnioskiem.