Niewiadomski Zygmunt, Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 września 2015 r.
Autorzy:

Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Przyjęcie uchwały ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwały reklamowej) jest ostatnim etapem postępowania uchwałodawczego. Składa się na niego kilka następujących po sobie elementów. Kompetencje w tym zakresie przysługują wyłącznie radzie gminy. Przed podjęciem uchwały rada ma obowiązek dokonać wszechstronnej analizy przedłożonego jej projektu uchwały i podjąć rozstrzygnięcie w kwestii nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu uchwały. Zważywszy, iż uchwała krajobrazowa (reklamowa) jest aktem prawa miejscowego (art. 37a ust. 4 u.p.z.p.) podlega publikacji w dzienniku urzędowym właściwego województwa (art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Rozstrzygnięcie o przyjęciu tzw. uchwały reklamowej pozostaje w gestii gminy. Jednakże, o ile do gminy należy podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia uchwały, o tyle gmina związana jest treścią art. 37a u.p.z.p. w zakresie treści uchwały i jej zawartości merytorycznej. (A. Fogel, „Nowe akty planistyczne służące ochronie krajobrazu”, Administracja, 2016/2/27-40).

W wyniku kolejnej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co do zasady, rada gminy nie utraciła kompetencji do określania zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, jednakże według nowej regulacji, winna to uczynić w odrębnej niż plan miejscowy uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 marca 2019 r., II SA/Lu 56/19, LEX nr 2647396).

W świetle orzeczenia sądu administracyjnego, uchwała krajobrazowa nie może określać co to znaczy nośnik "posadowiony legalnie" i "posadowiony nielegalnie", skoro bowiem ustawa takiego rozróżnienia nie przewiduje, to rada gminy czyniąc w ten sposób wykraczałaby poza delegację ustawową. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2019 r., II SA/Gd 402/18, LEX nr 2633381). 

Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane rada gminy rada gminy przyjęcie uchwały z uwzględnieniem wniesionych uwag zapoznanie się z przedłożonymi dokumentami rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag czy uwzględniono uwagi? przyjęcie uchwały w zaproponowanym kształcie wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta przedłożenie projektu uchwały reklamowej wraz z załącznikami nie tak

Krok: przedłożenie projektu uchwały reklamowej wraz z załącznikami

Wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązany jest przedłożyć radzie gminy do uchwalenia ostateczną wersję projektu procedowanej uchwały reklamowej zawierającą stanowiska organów współdziałających oraz uwzględnione uwagi.

Oprócz projektu uchwały wraz z załącznikiem graficznym, o którym mowa w art. 37a ust. 7 u.p.z.p., organ wykonawczy przedkłada radzie listę nieuwzględnionych uwag.

Krok: zapoznanie się z przedłożonymi dokumentami

Rada gminy zobligowana jest poddać analizie przedłożony projekt uchwały. Zważywszy, iż organy administracji publicznej zobligowane są działać na podstawie i w ramach prawa, rada winna zbadać m.in. czy projekt uchwały nie narusza norm prawa powszechnie obowiązującego.

Kompleksowość regulacji dotyczącej trybu uchwalania uchwał krajobrazowych oznacza, że w przypadku złożenia uwagi do projektu uchwały i jej uwzględnienia, uchwała podlega stosownej korekcie, natomiast w razie nieuwzględnienia uwagi organ wykonawczy gminy zamieszcza ją w wykazie uwag nieuwzględnionych i wraz z projektem uchwały reklamowej przedkłada radzie gminy. Ustawodawca nie przewidział w tym przypadku obowiązku ponowienia procedury, w szczególności uzgodnień, opiniowania lub wyłożenia do publicznego wglądu. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2019 r., II SA/Gd 397/18, LEX nr 2650444).