Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 20 lipca 2014 r.
Autorzy:

Przeprowadzanie badań lekarskich kierowców zawodowych

Przeprowadzanie badań lekarskich kierowców zawodowych

Przeprowadzanie badań lekarskich kierowców zawodowych

Badania profilaktyczne kierowców wykonujących przewóz drogowy regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, która ma zastosowanie do:

1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz osób (bez względu na to, ile osób przewozi) lub rzeczy (ładunków) pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów, których masa całkowita przekracza 3,5 tony,

2) przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej w postaci transportu (tzw. niezarobkowy przewóz drogowy), jednakże pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub liczbie przewożonych osób większej niż 9, wykonują tzw. przewozy na potrzeby własne. Dotyczy to np. hurtowni, która we własnym zakresie dostarcza towar do swoich odbiorców, przewozi własnych pracowników do/z miejsca wykonywania pracy itp.

Krok: zatrudnienie kierowcy

Kierowcy działający w ramach przepisów u.t.d. podlegają badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym, których celem jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Krok: skierowanie pracownika na badania lekarskie i psychologiczne

W myśl art. 39j ust. 1 i art. 39k ust. 1 u.t.d., kierowcy działający w ramach przepisów ustawy o transporcie drogowym podlegają badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym, których celem jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Zakres powyższych badań określają:

1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949),

2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937).

W myśl art. 39l ust. 1 pkt 1 lit. b u.t.d., obowiązek skierowania na badania, lekarskie i psychologiczne, o których mowa powyżej, spoczywa na pracodawcy.

Badania lekarskie kierowców wykonujących przewozy na podstawie u.t.d., mogą przeprowadzać lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny transportu, ale również lekarze medycyny pracy posiadający dodatkowe kwalifikacje do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w § 12 ust. 1 r.b.l.k. (m.in. ukończone odpowiednie szkolenie). Zgodnie z art. 77 ust. 3 u.k.p., ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi marszałek województwa, który m.in.:

1) dokonuje wpisu do ewidencji,

2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji,

3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu lekarzowi.