Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami

W Prawie zamówień publicznych dziale III „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne” ustawodawca ustanowił nowe tryby udzielania zamówień w procedurze krajowej. Dział ten dotyczy zamówień o wartościach mieszczących się w przedziale powyżej 130 000 zł, ale poniżej tzw. progów unijnych. Zgodnie z art. 3 p.z.p. przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w:

1) art. 4 i 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 65, ze zm.), dalej – dyrektywa 2014/24/UE;

2) art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 243, ze zm.), dalej – dyrektywa 2014/25/UE;

3) art. 8 dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.07.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216, s. 76, ze zm.), dalej – dyrektywa 2009/81/WE

– aktualizowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE.

Tryb podstawowy jest to tryb, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:

1) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (wariant 1), albo

2) może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (o ile przewidział taką możliwość). Po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych (wariant 2), albo

3) prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych (wariant 3).

Informację, w którym wariancie jest udzielane zamówienie wykonawca uzyska już z treści ogłoszenia o zamówieniu podstawowym, a jej powtórzenie zostanie zamieszczone albo w specyfikacji warunków zamówienia (wariant 1 i 2) albo w opisie potrzeb i wymagań (wariant 3).

Wybór wariantu jest decyzją zamawiającego, Prawo zamówień publicznych nie zawiera w tym zakresie żadnych przesłanek. Dokonując wyboru odpowiedniego wariantu zamawiający przede wszystkim będzie się kierował przedmiotem zamówienia, wariant 1 i 2 wybierze, gdy dysponuje opisem przedmiotu zamówienia, co do kompletności i jednoznaczności, którego nie ma uwag, wariant 3, gdy nie dysponuje opisem przedmiotu zamówienia albo uważa za niezbędne omówić opis, który posiada, a także gdy chciałby omówić inne warunki zamówienia z przyszłymi wykonawcami.

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami wykonawca wykonawca czy wykonawca chce brać udział w negocjacjach? niezłożenie oferty dodatkowej przygotowanie oferty dodatkowej złożenie oferty dodatkowej zapoznanie się z ogłoszeniem i SWZ złożenie oferty niezłożenie oferty czy wykonawca chce złożyć ofertę? czy wykonawca chce złożyć ofertę dodatkową? przygotowanie do negocjacji udział w negocjacjach otrzymanie zaproszenia do składania ofert zapoznanie się z zaproszeniem do negocjacji otrzymanie zaproszenia do negocjacji przygotowanie oferty brak udziału w negocjacjach zamawiający zamawiający badanie i ocena ofert zakończenie negocjacji przyjęcie oferty wybór najkorzystniejszej oferty wybór oferty najwyżej ocenionej przygotowanie zaproszenia do składania ofert dodatkowych zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu wyznaczenie terminu składania ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ustalenie oferty najwyżej ocenionej ustalenie czy zostaną przeprowadzone negocjacje przygotowanie zaproszenia do negocjacji wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych wysłanie zaproszenia do negocjacji badanie i ocena oferty dodatkowej otwarcie ofert przekazanie informacji prezesowi UZP wysłanie zaproszenia do składania ofert dodatkowych wybór trybu podstawowego wariant 2 przygotowanie SWZ przekazanie informacji prezesowi UZP zamieszczenie SWZ tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: wybór trybu podstawowego wariant 2

Ustawa – zezwala na zastosowanie trybu podstawowego w postępowaniu krajowym bez konieczności uzasadnienia jego wyboru. Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak możliwość przeprowadzenia postępowania w 3 wariantach: bez negocjacji, z fakultatywnymi negocjacjami lub obligatoryjnymi negocjacjami. Ze względu na obawy, czy środki przewidziane na wykonanie zamówienia są wystarczające do zawarcia umowy, zamawiający może zdecydować o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami. W takim przypadku zamawiający może przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert w tym przypadku ceny.

Krok: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu

Wszczęciem postępowania w trybie podstawowym jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie i jego zmiany zamieszcza się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach tego portalu. Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej prowadzonego postępowania. Taką stroną może być np. strona platformy zakupowej, na której prowadzona jest komunikacja z wykonawcami (komercyjna lub UZP). Przygotowując ogłoszenie o zamówieniu zamawiający powinien podać w jego treści informację, iż przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.