Ambroziewicz Maciej, Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy

Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy

Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Powyższa kontrola może być przeprowadzana bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. Zgodnie z przepisami ustawy o państwowej inspekcji pracy, kontrole przeprowadzają inspektorzy pracy posiadający stosowne uprawnienia, poświadczone legitymacją służbową i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. W kontroli mogą także uczestniczyć pracownicy nadzorujący czynności kontrolne oraz podinspektorzy pracy na podstawie imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio przez głównego inspektora pracy lub okręgowego inspektora pracy.

Krok: wszczęcie kontroli

Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

Zgodnie z art. 22 u.p.i.p., kontrole przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy, przy czym Główny Inspektor Pracy może wyznaczyć inspektora pracy do wykonywania określonych czynności kontrolnych i stosowania środków prawnych na obszarze działania innego okręgowego inspektoratu pracy, a także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie stosunek pracy podlega przepisom polskiego prawa pracy.

Powyższe kontrole wspólnie z właściwymi inspektorami pracy, mogą również przeprowadzać inni pracownicy PIP posiadający niezbędną wiedzę w przedmiocie kontroli, jak również przedstawiciele zagranicznych służb i instytucji, do zadań których należy ochrona pracy, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio przez Głównego Inspektora Pracy lub okręgowego inspektora pracy.

Przed podjęciem czynności kontrolnych inspektor pracy zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu, z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli.

Osoba przeprowadzająca kontrolę jest obowiązana potwierdzić swoją tożsamość poprzez wylegitymowanie się legitymacją służbową (art. 24 ust. 2 u.p.i.p.) oraz okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, jeżeli dotyczy ona przedsiębiorcy (art. 24 ust. 3 u.p.i.p.).

W szczególnych przypadkach, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. W takim przypadku inspektor pracy jest jednak zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawierające dane, o których mowa powyżej (art. 24 ust. 5 u.p.i.p.).

W toku wykonywania czynności kontrolnych inspektor pracy ma szereg uprawnień, o których mowa w art. 23 u.p.i.p.

Krok: zawiadomienie urzędu kontroli skarbowej

Inspektor pracy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić urząd kontroli skarbowej o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.

Przeprowadzenie kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawca pracodawca przyjęcie mandatu karnego podpisanie i odebranie protokołu z kontroli (!) zakończenie  kontroli inspektor pracy inspektor pracy zawiadomienie Policji lub Straży Granicznej czy ukarano mandatem karnym? sporządzenie protokołu kontroli czy stwierdzono inne nieprawidłowości? zawiadomienie starosty nieukaranie mandatem czy stwierdzono naruszenie przepisów o promocji zatrudnienia? przekazanie mandatu karnego zawiadomienie urzędu kontroli skarbowej czy stwierdzono naruszenie przepisów o ubezpieczeniach społecznych? zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy stwierdzono naruszenie przepisów o cudzoziemcach? podjęcie innych działań wniesienie powództwa skierowanie wystąpienia wydanie decyzji wszczęcie kontroli czy stwierdzono naruszenia prawa podatkowego? zakończenie kontroli tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie