Ambroziewicz Maciej, Przeprowadzanie badań profilaktycznych - badania wstępne

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Przeprowadzanie badań profilaktycznych - badania wstępne

Przeprowadzanie badań profilaktycznych - badania wstępne

Przeprowadzanie badań profilaktycznych - badania wstępne

Wstępne badania profilaktyczne to badania, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak:

1) osoby ponownie przyjmowanej do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, a także

2) osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, bądź pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; nie dotyczy to jednak osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Przeprowadzanie badań profilaktycznych - badania wstępne lekarz medycy pracy lekarz medycy pracy wydanie orzeczenia lekarskiego przeprowadzenie badania pracodawca pracodawca czy pracownik będzie wykonywał pracę szczególnie niebezpieczną? czy orzeczenie było wydane dla pracy o podobnym charakterze? czy są przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia pracy na stanowisku pracy? czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie od poprzedniego pracodawcy? (!) (!)  niezatrudnienie  pracownika podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika skierowanie pracownika na badania wstępne odebranie orzeczenia lekarskiego zatrudnienie pracownika tak nie tak nie brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy tak nie

Krok: podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika

Decyzja o zatrudnieniu kandydata na pracownika rodzi po stronie pracodawcy obowiązek skierowania takiej osoby na wstępne badania profilaktyczne.

Krok: czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie od poprzedniego pracodawcy?

Jedną z przesłanek zwalniającą pracodawcę z obowiązku kierowania nowo zatrudnianego pracownika na wstępne badania profilaktyczne jest sytuacja, w której osoba przyjmowana do pracy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy bądź pozostająca jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.