Przydział odzieży i obuwia roboczego - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Przydział odzieży i obuwia roboczego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Przydział odzieży i obuwia roboczego

Przydział odzieży i obuwia roboczego

Przydział odzieży i obuwia roboczego

Stosownie do postanowień art. 2377 § 1 k.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może również ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wypłacać tym ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Nie dotyczy to jednak stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, bowiem tym pracownikom pracodawca musi zapewnić odzież roboczą.

Przydział odzieży i obuwia roboczego pracownik pracownik przystąpienie do pracy odebranie odzieży i obuwia roboczego pobranie ekwiwalentu pieniężnego przedstawiciele pracowników przedstawiciele pracowników otrzymanie projektu przedstawienie wniosków pracodawcy przeprowadzenie konsultacji w sprawie zasad przydziału pracodawca pracodawca czy pracodawca dopuszcza używanie odzieży własnej? przekazanie odzieży i obuwia pracownikom wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego pracownikom sporządzenie protokołu z konsultacji zakup odzieży i obuwia roboczego stwierdzenie potrzeby przydziału odzieży roboczej ustalenie zasad przydziału odzieży roboczej analiza wniosków przedstawicieli pracowników przekazanie projektu zasad przydziału odzieży roboczej tak nie

Krok: stwierdzenie potrzeby przydziału odzieży roboczej

Stosownie do postanowień art. 2377 § 1 k.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z powyższego wynika, że nie każdy rodzaj pracy czy stanowisko pracy będzie wymagało zapewnienia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. O tym, jakie stanowiska pracy będą tego wymagały, zawsze decyduje pracodawca.

Krok: ustalenie zasad przydziału odzieży roboczej

W myśl art. 2378 § 1 k.p., obowiązek ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne z uwagi na ochronę odzieży własnej pracowników lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przewidywane okresy użytkowania tej odzieży i obuwia, spoczywa na pracodawcy. Regulacje dotyczące przydziału odzieży i obuwia roboczego powinny być określone w formie pisemnej, powinny określać rodzaje środków, jakie przysługują na poszczególnych stanowiskach pracy oraz ewentualne zasady ich prania i konserwacji.

Zgodnie z art. 1041 § 1 pkt 1 k.p., takie regulacje powinny znajdować się w zakładowym regulaminie pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy, może to uczynić na przykład poprzez odrębne określenie takich zasad (np. poprzez wprowadzenie ich zarządzeniem dyrektora/prezesa).