Krywan Tomasz, Przeprowadzenie audytu podatkowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie audytu podatkowego

Przeprowadzenie audytu podatkowego

Przeprowadzenie audytu podatkowego

Procedura określa zasady przeprowadzania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej audytu podatkowego.

Przeprowadzenie audytu podatkowego Szef KAS Szef KAS sporządzenie opinii lub zaleceń istnieją przesłanki do przeprowadzenia przez Szefa KAS audytu podatkowego przekazanie podatnikowi informacji o zakresie audytu wstępnego i uzgodnienie z podatnikiem harmonogramu działań (tylko w przypadku audytu wstępnego) przekazanie przez podatnika dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu

Krok: istnieją przesłanki do przeprowadzenia przez Szefa KAS audytu podatkowego

Audyt podatkowy jest przeprowadzany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie dodanego z dniem 1.07.2020 r. art. 20zg ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) – dalej o.p. Audyt ten jest przeprowadzany wobec podatnika przed zawarciem umowy o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie (audyt monitorujący) w celu sprawdzenia:

1) prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych;

2) skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Krok: przekazanie podatnikowi informacji o zakresie audytu wstępnego i uzgodnienie z podatnikiem harmonogramu działań (tylko w przypadku audytu wstępnego)

Jak stanowi art. 20zj § 2 o.p., podatnik jest informowany o zakresie audytu wstępnego. Z kolei art. 20zj § 3 o.p. stanowi, że harmonogram działań podejmowanych w ramach audytu wstępnego Szef KAS uzgadnia z podatnikiem.