Kędziora Robert, Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej

W postępowaniu administracyjnym rozprawa stanowi wyjątek. Dominuje postępowanie gabinetowe cechujące się niższym stopniem koncentracji materiału dowodowego w jednym miejscu i czasie (A. Wiktorowska (w:) Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2008, s. 102). Wynika to z charakteru spraw administracyjnych, które z założenia rozstrzygane mają być przede wszystkim w oparciu o dowody z dokumentów. Mimo to w świetle art. 89 k.p.a. organ administracji posiada dość szerokie możliwości skorzystania z rozprawy jako formy postępowania wyjaśniającego. Taki stan rzeczy należy ocenić pozytywnie, zważywszy na ogólną tendencję ustawodawcy do zwiększania zadań administracji i związaną z tym konieczność rozstrzygania przez nią coraz większej ilości spraw wymagających sięgnięcia do osobowych źródeł dowodowych.

Krok: wniosek o przeprowadzenie rozprawy

W świetle art. 89 § 1 k.p.a., rozprawa może być przeprowadzona na wniosek strony.

Krok: odebranie wniosku

Wniosek strony o przeprowadzenie rozprawy jest podaniem w rozumieniu art. 63 § 1 k.p.a. i w związku z tym może być wniesiony we wszystkich przewidzianych w tym przepisie formach.

Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej uczestnicy rozprawy uczestnicy rozprawy odebranie wezwania organ organ przeprowadzenie dowodów zakończenie czynności zamknięcie rozprawy otwarcie rozprawy weryfikacja obecności i prawidłowości wezwań czy zaistniały przyczyny odroczenia? postanowienie o odroczeniu rozprawy odebranie wniosku inicjatywa z urzędu weryfikacja przesłanek do przeprowadzenia rozprawy przygotowanie rozprawy wezwanie na rozprawę oczekiwanie na termin rozprawy strona strona wniosek o przeprowadzenie rozprawy nie tak pozytywna negatywna