Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r. do: 13 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Przygotowanie oferty w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji

Przygotowanie oferty w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji

Przygotowanie oferty w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji

Po otrzymaniu zaproszenia do złożenia ofert, kandydaci powinni przystąpić do ich przygotowywania. Należy jednak pamiętać, że do złożenia ofert zaprasza się jedynie kandydatów, którzy brali udział w negocjacjach i jednocześnie wyznacza im się termin, w którym mają tego dokonać. Przygotowanie oferty wymaga rzetelnego i skrupulatnego podejścia. W przypadku klasycznych zamówień publicznych, mianem oferty określa się zbiór (komplet) dokumentów obejmujący zarówno sam formularz ofertowy, jak i pozostałe dokumenty, których załączenia wymagał zamawiający - szczególnie w zakresie oferowanych rozwiązań. Nie ma przeszkód, by takie rozumienie przyjąć również na gruncie wyboru koncesjonariusza. Odnośnie samego formularza ofertowego warto podkreślić, iż w przypadku załączenia odpowiedniego wzoru tego dokumentu do OWK, kandydata należy uznać za związanego jego treścią. Jeśli natomiast nie skorzysta z przygotowanego przez koncesjodawcę formularza - formularz ofertowy powinien przygotować sam kandydat. Zawartość, ilość, zakres pozostałych dokumentów zależy oczywiście od specyfiki przedmiotu koncesji i jego skomplikowania.

Krok: zaproszenie do złożenia oferty

Do złożenia ofert koncesjodawca zaprasza jedynie kandydatów, którzy brali udział w negocjacjach, wysyłając im stosowne powiadomienia i jednocześnie wyznaczając im termin, w którym mają złożyć przygotowane przez siebie oferty. Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 u.k.r.b.u., koncesjodawca winien równocześnie z zaproszeniem przekazać także opis warunków koncesji (OWK).

Krok: otrzymanie zaproszenia do złożenia oferty

Po otrzymaniu OWK kandydat, zgodnie z jego warunkami, przygotowuje ofertę, a w przypadku wątpliwości występuje o wyjaśnienia treści OWK.