Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autor:

Przesłuchanie świadka przez sąd w postępowaniu przygotowawczym

Przesłuchanie świadka przez sąd w postępowaniu przygotowawczym

Przesłuchanie świadka przez sąd w postępowaniu przygotowawczym

Świadek może być już w toku postępowania przygotowawczego przesłuchany przez sąd, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można przesłuchać go na rozprawie (art. 316 § 3 k.p.k.).

Krok: wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd w toku postępowania przygotowawczego

Przesłuchanie świadka przez sąd może być przeprowadzone tylko na żądanie strony (podejrzanego lub pokrzywdzonego), prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie, np. Policji, Straży Granicznej. Z inicjatywą taką nie może wystąpić sąd (postanowienie SA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 1999 r., II AKz 128/99, OSA w Warszawie 1999, z. 4, poz. K-16).

Żądanie, jeżeli jest złożone na piśmie, jest pismem procesowym, a więc powinno odpowiadać warunkom formalnym określonym w art. 119 k.p.k. Należy w nim określić osobę, która ma być przesłuchana, i okoliczności, na jakie ma złożyć zeznania. Można to uczynić niezależnie od tego, czy była ona już przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego, czy też nie; ustawa nie uzależnia tej czynności od uprzedniego jej dokonania przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze.

Krok: otrzymanie wniosku

Sądem właściwym do rozstrzygania w sprawie wniosku, a następnie do przeprowadzenia ewentualnego przesłuchania jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację