Przychody z praw autorskich oraz praw pokrewnych, do których można stosować 50% KUP - OpenLEX

Krywan Tomasz, Przychody z praw autorskich oraz praw pokrewnych, do których można stosować 50% KUP

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Przychody z praw autorskich oraz praw pokrewnych, do których można stosować 50% KUP

Przychody z praw autorskich oraz praw pokrewnych, do których można stosować 50% KUP

Przychody z praw autorskich oraz praw pokrewnych, do których można stosować 50% KUP

Procedura pozwala ustalić, czy uzyskany przez twórcę przychód z praw autorskich lub uzyskany przez artystę wykonawcę przychód z praw pokrewnych może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f.

Przychody z praw autorskich oraz praw pokrewnych, do których można stosować 50% KUP twórca lub artysta wykonawca twórca lub artysta wykonawca czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej lub wydawniczej? koszty uzyskania przychodu wynoszą, co do zasady, 50% czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu działalności konserwatorskiej? czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia? czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej lub prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej? koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% nie przysługują twórca uzyskuje przychód z praw autorskich lub artysta wykonawca uzyskuje przychód z praw pokrewnych czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej lub dziennikarstwa? czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki lub instrumentalistyki? czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu produkcji audialnej lub audiowizualnej? czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu działalności publicystycznej? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: twórca uzyskuje przychód z praw autorskich lub artysta wykonawca uzyskuje przychód z praw pokrewnych

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami przysługują w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Z początkiem 2018 r. zostały dokonane zmiany w przepisach dotyczących stosowania tych kosztów. Jedna z tych zmian polegała na ograniczeniu możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do określonych rodzajów przychodów (zob. art. 22 ust. 9b u.p.d.o.f.).

Zakres tych przychodów został rozszerzony z 19.07.2018 r., przy czym art. 22 ust. 9b u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od tego dnia stosuje się do dochodów uzyskanych od 1.01.2018 r. (zob. art. 4 pkt 1 ustawy z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 1291).

Krok: czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej lub dziennikarstwa?

Po pierwsze, na podstawie art. 22 ust. 9b pkt 1 u.p.d.o.f. 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.