Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Sanitarną - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są uprawnieni do kontroli:

1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;

3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

4) nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;

5) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

6) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

7) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

8) higieny procesów nauczania;

9) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;

10) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;

11) wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.

Powyższa kontrola, o ile dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym, może być przeprowadzana bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. Kontrole przeprowadzają państwowi inspektorzy sanitarni posiadający stosowne uprawnienia, poświadczone legitymacją służbową i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

Krok: wszczęcie kontroli

W myśl art. 25 ust. 1 u.p.i.s., Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

1) wstępu na terenie miast i wsi do:

a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,

b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,

c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,

d) obiektów będących w trakcie budowy;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;

3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;

4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Inspektor sanitarny ma również prawo do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, detergentów, substancji chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.), a także innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi. Do postępowania zabezpieczającego stosuje się przepisy u.p.e.a., jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 29a u.p.i.s. informacje uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem.

Krok: czy stwierdzono nieprawidłowości?

W myśl art. 30 ust. 1 u.p.i.s., w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, państwowy inspektor sanitarny, niezależnie od przysługujących mu środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jednostki lub jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką.

Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Sanitarną pracodawca pracodawca przyjęcie mandatu karnego zapoznanie się z zaleceniami pokontrolnymi zakończenie kontroli otrzymanie zaleceń pokontrolnych inspektor sanitarny inspektor sanitarny wydanie decyzji zakończenie kontroli wydanie zaleceń pokontrolnych nałożenie mandatu karnego wszczęcie kontroli czy stwierdzono nieprawidłowości? zalecenia pokntrolne grzywna tak nie