Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający cz. 1A faza menedżerska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający cz. 1A faza menedżerska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający cz. 1A faza menedżerska

W procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną omówiona została pierwsza część fazy menedżerskiej. Jednocześnie zwrócono uwagę na to, jakie elementy składają się na plan przekształcenia oraz wskazano załączniki, które powinny zostać przygotowane do planu przekształcenia.

Krok: przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną

Zgodnie z art. 556 k.s.h. do przekształcenia spółki wymaga się: 1. sporządzenia planu przekształcenia spółki oraz załączników do niego, (tzw. faza menedżerska).

Nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. ustawodawca w art. 559 § 1 k.s.h. ograniczył obowiązki biegłego rewidenta w procesie przekształcenia. Obowiązek poddania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje swym zakresem tylko i wyłącznie przypadek przekształcenia w spółkę akcyjną. W praktyce oznacza to, że wymóg ten nie znajdzie zastosowania w pozostałych typach przekształceń, a zatem w przypadku przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający (por. art. 559 § 1 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 556 k.s.h., LEX/el. 2020;

2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki; 3. określenia partnerów prowadzących sprawy spółki przekształconej i reprezentujących ją;

4. UWAGA !

Prawodawca nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. uchylił obowiązek złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej wyrażony w art. 564 k.s.h. oraz uchylił czynność w postaci zawarcia umowy (albo podpisania statutu (tzw. faza właścicielska) spółki przekształconej zastępując ją uchwałą o przekształceniu (art. 556 pkt 4 k.s.h.; art. 563 § 2 k.s.h., por. w tym zakresie art. 563 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

Oraz 5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej (tzw. faza rejestracji i ogłaszania), szerzej por. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, wyd. 4, Warszawa 2013, s. 142 i n.

W Kodeksie spółek handlowych ustawodawca przyjął, że spółka osobowa może przekształcić się w inną spółkę osobową. Reguluje to art. 581 k.s.h. znajdujący się w Rozdziale 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581–584 k.s.h.), Dziale III. Przekształcenia spółek, Tytule IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

W przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową należy stosować normy Rozdziału 1 Przepisy ogólne (art. 551–570 k.s.h.), Dział III. Przekształcenia spółek, Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

W myśl art. 581 k.s.h. przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w Rozdziale 1 (Przepisy ogólne – art. 551–570 k.s.h.) za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wszyscy partnerzy.

Krok: plan przekształcenia

Plan przekształcenia jest obligatoryjnym dokumentem w procesie przekształcenia (por. art. 556 pkt 1 k.s.h.).

Termin planu przekształcenia obejmuje założenia przebiegu przekształcenia. Dotyczą one z reguły porozumień na płaszczyźnie określonych stanów faktycznych odnoszących się do spółki przekształcanej. Plan przekształcenia wskazuje także uzgodniony model ustroju spółki przekształconej. Plan przekształcenia występuje w ujęciu wąskim (por. art. 558 § 1 k.s.h.), jak również w ujęciu szerokim. W tym drugim wypadku obejmuje on dodatkowe dokumenty w postaci załączników.

Należą do nich przede wszystkim: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki (por. art. 558 § 2 pkt 1 k.s.h.) i projekt umowy spółki przekształconej (por. art. 558 § 2 pkt 2 k.s.h.). Zgodnie z nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. ustawodawca w art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. obowiązek wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej ograniczył tylko do przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną (por . art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

Do planu przekształcenia dołącza się również sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na tzw. „dzień wyceny” (por. art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 k.s.h., LEX/el. 2019.