Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 15 marca 2013 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający cz. 1B faza menedżerska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający cz. 1B faza menedżerska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający cz. 1B faza menedżerska

Celem procedury jest omówienie kolejnej czynności w ramach fazy menedżerskiej w procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną. Polega ona na kontroli planu przekształcenia oraz załączników przez biegłego rewidenta pod kątem jego poprawności i rzetelności.

Krok: przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną

W procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną następną czynnością przygotowawczą jest złożenie planu przekształcenia oraz załączników do sądu rejestrowego. Celem tej czynności jest poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. To spółka przekształcana składa do sądu rejestrowego właściwego według jej siedziby wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta (por. art. 559 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 559 k.s.h., LEX/el. 2019.

Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta podlega opłacie sądowej w wysokości 300 zł. (por. art. 59 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Krok: plan przekształcenia oraz załączniki

Przy przekształceniu spółki partnerskiej w spółkę jawną plan przekształcenia oraz załączniki poddane są badaniu przez biegłego rewidenta.

W myśl art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h. plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie partnerom planu przekształcenia, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., LEX/el. 2019, jak również określenie wartości udziałów partnerów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia (por. art. 558 § 1 pkt 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., LEX/el. 2019.

Do planu przekształcenia dołącza się także projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki partnerskiej (por. art. 558 § 2 pkt 1 k.s.h.), projekt umowy spółki jawnej (por. art. 558 § 2 pkt 2 k.s.h.), wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej (por. art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., LEX/el. 2019, oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień o którym mowa w art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, por. art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h., szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., LEX/el. 2019.

Zgodnie z art. 566 k.s.h. ustawodawca dopuszcza inny sposób weryfikacji sporządzonego planu przekształcenia, tj. żądania przez partnera ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów. W przypadku gdy spółka partnerska nie uwzględni żądania partnera w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia, partner ten ma prawo wnieść powództwo o ustalenie wartości jego udziałów (por. art. 566 § 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h., LEX/el. 2019. Partner może zgłosić swoje żądanie najpóźniej w dniu powzięcia uchwały o przekształceniu. Jest ono dopuszczalne w sytuacji gdy partner ma zastrzeżenia do rzetelności wyceny wartości udziałów przyjętych w planie przekształcenia (por. art. 566 § 1 k.s.h.).