Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 1A faza menedżerska

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 1A faza menedżerska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 1A faza menedżerska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów cz. 1A faza menedżerska

W procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę komandytową omówiona została pierwsza część fazy menedżerskiej. Jednocześnie zwrócono uwagę na to, jakie elementy składają się na plan przekształcenia oraz wskazano załączniki, które powinny zostać przygotowane do planu przekształcenia.

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 1A faza menedżerska spółka partnerska spółka partnerska plan przekształcenia nie zostaje poddany badaniu przez biegłego rewidenta załączniki do planu przekształcenia kluczowe elementy treści planu przekształcenia ustalenie wartości majątku spółki partnerskiej procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku należy podjąć uchwałę o przyjęciu planu przekształcenia podjęcie uchwały o przyjęciu planu przekształcenia czy uchwała o przyjęciu planu przekształcenia została podjęta w odpowiedniej formie? sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia projekt umowy spółki komandytowej projekt uchwały w sprawie przekształcenia zamiar przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową plan przekształcenia sporządzenie planu przekształcenia czy plan przekształcenia jest skuteczny prawnie ? nie jest podejmowana uchwała o przyjęciu planu przekształcenia nie tak nie tak

Krok: zamiar przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową

Zgodnie z art. 556 k.s.h. do przekształcenia spółki wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia spółki oraz załączników do niego (tzw. faza menedżerska), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 556 k.s.h., LEX/el. 2020.

UWAGA!

Czynność w postaci poddania planu przekształcenia kontroli przez biegłych rewidentów została wyłączona, ściślej uchylona z obligatoryjnych elementów procedury przekształcenia. Należy podkreślić, że nowelizacją z  1.03.2020 r. ustawodawca w art. 559 § 1 k.s.h. ograniczył obowiązki biegłego rewidenta w procesie przekształcenia. Obowiązek poddania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje swym zakresem tylko i wyłącznie przypadek przekształcenia w spółkę akcyjną. W praktyce oznacza to, że wymóg ten nie znajdzie zastosowania w pozostałych typach przekształceń, a zatem w przypadku przekształcenia spółki partnerskiej w której sami partnerzy prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją w spółkę komandytową (por. art. 559 § 1 k.s.h.).

2) Powzięcia uchwały o przekształceniu spółki.

3) Określenia partnerów prowadzących sprawy spółki przekształconej i reprezentujących ją.

4) UWAGA!

Prawodawca nowelizacją z  1.03.2020 r. uchylił obowiązek złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej wyrażony w art. 564 k.s.h. oraz uchylił czynność w postaci zawarcia umowy (albo podpisania statutu (tzw. faza właścicielska) spółki przekształconej zastępując ją uchwałą o przekształceniu (art. 556 pkt 4; art. 563 § 2 k.s.h., por. w tym zakresie art. 563 k.s.h.) oraz dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej (tzw. faza rejestracji i ogłaszania), szerzej por. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, wyd. 4, Warszawa 2013, s. 142 i n.

W Kodeksie Spółek Handlowych ustawodawca przyjął, że spółka osobowa może przekształcić się w inną spółkę osobową. Reguluje to art. 581 k.s.h., znajdujący się w Rozdziale 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581–584 k.s.h.), Dziale III. Przekształcenia spółek, Tytule IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

W przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową należy stosować normy Rozdziału 1. Przepisy ogólne (art. 551–570 k.s.h.), Działu III. Przekształcenia spółek, Tytułu IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

W myśl art. 581 k.s.h., przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę komandytową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w Rozdziale 1. Przepisy ogólne (art. 551–570 k.s.h.) za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wszyscy partnerzy.

W praktyce gospodarczej może się tak zdarzyć, że przed dniem przekształcenia albo po dniu przekształcenia w związku z rozpoczętą licytacją spółka podejmie decyzję o zakupie nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w tym procesie jest korzystny dla spółki w aspekcie ekonomicznym, gdyż może ona nabyć nieruchomość w korzystnej cenie, tj. niższej od wartości występującej na rynku nieruchomości. Jednocześnie zakupiona w tym trybie nieruchomość będzie stanowiła dodatkowy składnik majątku spółki przekształcanej albo spółki przekształconej.

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w licytacji elektronicznej nieruchomości łączy się z obowiązkiem utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (por. art. 9864 § 2 k.p.c.). Udział spółki w tym postępowaniu - licytacji (tzw. przetarg), jest możliwy tylko wtedy gdy założy ona konto na portalu przygotowanym i udostępnionym przez Krajową Radę Komorniczą (por. art. 9864 § 1-2 k.p.c.). W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i sanitarną szczególnego znaczenia zyskuje możliwość nabycia nieruchomości w ramach sprzedaży zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zobacz więcej: Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym prawodawca wprowadził istotne i ważne zmiany, których nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie procederowi, tzw. kradzieży spółek. Jest to czynność polegająca na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów składanych przez podmioty nieuprawnione. W rezultacie, podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące zmiany sposobu reprezentacji podmiotu. Tym samym, oszuści przejmują reprezentację podmiotu – spółki bez jakiejkolwiek wiedzy i decyzji wspólników lub członków zarządu. Wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Instrumentem do osiągnięcia tego celu jest newsletter KRS rozsyłany emailem automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma on sygnalizować takie zdarzenia prawne jak: dokonanie wpisu w KRS czy też zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu (por. art. 10a u.k.r.s.). Za pośrednictwem newslettera KRS przesyłane będą jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS.

Informacje przesyłane będą każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. W celu otrzymywania informacji należy wskazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje. To z kolei, łączy się ze skorzystaniem z konta, o którym stanowi art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm. dalej jako p.u.s.p.). Informacje przesyłane będą przez okres wskazany, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok (por. art. 10a u.k.r.s.). Każdy będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów. W takiej sytuacji przedsiębiorca w natychmiastowy sposób uzyska dostęp do informacji w zakresie zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. W wypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter KRS umożliwi przedsiębiorcy-spółce szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ścigania. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Instytucja newslettera KRS stanowi wygodny mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy prawne nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego z obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi.

Krok: plan przekształcenia

Plan przekształcenia jest obligatoryjnym dokumentem w procesie przekształcenia (por. art. 556 pkt 1 k.s.h.).

Termin „plan przekształcenia” obejmuje założenia przebiegu przekształcenia. Dotyczą one z reguły porozumień na płaszczyźnie określonych stanów faktycznych odnoszących się do spółki przekształcanej. Plan przekształcenia wskazuje także uzgodniony model ustroju spółki przekształconej. Plan przekształcenia występuje w ujęciu wąskim (por. art. 558 § 1 k.s.h.), jak również w ujęciu szerokim. W tym drugim wypadku obejmuje on dodatkowe dokumenty w postaci załączników.

Należą do nich przede wszystkim: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki (por. art. 558 § 2 pkt 1 k.s.h.) i projekt umowy spółki przekształconej (por. art. 558 § 2 pkt 2 k.s.h.).

Zgodnie z nowelizacją z  1.03.2020 r. ustawodawca w art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. obowiązek wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej ograniczył tylko do przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną (por. art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.).

Do planu przekształcenia dołącza się również sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na tzw. „dzień wyceny” (por. art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 k.s.h., LEX/el. 2020.