Borys Adrian, Przygotowana likwidacja

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Przygotowana likwidacja

Przygotowana likwidacja

Przygotowana likwidacja

Procedura ma na celu przedstawienie sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), której celem jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Procedura przedstawia w sposób kompleksowy zagadnienie przygotowanej likwidacji (od złożenie wniosku o zatwierdzenia warunków sprzedaży, aż do zawarcia umowy sprzedaży i wydania przedmiotu sprzedaży).

Przygotowana likwidacja syndyk syndyk wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy zawarcie umowy kończy procedurę przygotowanej likwidacji Oczekiwanie na wpłacenie ceny/wydanie ceny złożonej do depozytu zawarcie umowy sprzedaży wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy czy przedmiot sprzedaży został wydany nabywcy przed zawarciem umowy informacja o stwierdzeniu prawomocności postanowienia sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży tymczasowy nadzorca sądowy (zarządca przymusowy) tymczasowy nadzorca sądowy (zarządca przymusowy) przeprowadzenie aukcji przygotowanie sprawozdania czy jest prowadzona aukcja? wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanie informacji o złożonym wniosku doręczenie warunków aukcji wierzyciele rzeczowi wierzyciele rzeczowi odebranie odpisu wniosku zajęcie stanowiska przez wierzycieli rzeczowych sąd upadłościowy sąd upadłościowy nadanie sprawie biegu zatwierdzenie warunków sprzedaży czy do wniosku był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu? czy złożono tylko jedne warunki sprzedaży? rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego czy do wniosku dołączono dowód uiszczenia wadium? zatwierdzenie warunków aukcji oddalenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży obligatoryjne uwzględnienie wniosku zawiadomienie o stwierdzeniu prawomocności postanowienie przedmiot sprzedaży zostanie wydany po zawarciu umowy sprzedaży rodzaje rozstrzygnięć przesłanie odpisu wniosku wierzycielom rzeczowym wpływ sprawozdania obwieszczenie o złożeniu wniosku wpływ wniosku o zwrot wadium wpływ wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży pozostawienie wniosku bez rozpoznania pozostawienie wniosku bez rozpoznania konieczność przeprowadzenia aukcji uwzględnienie wniosku z uwagi na ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa nabywca nabywca informacja o stwierdzeniu prawomocności postanowienia sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży ustalenie warunków sprzedaży wniosek o zwrot wadium wpłacenie ceny przez nabywcę/wydanie ceny złożonej do depozytu wpłacenie wadium uczestnik postępowania (wnioskodawca) uczestnik postępowania (wnioskodawca) złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży oczekiwanie na wpłacenie wadium przez nabywcę legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przygotowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie tak nie tak nie tak tak nie tak nie

Krok: legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży

Procedura przygotowanej likwidacji inicjowana jest za pomocą wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Wniosek ten może zostać złożony przez uczestnika postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, którym zgodnie z art. 26 ust. 1 p.u. jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.

W przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez wierzyciela, z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży może wystąpić zarówno wierzyciel, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości jak i sam dłużnik. Pozostałym wierzycielom nie przysługuje legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył sam dłużnik, tylko on może wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Należy jednak zaznaczyć, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży ma charakter akcesoryjny – musi towarzyszyć jakiemuś wnioskowi o ogłoszenie upadłości, przy czym niezbędna jest tutaj tożsamość dłużnika, ale już nie tożsamość wnioskodawcy o upadłość i wnioskodawcy o pre-pack (zob. post. SO w Poznaniu z 11.06.2018 r., X Gz 350/18, niepubl.).

Krok: ustalenie warunków sprzedaży

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka.

Warunki te ustalane są przez wnioskodawcę z potencjalnym nabywcą. Określenie warunków sprzedaży może być jednak problematyczne w sytuacji, gdy przygotowana likwidacja inicjowana jest przez wierzyciela, bez udziału dłużnika. Wierzyciel może bowiem znaleźć nabywcę na przedsiębiorstwo dłużnika, lecz pozyskanie wiedzy o stanie tego przedsiębiorstwa niezbędnej do złożenia przez potencjalnego nabywcę oferty jego kupna, bez udziału dłużnika może być znacznie utrudnione.