Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Ustawodawca w art. 63 ust. 5 u.p.z.p. przewidział możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na inny podmiot niż ten, na rzecz którego decyzja ta została wydana. Zgodnie z tym przepisem, organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy obowiązany jest za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Należy podkreślić, że następstwo prawne wskutek przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy jest wyjątkiem w postępowaniu administracyjnym, a instytucji tej nie stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeniesienie decyzji następuje w trybie k.p.a. w formie odrębnej decyzji administracyjnej. Krąg podmiotów tego postępowania ustawodawca ograniczył wyłącznie do aktualnego i nowego inwestora, czyli podmiotów, pomiędzy którymi dochodzi do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 5 zdanie drugie u.p.z.p.). Decyzja ta podlega takim samym środkom zaskarżenia jak każda inna decyzja administracyjna, przy czym art. 63 ust. 5 u.p.z.p. nie wskazuje wprost, że przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy musi dotyczyć decyzji ostatecznych, można uznać za dopuszczalne przeniesienie decyzji nieostatecznej (zob. wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., II OSK 1586/2011). Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę powoduje jedynie zmianę po stronie adresata tej decyzji, rozstrzygnięcie merytoryczne decyzji pozostaje bez zmian. Analogiczne rozwiązanie zawiera również art. 40 ust. 1. prawa budowlanego, który umożliwia przeniesienie pozwolenia na budowę, z tym że w przypadku pozwolenia na budowę zarówno podmiot, na który oryginalnie wydano decyzję, jak i podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona, musi być uprawniony do dysponowania nieruchomością, której dotyczy pozwolenie na budowę. Obie regulacje mają za zadanie sprzyjać usprawnieniu i przyśpieszeniu procesu inwestycyjnego poprzez umożliwienie przeniesienia tych decyzji bezpośrednio na innego inwestora. Warto wskazać, iż po wydaniu pozwolenia na budowę i przeniesienia tej decyzji na innego inwestora zgodnie z regulacją art. 40 pr.bud., nie zachodzi już konieczność przeniesienia warunków zabudowy na nowego inwestora, gdyż pozwolenie na budowę konsumuje warunki zabudowy, jako że organ wydający pozwolenie na budowę jest związany ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor nie musi dysponować wydaną na niego decyzją o warunkach zabudowy, skoro dysponuje pozwoleniem na budowę, odpowiadającym tym warunkom (zob. J. Jaworski [w:] K. Buczyński, J. Dziedzic-Bukowska, J. Jaworski, P.T. Sosnowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz do art. 63, LexisNexis 2014).

Krok: złożenie wniosku o przeniesienie decyzji

Każda decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest na rzecz konkretnego jej adresata - wnioskodawcy, w wyniku przeprowadzenia sformalizowanego postępowania, stosowne do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednakże przepis art. 63 ust. 5 u.p.z.p. wprowadza nieznane postępowaniu administracyjnemu regulowanemu przez k.p.a. następstwo prawne decyzji, tj. możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na inny podmiot niż ten, na rzecz którego decyzja ta została wydana. Należy przy tym zaznaczyć, iż komentowany przepis mówi o decyzji, nie uzależniając możliwości przeniesienia od uzyskania przez decyzję waloru ostateczności (zob. także wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., II OSK 1586/2011). Postępowanie w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy może być inicjowane jedynie na wniosek jednej ze stron tego postępowania, tj. dotychczasowego bądź nowego inwestora, przy czym wystąpienie z wnioskiem zasadniczo będzie w gestii nowego inwestora, któremu będzie zależało, by to on stał się nowym adresatem decyzji. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inny podmiot powoduje ten skutek, że nowy inwestor będzie mógł wykorzystać tę decyzję w dalszym procesie inwestycyjnym (zob. wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r., II OSK 646/09, LEX nr 597749).

Krok: wpłynięcie (doręczenie) wniosku o przeniesienie decyzji

Złożenie wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wszczyna postępowanie z dniem doręczenia tego żądania organowi administracji, tj. z dniem wpływu wniosku do kancelarii organu administracji publicznej, bądź też z dniem złożenia wniosku w siedzibie organu (zob. wyrok NSA z dnia 14 lipca 2006 r., II OSK 980/05, LEX nr 275517), a nie z dniem nadania wniosku w polskim urzędzie pocztowym.