Barczak Anna, Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 września 2019 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Przedmiotem niniejszej procedury jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która jest postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Obejmuje ono w szczególności: uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Uczestnikami procedury są: organ opracowujący projekt dokumentu oraz organy z nim współdziałające.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy współdziałające organy współdziałające powzięcie wiadomości o obowiązku wyrażenia opinii wyrażenie opinii odebranie przyjętego dokumentu wraz z pisemnym podsumowaniem powzięcie wiadomości o obowiązku dokonania uzgodnienia uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie organ opracowujący projekt dokumentu organ opracowujący projekt dokumentu przyjęcie dokumentu i sporządzenie pisemnego podsumowania uwzględnienie ustaleń zawartych w prognozie, opinii organów oraz uwag i wniosków odebranie opinii opracowanie prognozy przygotowanie projektu dokumentu i prognozy do przekazania innym podmiotom zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa (!) wystąpienie  o udzielenie  opinii przeprowadzenie monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu opracowanie projektu dokumentu przekazanie przyjętego dokumentu wraz z pisemnym podsumowaniem wystąpienie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko odebranie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie

Krok: opracowanie projektu dokumentu

Organ (albo podmiot niebędący organem administracji) opracowuje projekt dokumentu wymienionego w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 1094) - dalej u.o.o.ś. W przypadku opracowywania takich dokumentów wymagane jest bowiem przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Należy zasygnalizować, że przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane również dla innych dokumentów w sytuacji, o której mowa w art. 47 u.o.o.ś.

Warto dodać, że nie tylko opracowywanie dokumentów, o których mowa powyżej, wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale wymagają tego również zmiany do dokumentów już przyjętych.

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie dotyczy dokumentów przygotowywanych wyłącznie dla celów obrony narodowej lub obrony cywilnej oraz dokumentów finansowych lub budżetowych. W tych przypadkach obowiązuje jednak ograniczenie stosowania wyłączenia w odniesieniu do projektów dokumentów, mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

Na uwagę zasługuje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odstąpienie jest możliwe:

– po spełnieniu przesłanek z art. 48 ust. 1, 3 i 4 pkt 1 u.o.o.ś. (dla dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.o.ś.),

– po spełnieniu przesłanek z art. 48 ust. 2 i 4 pkt 2 u.o.o.ś. (dla dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.).

Istotne jest to, że odstąpienie wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach z art. 49 u.o.o.ś. Są to uwarunkowania brane pod uwagę podczas ustalania, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Krok: wystąpienie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko

Organ opracowujący projekt dokumentu z art. 46 u.o.o.ś. lub art. 47 u.o.o.ś. (albo wprowadzający do niego zmiany) występuje o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.