Gruszecki Krzysztof, Przeprowadzenie kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 10 sierpnia 2016 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Przeprowadzenie kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Przeprowadzenie kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Przeprowadzenie kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska podmiot kontrolowany podmiot kontrolowany doręczenie zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli organ organ czy jest już prowadzona kontrola podmiotu? podjęcie przez organ kontrolujący działań zmierzających do przywrócenia właściwego stanu środowiska przeprowadzenie kontroli wystąpienie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli czy organ ma możliwość podjęcia działań umożliwiających doprowadzenie środowiska do stanu właściwego? czy podmiot kontrolowany prowadzi działalność gospodarczą? czy nastąpiło naruszenie przepisów o ochronie środowiska? ustalenie podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia kontroli czy podmiot kontrolowany umożliwił przeprowadzenie kontroli? wystąpienie z wnioskiem o ukaranie jako oskarżyciel publiczny ustalenie właściwości organu brak możliwości przeprowadzenia kontroli czy ujawniono wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska? możliwość przeprowadzenia kontroli czy istnieje zagrożenie dla środowiska naturalnego? sporządzenie protokołu z kontroli popełnienie przestępstwa z art. 225 § 1 k.k. brak możliwości podjęcia działań czy istnienie podejrzenie, że mogłoby nastąpić naruszenie przepisów ochrony środowiska? tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: możliwość przeprowadzenia kontroli

Ustawodawca upoważnił wymienione w art. 379 p.o.ś. podmioty do przeprowadzenia kontroli przestrzegania wymagań wynikających z przepisów o ochronie środowiska. Przyznane organom ochrony środowiska uprawnienia w zakresie kontroli mają zapewnić pełną skuteczność ich działania.

Krok: ustalenie właściwości organu

Organem właściwym do przeprowadzenia kontroli, w myśl art. 379 ust. 1 p.o.ś., jest marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zakresie swojej właściwości. Przepis nie ogranicza uprawnień kontrolnych ww. organów tylko do właściwości tych organów wskazanych w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Przyjąć zatem należy, że są one uprawnione do przeprowadzenia kontroli w ramach szeroko pojętej właściwości, nie tylko wynikającej z ustawy - Prawo ochrony środowiska. „Kontrola powinna dotyczyć wszystkich przepisów pozostających we właściwości wskazanych organów, przepis nie ogranicza obowiązku tylko do zadań wynikających z prawa ochrony środowiska” (M. Górski, Kto za to odpowiada?, Ekoprofit 2001, nr 10, s. 17).