Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (NBO) - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (NBO)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (NBO)

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (NBO)

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (NBO)

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Negocjacje bez ogłoszenia stanowią obok trybu z wolnej ręki jeden z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych, w związku z czym stosowanie go powinno występować w wyjątkowych sytuacjach przy bardzo ścisłej interpretacji przesłanek ustawowo dopuszczających zastosowanie tego trybu. Ograniczenie konkurencji przejawia się przede wszystkim w tym, że nie każdy wykonawca może ubiegać się o zamówienie w tym trybie, a jedynie ci, których zamawiający do tego zaprosi. Jedynym przejawem konkurencji w tym trybie jest fakt wybierania wykonawcy, który wykona zamówienie poprzez porównanie ofert.

Zamawiający powinien pamiętać, że ci wykonawcy, z którymi przystąpi do negocjacji w sprawie warunków umowy w sprawie zamówienia powinni być tymi samymi podmiotami, których zaprosi do złożenia ofert i którzy w następstwie tego złożą oferty w postępowaniu (tożsamość podmiotowa).

Utrzymano w nowej ustawie obowiązek przekazania protokołu postępowania, z postępowania wszczętego w trybie art. 209 ust. 1 pkt 1 p.z.p., o ile Komisja Europejska wystąpiła o jego przekazanie.

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (NBO) zamawiający zamawiający nagroda w konkursie decyzja o udzieleniu zamówienia w trybie NBO przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane w celach badawczych pilna potrzeba udzielenia zamówienia zamawiający chce udzielić zamówienia w trybie NBO ustalenie czy zachodzą przesłanki zastosowania trybu decyzja o nieudzieleniu zamówienia w trybie NBO którą przesłankę wybrano? w uprzednio prowadzonym postępowaniu nie złożono ofert podlegających ocenie nie zachodzą zachodzą

Krok: zamawiający chce udzielić zamówienia w trybie NBO

Zamawiający w wyjątkowych okolicznościach przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych może skorzystać z trybu NBO. Warto też zauważyć, interpretując przesłanki skorzystania z tego trybu i mając na uwadze treść art. 32 dyrektywy 2014/24/UE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, że unijny tryb negocjacji bez uprzedniej publikacji i polski tryb negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki w dyrektywach unijnych, dotyczących zamówień publicznych, to jeden tryb udzielenia zamówienia.

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Krok: ustalenie czy zachodzą przesłanki zastosowania trybu

Zamawiający może udzielić zamówienia, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone przepisami. Przesłanki niezbędne dla zastosowania trybu NBO zostały określone w art. 209 ust. 1 p.z.p.