Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Przeprowadzanie dowodu z zeznań świadków

Przeprowadzanie dowodu z zeznań świadków

Przeprowadzanie dowodu z zeznań świadków

Krok: złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka

Zob. także przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie wniosku dowodowego {spc/kpc.a235(1).01}

Krok: badanie formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka

1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka powinien spełniać wymagania pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c., a ponadto wskazywać dane świadka i okoliczność, na którą świadek ma złożyć zeznania.

2. Strona wnioskująca o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka ma obowiązek podać dane osobowe, które umożliwią sądowi wezwanie świadka, tj. imię, nazwisko i adres. Jeżeli zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają świadkowi osobiste stawiennictwo (np. choroba), strona powinna je wskazać.

3. Świadkami nie mogą być:

– osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;

– wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;

– przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową;

– współuczestnicy jednolici.

4. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Natomiast współuczestnik sporu, niebędący współuczestnikiem jednolitym, może być świadkiem co do faktów dotyczących wyłącznie innego współuczestnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?