Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 marca 2019 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 2B faza właścicielska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 2B faza właścicielska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów – cz. 2B faza właścicielska

Celem poniższej procedury jest omówienie ostatnich czynności w ramach tzw. fazy właścicielskiej procesu

przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną, w szczególności oświadczenia partnera o uczestnictwie w spółce przekształconej.

Krok: przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną

W procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną wyróżnia się trzy fazy, w tym m.in. fazę właścicielską.

Druga część fazy właścicielskiej obejmuje następujące czynności: oświadczenie partnera o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz zawarcie umowy spółki jawnej.

Partner spółki przekształcanej może nie zgodzić się na samo przekształcenie, jak i na swoje uczestnictwo w spółce przekształconej (por. art. 562 i 565 oraz 581 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, wyd. 4, Warszawa 2013, s. 145 i n.

Krok: spółka wzywa partnerów do oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej

Zgodnie art. 564 § 1 zd. 1 k.s.h. spółka wzywa partnerów do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.

Partnerzy zostają wezwani zgodnie z postanowieniami umowy lub w oparciu o obowiązujące przepisy.

Zawiadomienie partnerów może zostać dokonane, w szczególności za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, faksów, poczty elektronicznej oraz połączeń telefonicznych (szerzej por. co do sposobu zawiadamiania partnerów analogiczne reguły obowiązujące w tym zakresie, jak przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki partnerskiej).

Por. procedurę: Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – cz. 1C faza menedżerska.

Może się jednak zdarzyć tak, że wezwanie konkretnego partnera do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej nie będzie konieczne.

Będzie to miało miejsce w sytuacji, w której wszyscy partnerzy w dniu powzięcia uchwały o przekształceniu jednocześnie podpisali umowę spółki przekształconej lub w dniu powzięcia uchwały złożyli oświadczenia określone w art. 564 § 1 zd. 1 k.s.h.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację