Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autor:

Przygotowanie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Przygotowanie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Przygotowanie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Organ administracji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zobowiązany jest rozstrzygnąć sprawę decyzją o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Elementy decyzji zostały określone w art. 107 k.p.a. W przypadku decyzji pozytywnych istotnego znaczenia nabiera treść rozstrzygnięcia określająca prawa i obowiązki adresata pozwolenia oraz uzasadnienie decyzji pozwalające na przeanalizowanie prawidłowości poczynionych w sprawie ustaleń.

Uzasadnienie decyzji powinno odnosić się do dokonanej oceny operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Zakres udzielonego pozwolenia wodnoprawnego powinien, co do zasady, odpowiadać zakresowi zgłoszonego wniosku o jego udzielenie.

Pozwolenie wodnoprawne ze swej istoty powinno stanowić dla wnioskodawcy wyczerpujący katalog wymogów, które są na niego nakładane w związku z prowadzeniem działalności, dla której istnieje wymóg uzyskania takiego pozwolenia wodnoprawnego (IV SA/Wa 1810/07, II SA/Po 921/12).

W świetle art. 107 § 2 k.p.a. pozwolenie wodnoprawne może też zawierać składniki dodatkowe, jak chociażby załącznik w postaci instrukcji gospodarowania wodą dla pozwoleń wodnoprawnych określonych w art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) - dalej pr.wod.

Prawidłowe uzasadnienie decyzji jest też warunkiem oceny decyzji na wypadek ewentualnej kontroli odwoławczej, czy też oceny przesłanek mogących uprawniać do wzruszenia pozwolenia wodnoprawnego, takich jak chociażby wznowienie (art. 145 k.p.a.), stwierdzenie nieważności (art. 156 k.p.a.), bądź uprawniających do zmiany decyzji w trybie art. 410 pr.wod., cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 415 pr.wod., czy też stwierdzenie jego wygaśnięcia zgodnie z art. 414 pr.wod.

Krok: przystąpienie do wydania decyzji

Wraz z zakończeniem postępowania wyjaśniającego obowiązkiem organu jest rozpatrzenie decyzją sprawy inicjowanej wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 104 k.p.a.).

Od powyższego zwalnia jedynie pozostawienie podania bez rozpatrzenia, w przypadku stwierdzenia braków formalnych, które nie zostały uzupełnione (art. 64 § 2 k.p.a.).

Przed wydaniem decyzji organ jest też obowiązany zweryfikować prawidłowość podjętych w toku postępowania czynności procesowych, takich jak zawiadomienie wszystkich stron o postępowaniu (art. 61 k.p.a.), zapewnienie czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 k.p.a.), dokonanie wymaganych obwieszczeń o sprawie (art. 400 ust. 7 i art. 401 pr.wod.). Wady procesowe mogą bowiem, zależnie od wagi naruszenia, wpływać na prawidłowość decyzji.

Krok: ocena przesłanek udzielenia pozwolenia

Przystępując do rozstrzygnięcia sprawy, organ weryfikuje dopuszczalność udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Ustawodawca w sposób szczególny normuje przypadki uprawniające do odmowy udzielenia pozwolenia (art. 399 pr.wod.).

Szczególnym przypadkiem zakończenia postępowania może być też jego umorzenie, jeżeli na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. stwierdzono wystąpienie przesłanek procesowych dotyczących braku możliwości rozpatrzenia sprawy decyzją co do istoty, których nie można łączyć z brakiem podstawy merytorycznej do wydania decyzji (pozytywnej bądź negatywnej).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację