Kędziora Robert, Przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym

Przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym

Przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym

Wprowadzenie instytucji mediacji do postępowania administracyjnego ma na celu zbliżenie administracji do społeczeństwa, zapewnienie kształtowania stosunków administracyjnoprawnych w sposób umożliwiający większy wpływ stron postępowania na swoje sprawy oraz na sprawy społecznie istotne (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 1183). Mediacja jest przeprowadzana za zgodą stron, przez bezstronnego mediatora i z wyłączeniem jawności. Załatwienie sprawy, w której przeprowadzono mediację, powinno nastąpić na podstawie podjętych ustaleń, o ile są one zgodne z obowiązującym prawem.

Przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym mediator mediator zawiadomienie o wyznaczeniu jako mediatora przeprowadzenie mediacji i sporządzenie protokołu z jej przebiegu zapoznanie się z aktami sprawy czy wyraża zgodę na przeprowadzenie mediacji? przekazanie protokołu z przeprowadzonej mediacji zawiadomienie o odmowie przeprowadzenia mediacji czy uczestnicy mediacji sprzeciwili się udostępnieniu akt sprawy mediatorowi? organ prowadzący postępowanie organ prowadzący postępowanie czy dokonano ustaleń dotyczących załatwienia sprawy? włączenie protokołu do akt sprawy czy przedłużenie terminu mediacji jest zasadne? czy cel mediacji został osiągnięty? upływ terminu na wyrażenie zgody przedłużenie terminu odroczenia rozpatrzenia sprawy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc odebranie wniosku o przeprowadzenie mediacji możliwe dalsze postępowanie postanowienie o zakończeniu mediacji otrzymanie protokołu z przebiegu mediacji inicjatywa z urzędu dalsze prowadzenie postępowania zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji odroczenie rozpatrzenia sprawy na okres do 2 miesięcy załatwienie sprawy zgodnie z ustaleniami upływ terminu odroczenia rozpatrzenia sprawy ocena istnienia możliwości przeprowadzenia mediacji postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji strona strona wniosek o przeprowadzenie mediacji tak nie tak nie tak nie nie tak strony wyrażają zgodę na mediację strony nie wyrażają zgody na mediację milczenie stron nie tak zasadne niezasadne

Krok: wniosek o przeprowadzenie mediacji

Strona może wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji. We wniosku może być wskazana osoba, którą - za zgodą uczestników mediacji - organ wyznaczy jako mediatora.

Krok: odebranie wniosku o przeprowadzenie mediacji

Organ prowadzący postępowanie po otrzymaniu wniosku strony o przeprowadzenie mediacji powinien dokonać oceny, czy charakter sprawy pozwala na uwzględnienie tego wniosku, i w zależności od etapu postępowania podejmować wszystkie uzasadnione czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji.