Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający – cz. 2B faza właścicielska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający – cz. 2B faza właścicielska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający – cz. 2B faza właścicielska

Celem poniższej procedury jest omówienie ostatnich czynności w ramach tzw. fazy właścicielskiej procesu

przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną, w szczególności oświadczenia partnera o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz zawarcia umowy spółki jawnej.

Krok: przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną

W procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną wyróżnia się trzy fazy, w tym m.in. fazę właścicielską.

Druga część fazy właścicielskiej obejmuje następujące czynności: oświadczenie partnera o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz zawarcie umowy spółki jawnej.

UWAGA!

Prawodawca nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. uchylił obowiązek złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej wyrażony w art. 564 k.s.h. oraz uchylił czynność w postaci zawarcia umowy (albo podpisania statutu) spółki przekształconej zastępując ją uchwałą o przekształceniu (art. 556 pkt 4 k.s.h.; art. 563 § 2 k.s.h., por. w tym zakresie art. 563 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

Krok: uchwała o przekształceniu spółki przekształcanej

UWAGA!

Należy zaznaczyć, że nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. ustawodawca wprowadził do art. 563 k.s.h., podział na dwa paragrafy; dotychczasowa treść art. 563 k.s.h. została ujęta w paragraf 1 (art. 563 § 1 k.s.h.), natomiast § 2 i jego treść stanowi swoiste novum wprowadzone przez prawodawcę (por . art. 563 § 1, § 2 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655, ze zm. z Dz. U. z 2020 r., poz. 288), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

Jak stanowi art. 563 § 1 k.s.h. uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej: typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą oraz zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej (por. art. 563 § 1 pkt 1 i 3-5 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

Uchwała o przekształceniu może zostać zaskarżona. Do uchylenia uchwały o przekształceniu spółki osobowej bądź spółki kapitałowej albo stwierdzenia nieważności tej uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 422–427 (por. art. 567 § 1 k.s.h.).

Tymczasem nie można zaskarżyć uchwały o przekształceniu jedynie na podstawie zastrzeżeń dotyczących wartości udziałów albo akcji ustalonej na potrzeby odkupu, o którym mowa w art. 5761, (por. art. 567 § 2 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

Powództwo o uchylenie uchwały albo stwierdzenie jej nieważności należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (por. art. 567 § 3 k.s.h.).

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją z dnia 01.01.2020 r. podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz powołanie organów spółki przekształconej (por. art. 563 § 2 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

W przypadku przekształcenia w spółkę jawną w treści jej umowy zamieszcza się m.in. takie elementy, które później zgłasza się w dziale 1 rejestru przedsiębiorców – w relacji do wspólników spółki jawnej są to informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje (por. art. 38 pkt 2a u.k.r.s.); a także oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35 (por. art. 38 pkt 4 u.k.r.s.).

Także zgodnie z art. 47 ust. 1 u.k.r.s. podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39 i 40 oraz w art. 44, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. (art. 47 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), która wchodzi w życie 01.01.2020 r.). Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych (por. art. 47 ust. 2 u.k.r.s.).