Gruszecki Krzysztof, Przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego

Przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego

Przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego

Przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego organ wykonawczy organ wykonawczy odebranie wniosku o wydanie zaświadczenia (!) wydanie  zaświadczenia wnioskodawca wnioskodawca przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego redukcja emisji z instalacji złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego odebranie decyzji redukcja ilości substancji wprowadzanych do powietrza w ramach zwykłego korzystania ze środowiska wniosek o wydanie zaświadczenia odebranie informacji o konieczności przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego organ organ czy instalacja położona jest na terenie, gdzie występują przekroczenia standardów jakości powietrza? czy wniosek o wydanie pozwolenia odnosi się do instalacji nowo budowanej lub zmienionej w sposób istotny? ustalenie uczestników postępowania kompensacyjnego poinformowanie o konieczności złożenia wniosku (!) ustalenie  obszaru  postępowania  kompensacyjnego złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza warunkowe wydanie pozwolenia wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (!) brak możliwości  wydania pozwolenia na  wprowadzanie gazów lub  pyłów do powietrza bez  przeprowadzenia  postępowania  kompensacyjnego odebranie wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego nie tak nie tak zwykłe korzystanie emisja z instalacji

Krok: złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego związane jest ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (na podstawie art. 180 pkt 1 w zw. z art. 220 p.o.ś.). Organ, do którego wpływa wniosek o wydanie takiej decyzji, w pierwszej kolejności powinien przeanalizować, czy instalacja, z eksploatacją której ma być ono związane, nie jest położona na terenie strefy, w której zgodnie z wynikami badań prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na podstawie art. 89 p.o.ś. występują naruszenia standardów jakości powietrza (por. K. Gruszecki, komentarz do art. 225 [w:] Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, Warszawa 2016).

Krok: czy instalacja położona jest na terenie, gdzie występują przekroczenia standardów jakości powietrza?

Od tego, czy instalacja objęta wnioskiem o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza znajduje się na obszarze, na którym przekroczone są standardy jakości powietrza, będzie zależało wydanie ww. pozwolenia bez konieczności przeprowadzania postępowania kompensacyjnego bądź konieczne będzie złożenie w tym zakresie odpowiedniego wniosku o wszczęcie ww. postępowania.