Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.

W art. 255 p.z.p. wskazano zamknięty katalog przesłanek, które –jeżeli zaistnieją –obligują zamawiającego do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Tak jak dotychczas nowe przepisy nie pozostawiają zamawiającemu swobody co do okoliczności, w których możliwe jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Obok wskazania w przepisie zamkniętego katalogu przesłanek zastosowania tej instytucji, ustawa nakłada na zamawiającego obowiązek wskazania uzasadnienia prawnego i faktycznego podjętej czynności. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Dodatkowo zamawiający udostępnia niezwłocznie tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Obok przesłanek obligatoryjnych unieważnienia postępowania – art. 256-258 p.z.p. zawierają przesłanki fakultatywne unieważnienia postępowania.

Krok: wystąpienie podstaw do unieważnienia postępowania

Przed podjęciem decyzji o unieważnieniu postępowania zamawiający powinien zbadać, czy w zaistniałych okolicznościach jest zobligowany do dokonania tej czynności, tj. opisać stan faktyczny i wskazać, który przepis ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej p.z.p., ma zastosowanie. Interpretacji przesłanek unieważnienia postępowania zamawiający musi dokonywać w sposób ścisły przy zachowaniu prymatu wykładni gramatycznej oraz celowościowej. Wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.

Krok: badanie przesłanek unieważnienia

Artykuł 255 p.z.p. zawiera zamknięty katalog przesłanek, które obligują zamawiającego do unieważnienia postępowania. Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia stanowi zobowiązanie zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, z tego obowiązku może go zwolnić jedynie wskazanie przesłanek określonych w przepisach uprawniających zamawiającego do unieważnienia postępowania. Gdy przesłanki takie nie występują, zamawiający nie może unieważnić postępowania.