Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.
Autorzy:

Przygotowanie umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem podwykonawstwa

Przygotowanie umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem podwykonawstwa

Przygotowanie umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem podwykonawstwa

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji wprowadzającej przepisy w zakresie podwykonawstwa, obowiązujące dotąd przepisy prawa w sposób ograniczony regulowały kwestie związane z wykonywaniem umów o zamówienie publiczne. Jest to szczególnie istotne z uwagi na występujące przypadki nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności za świadczenia wykonane przy realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przez podmioty będące podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Pomimo tego, że obecne przepisy nie zabraniają wprowadzenia uregulowań dotyczących podwykonawstwa do umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, pojawiające się problemy dotyczące podwykonawstwa, wskazują na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych w tym zakresie bezpośrednio w przepisach p.z.p. W szczególności, nowe przepisy regulują obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane, które winny być wprowadzone przez każdego zamawiającego niezależnie od wartości zamówienia na roboty budowlane. Nowelizacja wprowadziła również definicję umowy o podwykonawstwo. Zgodnie z art. 2 pkt 9b p.z.p. przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Krok: przystąpienie do konstruowania umowy o roboty budowlane

W celu wzmocnienia ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia (zwiększenie bezpieczeństwa udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień), a także wzmocnienia bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych, do każdej umowy o roboty budowlane muszą zostać wprowadzone obligatoryjne postanowienia dot. podwykonawców.

Krok: zawarcie postanowienia o przedkładaniu projektu umowy o podwykonawstwo

W każdej umowie o roboty budowlane musi zostać zawarte postanowienie dotyczące obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. Do każdego z projektów umowy zawieranej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę muszą oni dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający, w terminie określonym w umowie o roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w umowie o roboty budowlane przez zamawiającego.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie o roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.