Piaskowska Olga Maria, Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego

Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego

Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego

Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego biegły biegły niewyjaśnienie opinii otrzymanie żądania wyjaśnienia przedstawienie opinii ustnej możliwe zachowanie biegłego otrzymanie odmowy złożenie uzasadnionej odmowy sporządzenia opinii złożenie nieuzasadnionej odmowy sporządzenia opinii przedstawienie opinii pisemnej wysłanie wyjaśnienia opinii sporządzenie opinii możliwe warianty przedstawienia opinii możliwe zachowanie biegłego otrzymanie zarządzenia sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający odmówienie zwolnienia biegłego wysłanie odpisu opinii biegłego stronom otrzymanie wniosku otrzymanie uzasadnionej odmowy badanie formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego możliwość pominięcia dowodu otrzymanie opinii pisemnej pełnej otrzymanie opinii ustnej pełnej otrzymanie opinii niepełnej / niejasnej usuwanie braków formalnych wniosku o przeprowadzenie dowodu z dokumentu otrzymanie nieuzasadnionej odmowy wysłuchanie stron dopuszczenie dowodu z opinii biegłego / biegłych otrzymanie wyjaśnienia opinii żądanie uzupełnienia lub wyjaśnienia opinii przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego zwrócenie się do biegłego / biegłych o sporządzenie opinii zwolnienie biegłego i wyznaczenie kolejnego żądanie sporządzenia dodatkowej opinii strona strona otrzymanie odpisu opinii biegłego złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego opinia pełna opinia niepełna / niejasna spełnia wymagania nie spełnia wymagań opinia pełna opinia niepełna / niejasna nieusunięte usunięte

Krok: złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie wniosku dowodowego

Krok: badanie formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego

1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego powinien spełniać wymagania pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c., a ponadto wskazywać, na jaką okoliczność dowód ma zostać przeprowadzony. Strona może również wskazać, jakiej specjalności biegły powinien wydać opinię.

2. Dowód z opinii biegłego należy przeprowadzić wówczas, gdy dla oceny określonej kwestii wymaga się wiadomości specjalnych, a zatem takich, które są niedostępne dla przeciętnie inteligentnej osoby, odnoszących się do specjalistycznych dziedzin nauki, czy techniki.