Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego

Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych.

Zgodnie z art. 73a ust. 3 p.z.p. przez innowacyjny produkt, usługę lub robotę budowlaną należy rozumieć nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych. Zamawiający dokona zakupu innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych pod warunkiem że odpowiadają poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a wykonawcą lub wykonawcami.

W postępowaniu w trybie partnerstwa innowacyjnego zamawiający wybiera partnera, tj. wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest ustanowienie partnerstwa innowacyjnego.

Zgodnie z motywem (49) do dyrektywy 2014/24/UE: „Gdy dostępne na rynku rozwiązania nie mogą zaspokoić potrzeby opracowania innowacyjnego produktu lub usługi lub innowacyjnych robót budowlanych oraz późniejszego zakupu wynikających dostaw, usług lub robót budowlanych, instytucje zamawiające powinny mieć dostęp do szczególnej procedury udzielania zamówień w odniesieniu do zamówień wchodzących w zakres stosowania niniejszej dyrektywy. Ta szczególna procedura powinna umożliwić instytucjom zamawiającym ustanowienie długotrwałego partnerstwa innowacyjnego w celu opracowania, a następnie zakupu nowego, innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, pod warunkiem, że taki innowacyjny produkt, usługa lub roboty budowlane mogą być wykonane zgodnie z ustalonymi poziomami wydajności i kosztami, bez konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia dla ich zakupu. Partnerstwo innowacyjne powinno opierać się na przepisach proceduralnych, które mają zastosowanie przy procedurze konkurencyjnej z negocjacjami, a zamówienia powinny być udzielane wyłącznie na podstawie najlepszej relacji jakości do ceny, co jest najbardziej odpowiednie do porównywania ofert dotyczących innowacyjnych rozwiązań. Bez względu na to, czy projekty innowacyjne są bardzo duże czy mniejsze, partnerstwo innowacyjne powinno mieć taką strukturę, by mogło zapewnić niezbędny mechanizm popytowy, gdzie innowacyjne rozwiązania są opracowywane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku (ang. market pull), bez wykluczania z rynku. Instytucje zamawiające nie powinny zatem stosować partnerstwa innowacyjnego w sposób uniemożliwiający, ograniczający lub zakłócający konkurencję. W niektórych przypadkach ustanowienie innowacyjnych partnerstw z kilkoma partnerami mogłoby pomóc uniknąć takich skutków”.

Krok: dokonanie wyboru trybu partnerstwa innowacyjnego

Trybami o charakterze podstawowym, które zamawiający powinien przede wszystkim stosować, są tryby przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Stosowanie pozostałych przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień publicznych trybów udzielania zamówienia obwarowane jest koniecznością wystąpienia szczególnych przesłanek, które dla każdego z innych trybów zostały określone odrębnie. Wybór trybu partnerstwa innowacyjnego powinien być poprzedzony dogłębną analizą rynku, w celu stwierdzenia, czy istnieje rozwiązanie, który spełniałoby oczekiwania zamawiającego, czy też istnieje potrzeba stworzenia nowego rozwiązania. Brak dostępności na rynku istniejących dóbr i rozwiązań mogących zaspokoić potrzeby zamawiającego jest każdorazowo niezbędną przesłanką zastosowania tej procedury.

Krok: opracowanie ogłoszenia o zamówieniu

Przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu o partnerstwie innowacyjnym informacje powinny być wystarczająco jednoznaczne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania oraz podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie partnerstwa innowacyjnego, musi zawierać co najmniej:

1) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane;

2) informacje o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli przewiduje taki podział;

3) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

4) elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty.

Ponadto do określenia treści ogłoszenia stosuje się także przepisy art. 48 ust. 2 p.z.p., tzn. że trzeba informacje określone powyżej uzupełnić o brakujące elementy ogłoszenia posiłkując się przepisami o przetargu ograniczonym.

Dodatkowo na podstawie art. 37 ust. 3 p.z.p. zamawiający prowadząc postępowanie w trybie partnerstwa innowacyjnego, w celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcia decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, udostępnia na stronie internetowej informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania, w tym informacje w zakresie określenia przedmiotu zamówienia, przedstawiając opis potrzeb i cechy charakterystyczne dostaw, usług lub robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia lub informacje w zakresie określenia zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie partnerstwa innowacyjnego zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, jeżeli na etapie wszczęcia postępowania nie można określić wag kryteriów oceny ofert.

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego wykonawca wykonawca niezłożenie wniosku czy złożyć wniosek? niezłożenie oferty zapoznanie się z SIWZ przygotowanie oferty złożenie oferty analiza zaproszenia i SIWZ złożenie oferty wstępnej złożenie wniosku przygotowanie oferty wstępnej niezłożenie oferty wstępnej przygotowanie wniosku czy złożyć ofertę wstępną? czy złożyć ofertę? otrzymanie zaproszenia do składania ofert zapoznanie się z ogłoszeniem otrzymanie zaproszenia i SIWZ wzięcie udziału w negocjacjach przyjęcie informacji o końcu negocjacji przygotowanie do negocjacji przyjęcie zaproszenia do negocjacji otrzymanie zawiadomienia o wynikach oceny zamawiający zamawiający przygotowanie zaproszenia do składania ofert wyznaczenie terminu składania ofert wprowadzenie poprawek w SIWZ wysłanie zaproszenia do złożenia ofert wstępnych i SIWZ przyjęcie oferty wysłanie zaproszenia do składania ofert i SIWZ wybór najkorzystniejszej oferty prowadzenie negocjacji zawiadomienie o wynikach oceny spełniania warunków badanie i ocena wniosku zwrócenie wniosku czy wniosek wniesiono w terminie? przyjęcie wniosku przyjęcie oferty wstępnej zawarcie umowy badanie i ocena ofert badanie oferty wstępnej zakończenie negocjacji dokonanie wyboru trybu partnerstwa innowacyjnego opracowanie ogłoszenia o zamówieniu przygotowanie zaproszenia do składania ofert wstępnych publikacja ogłoszenia o zamówieniu wyznaczenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaproszenie do negocjacji odrzucenie oferty wstępnej nie tak nie tak nie tak tak nie zgodna z SIWZ niezgodna z SIWZ