Przesłuchanie świadka dopuszczonego na wniosek strony w postępowaniu sądowym - OpenLEX

Kremens Karolina, Przesłuchanie świadka dopuszczonego na wniosek strony w postępowaniu sądowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Przesłuchanie świadka dopuszczonego na wniosek strony w postępowaniu sądowym

Przesłuchanie świadka dopuszczonego na wniosek strony w postępowaniu sądowym

Przesłuchanie świadka dopuszczonego na wniosek w postępowaniu sądowym

Poniższa procedura opisuje przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka w sytuacji, w której o dopuszczeniu dowodu decyzję podjął sąd na wniosek jednej ze stron.

Ustawa przewiduje także możliwość przesłuchania świadka w toku postępowania sądowego w sytuacji, gdy decyzję o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka podjął sąd z urzędu. Tę drugą możliwość, która powinna być normą, opisuje odrębna procedura Przesłuchanie świadka dopuszczonego z urzędu w postępowaniu sądowym.

Przesłuchanie świadka dopuszczonego na wniosek strony w postępowaniu sądowym sąd skład orzekający przewodniczący składu orzekającego sąd skład orzekający przewodniczący składu orzekającego odebranie przyrzeczenia zakończenie przesłuchania odczytanie protokołów jaki jest powód skorzystania z uprawnień? czy świadek korzysta z uprawnień? czy istnieje konieczność wyłączenia jawności przesłuchania? postanowienie o przesłuchaniu świadka na rozprawie z wyłączeniem jawności przesłuchanie – etap zadawania pytań odmowa złożenia zeznań przez świadka świadek stawia się w sądzie na przesłuchanie zwolnienie od złożenia zeznań czy istnieje konieczność przesłuchania świadka z udziałem biegłego? przesłuchanie świadka z udziałem biegłego czy istnieje konieczność utrwalania przesłuchania za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk i obraz? czy istnieje potrzeba odczytania protokołów? przesłuchanie – etap swobodnej wypowiedzi poinformowanie świadka o jego uprawnieniach uprzedzenie świadka o odpowiedzialności karnej odebranie danych od świadka zarządzenie opuszczenia sali sądowej przez oskarżonego na czas złożenia zeznań przez świadka uprzedzenie świadka o utrwalaniu przesłuchania za pomocą urządzenia utrwalającego obraz i dźwięk czy istnieje konieczność przesłuchania świadka pod nieobecność oskarżonego? istnienie przesłanek do zwolnienia ze złożenia zeznań istnienie przesłanek do odmowy złożenia zeznań nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: świadek stawia się w sądzie na przesłuchanie

Inicjatywę dowodową w postępowaniu przed sądem, zgodnie z brzmieniem art. 167 k.p.k., przysługuje stronom oraz sądowi z urzędu.

W sytuacji, w której organ dopuścił dowód z przesłuchania świadka na wniosek jednej ze stron (zob. Inicjatywa dowodowa stron w postępowaniu sądowym (uwagi ogólne)) osoba zostaje wezwana przez sąd do stawiennictwa na rozprawie i złożenia zeznań. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, związanymi z możliwością usprawiedliwiania swojej nieobecności, każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

Sąd może zachować w tajemnicy okoliczności umożliwiające ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 k.p.k.). Składanie zeznań przez świadka w takiej formie objęte jest szczególną procedurą ustanowienia świadka anonimowego i opisane w procedurze Nadanie statusu świadka anonimowego w postępowaniu sądowym.

Osoby wezwane do złożenia zeznań w charakterze świadka, które nie ukończyły lat 15, powinny złożyć zeznanie w obecności przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Wyjątkiem są tu sytuacje, w których dobro postępowania stoi na przeszkodzie przesłuchaniu świadka w obecności tych osób, a to ze względu na fakt, iż przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) jest oskarżonym w sprawie albo zakłóca czynność przesłuchania (zob. postanowienie SN z dnia 26 listopada 2008 r., IV KK 381/08, BPK SN 2009, nr 2, poz. 84).

Ustawa przewiduje także możliwość przesłuchania świadka przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (art. 177 § 1a k.p.k.). Co do zasady w postępowaniu sądowym w miejscu, w którym przebywa świadek muszą być obecni alternatywnie referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa (art. 177 § 1a k.p.k. zdanie drugie). Natomiast ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1086) wprowadzono ułatwienia polegające na możliwości przesłuchania takiego świadka także z udziałem innych osób:

a) w przypadku świadków przebywających w zakładzie karnym lub areszcie śledczym – w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej;

b) w przypadku świadków przebywających za granicą – w obecności urzędnika konsularnego

Krok: czy istnieje konieczność przesłuchania świadka z udziałem biegłego?

Przesłanką zarządzenia przesłuchania świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa jest uzasadniona wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, stanu rozwoju umysłowego, zdolność postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń (zob. wyrok SN z dnia 14 października 1998r., V KKN 283/97, OSNKW 1999, nr 1–2, poz. 6).