Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z negocjacjami - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z negocjacjami

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z negocjacjami

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z negocjacjami

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z negocjacjami

W Prawie zamówień publicznych dziale III „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne” ustawodawca ustanowił nowe tryby udzielania zamówień w procedurze krajowej. Dział ten dotyczy zamówień o wartościach mieszczących się w przedziale powyżej 130 000 zł, ale poniżej progów unijnych.

Tryb podstawowy z negocjacjami to tryb, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych. Nowa procedura zastępuje dotychczasowy tryb negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego. W tych trybach nie będzie wolno udzielać zamówień krajowych.

Informację, w którym wariancie jest udzielane zamówienie wykonawca uzyska już z treści ogłoszenia o zamówieniu podstawowym, a jej powtórzenie zostanie zamieszczone w opisie potrzeb i wymagań.

Wybór wariantu jest decyzją zamawiającego, Prawo zamówień publicznych nie zawiera w tym zakresie żadnych przesłanek. Dokonując wyboru odpowiedniego wariantu trybu podstawowego zamawiający przede wszystkim będzie się kierował przedmiotem zamówienia, wariant z negocjacjami wybierze, gdy nie dysponuje opisem przedmiotu zamówienia albo uważa za niezbędne omówić opis, który posiada, a także gdy chciałby omówić inne warunki zamówienia z przyszłymi wykonawcami.

Krok: wybór wariantu z negocjacjami

Decydując się na udzielenie zamówienia w wariancie z negocjacjami zamawiający może się kierować tym, że procedura jest bardziej elastyczna niż procedura bez negocjacji, a także umożliwia optymalną organizację procesu udzielania zamówienia oraz pozwala na wykorzystanie dialogu z wykonawcami, w celu pozyskania jak najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia. Wariant ten jest stosowany w szczególności w przypadku, gdy zamawiający nie dysponuje opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z wymaganiami art. 99 i n. p.z.p.

Krok: opracowanie ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszcza informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 2439) właściwe dla tego trybu.

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z negocjacjami wykonawca wykonawca niezłożenie oferty podlegającej negocjacjom czy wykonawca chce złożyć ofertę podlegającą negocjacjom? niezłożenie oferty zapoznanie się z SWZ przygotowanie oferty złożenie oferty zapoznanie się z zaproszeniem do negocjacji udział w negocjacjach złożenie oferty podlegającej negocjacjom brak udziału w negocjacjach przygotowanie oferty podlegającej negocjacjom czy wykonawca chce brać udział w negocjacjach? czy wykonawca chce złożyć ofertę? otrzymanie zaproszenia do składania ofert przygotowanie do negocjacji zapoznanie się z ogłoszeniem i OPiW otrzymanie zaproszenia do negocjacji otrzymanie zawiadomienia o wynikach oceny oferty podlegającej negocjacjom zamawiający zamawiający przygotowanie zaproszenia do składania ofert ostatecznych wyznaczenie terminu składania ofert ostatecznych opracowanie SWZ wysłanie zaproszenia do negocjacji przyjęcie oferty wysłanie zaproszenia do składania ofert ostatecznych wybór najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wynikach oceny ofert podlegającej negocjacjom badanie i ocena oferty podlegającej negocjacjom odrzucenie oferty podlegającej negocjacjom czy ofertę podlegającą negocjacjom złożono w terminie? przyjęcie oferty podlegającej negocjacjom. badanie i ocena oferty zakończenie negocjacji wybór wariantu z negocjacjami opracowanie ogłoszenia o zamówieniu przygotowanie zaproszenia do negocjacji upublicznienie ogłoszenia i OPiW opracowanie OPiW nie tak nie tak nie tak tak nie