Dauter-Kozłowska Agnieszka, Przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 września 2021 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia ma charakter nadzwyczajny. Choć wykazuje związek ze sprawą merytoryczną, załatwioną kontrolowanym orzeczeniem, to jednak stanowi zawsze odrębną sprawę administracyjną. Przedmiotem postępowania z art. 156 k.p.a. jest wyłącznie kwestia nieważności. W piśmiennictwie podkreśla się związek tego postępowania z ogólną zasadą praworządności, obejmującą m.in. element nadzoru skierowany na zwalczanie naruszenia prawa oraz przywracanie stanu zgodnego z prawem (W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 105). Nierzadko więc w nomenklaturze procesu administracyjnego sprawę z art. 156 k.p.a. określa się mianem „sprawy nadzorczej”, zaś organ prowadzący postępowanie w takiej sprawie - „organem nadzoru”. Zakres kompetencji organu nadzoru ogranicza się jedynie do rozstrzygnięcia kwestii legalności decyzji (postanowienia) w świetle przesłanek określonych w art. 156 k.p.a. Organ nadzoru orzeka kasacyjnie, natomiast nie jest władny wydać orzeczenia reformacyjnego.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności dotyczy decyzji (art. 156 § 1 k.p.a.), a nadto znajduje odpowiednie zastosowanie do postanowień, na które przysługuje zażalenie, jak i postanowień stwierdzających niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu do wniesienia odwołania (art. 126 w zw. z art. 156 § 1 k.p.a.). Dlatego też na użytek niniejszego opracowania pod pojęciem „decyzji” należy rozumieć również „postanowienie”, o ile nic innego nie wynika z kontekstu lub jednoznacznego rozróżnienia tych pojęć.

Krok: wydanie decyzji dotkniętej wadą nieważności

Jeżeli decyzja jest dotknięta wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a., zachodzi podstawa do stwierdzenia jej nieważności.

Krok: czy od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat?

Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 1491), dalej: „ustawa nowelizująca”, z dniem 16 września 2021 r., został dodany § 3 w art. 158, zgodnie z którym, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 156 § 2 k.p.a., upłynęło trzydzieści lat, organ nie będzie mógł wszcząć postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Oznacza to, że po upływie tego terminu wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji będzie niedopuszczalne.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej, do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy Kodeksu w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Ponadto postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa (art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organ organ trwała niewykonalność orzeczenia decyzja stwierdzająca wydanie decyzji z naruszeniem prawa czy od doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 10 lat? wykonanie orzeczenia wywołałoby czyn zagrożony karą decyzja stwierdzająca nieważność decyzji rozstrzygnięcie sprawy już ostatecznie rozstrzygniętej albo załatwionej milcząco skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną wada skutkująca nieważnością decyzji z mocy prawa brak podstawy prawnej lub rażące naruszenie prawa wydanie decyzji dotkniętej wadą nieważności czy od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat? odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji czy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne? ustalenie przyczyny nieważności decyzji decyzja odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji jaką przyczynę nieważności decyzji ustalono? naruszenie przepisów o właściwości tak nie tak nie tak nie nie ustalono ustalono