Przeniesienie pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową - OpenLEX

Zamajtys Krzysztof, Przeniesienie pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Przeniesienie pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową

Przeniesienie pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową

Przeniesienie pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową

Zgodnie zprzepisem art. 231 k.p., pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej inie został uznany za niezdolnego do pracy wrozumieniu przepisów oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak stanowi przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezdolną do prac jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej zpowodu naruszenia sprawności organizmu inie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Przeniesienie pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową lekarz medycyny pracy lekarz medycyny pracy wydanie orzeczenia lekarskiego przeprowadzenie badania pracodawca pracodawca skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy wpłynięcie zgłoszenia skierowanie pisma o przeniesieniu wypowiedzenie stosunku pracy dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku odebranie orzeczenia lekarskiego analiza orzeczenia lekarskiego pracownik pracownik uzyskanie przez pracownika pisma o przeniesieniu (!) wypowiedzenie  stosunku pracy oczekiwanie na przydzielenie stanowiska pracy zgłoszenie niemożności wykonywania dotychczasowej pracy wykonanie pracy na nowym stanowisku pracy niezdolny niezdolny niezdolny zdolny

Krok: zgłoszenie niemożności wykonywania dotychczasowej pracy

Pracownik, uktórego stwierdzono chorobę zawodową, aktóry ze względu na tę chorobę nie jest wstanie wykonywać pracy na dotychczasowym stanowisku, zgłasza ten fakt pracodawcy.

Krok: skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy

Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy powstaje nie tylko wówczas, gdy pracownik stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej, ale również iwtedy, gdy upracownika stwierdzono zaledwie objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami obejmuje nie tylko badania, o których mowa w art. 229 k.p., ale również inne badania lekarskie poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy. Dotyczy to m.in. badań, których celem jest stwierdzenie niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów (art. 231 k.p.). Skierowanie na przeprowadzenie tego badania pracodawca wydaje po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy.