Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska

Celem poniższej procedury jest omówienie ostatnich czynności w ramach tzw. fazy właścicielskiej procesu przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną, w szczególności oświadczenia wspólnika o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz zawarcia umowy spółki jawnej.

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska spółka komandytowo-akcyjna spółka komandytowo-akcyjna zamiar przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną uchwała o przekształceniu spółki przekształcanej

Krok: zamiar przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną

W procesie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną wyróżnia się trzy fazy, w tym m.in. fazę właścicielską.

Druga część fazy właścicielskiej obejmuje następujące czynności: oświadczenie wspólnika o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz zawarcie umowy spółki jawnej.

UWAGA!

Prawodawca nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. uchylił obowiązek złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej wyrażony w art. 564 k.s.h. oraz uchylił czynność w postaci zawarcia umowy (albo podpisania statutu) spółki przekształconej zastępując ją uchwałą o przekształceniu (art. 556 pkt 4 k.s.h.; art. 563 § 2 k.s.h., por. w tym zakresie art. 563 k.s.h.

W praktyce gospodarczej może się tak zdarzyć, że przed dniem przekształcenia albo po dniu przekształcenia w związku z rozpoczętą licytacją spółka podejmie decyzję o zakupie nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w tym procesie jest korzystny dla spółki w aspekcie ekonomicznym, gdyż może ona nabyć nieruchomość w korzystnej cenie, tj. niższej od wartości występującej na rynku nieruchomości. Jednocześnie zakupiona w tym trybie nieruchomość będzie stanowiła dodatkowy składnik majątku spółki przekształcanej albo spółki przekształconej.

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w licytacji elektronicznej nieruchomości łączy się z obowiązkiem utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (por. art. 9864 § 2 k.p.c.). Udział spółki w tym postępowaniu - licytacji (tzw. przetarg), jest możliwy tylko wtedy gdy założy ona konto na portalu przygotowanym i udostępnionym przez Krajową Radę Komorniczą (por. art. 9864 § 1-2 k.p.c.). W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i sanitarną szczególnego znaczenia zyskuje możliwość nabycia nieruchomości w ramach sprzedaży zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zobacz więcej: Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym prawodawca wprowadził istotne i ważne zmiany, których nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie procederowi, tzw. kradzieży spółek. Jest to czynność polegająca na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów składanych przez podmioty nieuprawnione. W rezultacie, podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące zmiany sposobu reprezentacji podmiotu. Tym samym, oszuści przejmują reprezentację podmiotu – spółki bez jakiejkolwiek wiedzy i decyzji wspólników lub członków zarządu. Wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Instrumentem do osiągnięcia tego celu jest newsletter KRS rozsyłany emailem automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma on sygnalizować takie zdarzenia prawne jak: dokonanie wpisu w KRS czy też zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu (por. art. 10a u.k.r.s.). Za pośrednictwem newslettera KRS przesyłane będą jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS.

Informacje przesyłane będą każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. W celu otrzymywania informacji należy wskazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje. To z kolei, łączy się ze skorzystaniem z konta, o którym stanowi art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm. dalej jako p.u.s.p.). Informacje przesyłane będą przez okres wskazany, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok (por. art. 10a u.k.r.s.). Każdy będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów. W takiej sytuacji przedsiębiorca w natychmiastowy sposób uzyska dostęp do informacji w zakresie zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. W wypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter KRS umożliwi przedsiębiorcy-spółce szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ścigania. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Instytucja newslettera KRS stanowi wygodny mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy prawne nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego z obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi.

Krok: uchwała o przekształceniu spółki przekształcanej

UWAGA!

Należy zaznaczyć, że nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. ustawodawca wprowadził do art. 563 k.s.h., podział na dwa paragrafy; dotychczasowa treść art. 563 k.s.h. została ujęta w paragraf 1 (art. 563 § 1 k.s.h.), natomiast § 2 i jego treść stanowi swoiste novum wprowadzone przez prawodawcę (por. art. 563 § 1, § 2 k.s.h.

Jak stanowi art. 563 § 1 k.s.h. uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej: typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą oraz zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej (por. art. 563 § 1 pkt 1 i 3-5 k.s.h.

Jak stanowi art. 567 § 1 k.s.h. uchwała o przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej może zostać uchylona albo może zostać stwierdzona jej nieważność; w takim przypadku zgodnie z dyspozycją art. 567 § 1 k.s.h. stosuje się odpowiednio przepisy art. 422-427 k.s.h. Ustawodawca w tym wypadku odwołuje się do przepisów, które regulują problematykę wzruszalności uchwał w spółce akcyjnej. W praktyce oznacza to, że niezależnie od formy prawnej przekształcanej spółki osobowej (tu: spółki komandytowo-akcyjnej), w sytuacji zaskarżenia uchwały przekształceniowej należy zastosować przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Istotne i ważne podkreślenia jest to, że norma prawna wyrażona w art. 567 k.s.h. wprowadza konstrukcję kwestionowania uchwały o przekształceniu także w odniesieniu do uchwał w handlowych spółkach osobowych (por. art. 422-427 k.s.h.). Uchwały, których przedmiotem jest przekształcenie spółki mogą być podjęte z naruszeniem prawa, umowy (statutu) spółki bądź z dobrymi obyczajami i godzić w interes wspólnika (akcjonariusza). Ustawodawca przyjął dwa tryby zaskarżania uchwał w kodeksie, tj. powództwo o uchylenie uchwały (por. art. 422 k.s.h.) oraz powództwo o stwierdzenie jej nieważności (por. art. 425 k.s.h.).

Katalog podmiotów legitymowanych do wniesienia powództwa został określony w art. 422 § 2 k.s.h. w zw. z art. 567 § 1 k.s.h. Legitymowaną biernie jest spółka. Stosowanie tego przepisu do handlowych spółek osobowych powinno być odpowiednie (w spółce komandytowo-akcyjnej czynności takie mogą być podejmowane przez wspólników mających prawo reprezentowania spółki). Warto zaznaczyć, że odpowiednie zastosowanie będzie miał również wskazany powyżej art. 422 § 2 k.s.h. w handlowych spółkach osobowych, w których z reguły kwestionującymi uchwałę mogą być wspólnicy, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 422, art. 567 k.s.h., LEX/el. 2020;

Termin do zaskarżenia uchwały o przekształceniu został określony w art. 567 § 1 k.s.h. Przy wnoszeniu powództwa dotyczącego zakwestionowania uchwały o przekształceniu nie znajdą zastosowania terminy wskazane w art. 424 § 1 k.s.h., art. 425 § 2-3 k.s.h. (por. art. 567 § 1 k.s.h.). Jest to związane z tym, że przepis art. 567 § 3 k.s.h. zawiera szczegółową regulację prawną dotyczącą terminu do wniesienia powództwa. Termin ten w relacji do art. 424 § 1 k.s.h., art. 425 § 2-3 k.s.h. (por. art. 567 § 1 k.s.h.) został skrócony do miesiąca liczonego od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu. Warto zauważyć, że w wypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa pozwana spółka może złożyć wiosek do sądu, o którym stanowi art. 423 § 2 k.s.h., który dotyczy zwrotu kosztów sądowych, zwrotu kosztów adwokata, radcy prawnego; jednocześnie nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez spółkę odszkodowania na zasadach ogólnych, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 423 i art. 424, art. 567 k.s.h., LEX/el. 2020;

Natomiast skutki zaskarżenia uchwały o przekształceniu wskazano w art. 423 k.s.h. W przypadku zaskarżenia uchwały o przekształceniu w trybie art. 422 k.s.h. w zw. z art. 567 k.s.h. to zaskarżenie nie wstrzymuje jej wykonania, w szczególności nie wstrzymuje postępowania rejestrowego gdy w związku z podjętą uchwałą toczy się postępowanie rejestrowe (por. art. 423 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 422 i art. 423, art. 567 k.s.h., LEX/el. 2020; Sąd może prowadzić postępowanie rejestrowe ale może też podjąć decyzję o jego zawieszeniu. Zawieszenie postępowania rejestrowego możliwe jest po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego do czasu wydania wyroku w sprawie o uchylenie uchwały o przekształceniu (por. art. 423 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 423 k.s.h., LEX/el. 2020; W wypadku uchylenia uchwały jej skutkiem będzie wykreślenie z urzędu wpisu przez sąd. W toczącym się postępowaniu rejestrowym nie można przewidzieć już na początku, że tylko na podstawie złożonego powództwa, zaskarżona uchwała o przekształceniu zostanie uchylona.

Ustawą z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.), która weszła w życie 01.07.2020 r. została wprowadzona zmiana w przypadku zaskarżenia uchwały o przekształceniu wspólników spółki komandytowo-akcyjnej stanowiącej podstawę wpisu. Oznacza to, że sąd nie będzie miał już obowiązku wyznaczać rozprawy w celu zawieszenia postępowania rejestrowego (art. 423 § 1 k.s.h.) bowiem decyzja w tej sprawie będzie mogła zapadać na posiedzeniu jawnym, (por. art. 423 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 423 k.s.h., LEX/el. 2020. Celem zmiany tej regulacji prawnej wprowadzonej przez prawodawcę jest, w szczególności przyśpieszenie postępowania rejestrowego. Warto zaznaczyć, że kompetentnym do podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie jest również referendarz sądowy (por. art. 423 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 423 k.s.h., LEX/el. 2020.

Jak stanowi art. 5761 § 1 k.s.h. wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupu jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej. W takiej sytuacji wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu (por. art. 5761 § 2 k.s.h.). Zgodnie z art. 5761 § 3 k.s.h. do żądania odkupu należy dołączyć dokument akcji albo informację z rejestru akcjonariuszy, a w przypadku akcji zdematerializowanych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego – imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (por. art. 5761 § 3 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 13.02.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 288, ze zm. z Dz. U. z 2020 r, poz. 875 ), która wchodzi w życie 01.03.2021 r.). Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w spółce przekształcanej (por. art. 5761 § 4 k.s.h.). W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółka przekształcana dokonuje odkupu udziałów albo akcji na rachunek własny lub rachunek wspólników pozostających w spółce. Skuteczność odkupu zależy od zapłaty ceny odkupu wspólnikom żądającym odkupu lub złożenia kwoty równej tej cenie do depozytu sądowego (por. art. 5761 § 5 k.s.h.). Przekształcana spółka kapitałowa może nabyć na rachunek własny udziały albo akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego (por. art. 5761 § 6 k.s.h.). Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o ustalenie wartości godziwej jego udziałów albo akcji w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje odkupu ani rejestracji przekształcenia (por. art. 5761 § 7 k.s.h.) Jeżeli wszystkie udziały albo akcje wspólników, żądających odkupu, nie zostaną odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku (por. art. 5761 § 8 k.s.h.).

Warto zauważyć, że ustawodawca dopuścił dodatkowy sposób obradowania walnych zgromadzeń akcjonariuszy (gdzie podejmowana jest uchwała o przekształceniu) zarówno w spółkach akcyjnych publicznych, jak i niepublicznych, tak szerzej także por. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., LEX/el. 2021. Polega on na udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i znajdzie on odpowiednie zastosowanie w spółce komandytowo-akcyjnej zgodnie z dyspozycją i odesłaniem zawartym w art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. Należy zauważyć, że art. 4065 k.s.h. w zw. z art. 126 § pkt 2 k.s.h. ma charakter normy ogólnej, bowiem jednocześnie został zmieniony mający także ogólne zastosowanie art. 421 § 2 k.s.h. W myśl wspomnianego art. do protokołu walnego zgromadzenia dołącza się, w szczególności listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przez termin wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej należy rozumieć możliwość skorzystania z pośrednictwa internetu, jak również każdej innej formy komunikacji za pośrednictwem środków elektronicznych, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., LEX/el. 2021; M. Żaba, Uczestnictwo i głosowanie na zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, PUG 2020, nr 3, s. 13 i nast. Autor ten zauważa, że transmisja obrad zgromadzenia wspólników (a także walnego zgromadzenia – podkr. moje) w przypadku telezgromadzenia, jak i wideokonferencji, może odbywać się za pomocą środków komunikacji internetowej lub pozainternetowej - np. łączność satelitarna, GPRS, system EDI.

W modelu ustawowym z mocy prawa (ściślej ex lege) spółka akcyjna może odbywać walne zgromadzenia przy wykorzystaniu (ściślej za pośrednictwem) środków komunikacji elektronicznej (por. art. 4065 § 1 k.s.h.). Należy zaznaczyć, że w aktualnym stanie prawnym można po przez wyraźne postanowienie w statucie zrezygnować z trybu wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy odbywaniu walnych zgromadzeń. Jest to konsekwencją dyspozytywnego charakteru art. 4065 § 1 k.s.h., szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., LEX/el. 2021. Przed zmianą prawodawca w art. 4065 § 1 k.s.h. zezwalał na wykorzystanie tego trybu tylko w sytuacji, gdy statut tak stanowił.

Udziału w walnym zgromadzeniu należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono swoim zakresem zarówno fizyczne uczestnictwo akcjonariusza lub jego pełnomocnika w walnym zgromadzeniu w miejscu jego odbywania, jak i sytuację braku fizycznej obecności przejawiającej się w możliwości komunikowania się, możliwości wypowiadania, jak również wykonywania prawa głosu.

W myśl art. 4065 § 1 zd. 2 k.s.h. to zwołujący posiedzenie (tu: z reguły zarząd art. 399 k.s.h.) decyduje o trybie, ściślej o udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W art. 4065 § 2 k.s.h. ustawodawca wymaga po przez zastosowaną koniunkcję („i”) łącznego wykorzystania dwóch wskazanych środków komunikacji elektronicznej. Należą do nich: dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia (por. art. 4065 § 2 pkt 1 k.s.h.), i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia (por. art. 4065 § 2 pkt 2). Wydaje się, że ustawodawca wskazał jedynie minimum w zakresie wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Należy podkreślić, że w modelu ustawowym wskazanym w Kodeksie Spółek Handlowych regułą jest łączne wykorzystanie wskazanych powyżej środków.

Aktualnie prawodawca zniósł obowiązek zapewnienia transmisji obrad w czasie rzeczywistym, w odniesieniu do wszystkich spółek akcyjnych, ograniczając go wyłącznie do spółek akcyjnych publicznych. Uchylenie przepisów art. 4065 § 1 pkt 1 k.s.h. jest skutkiem tego, że wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy odbywaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy miało zastosowanie ex contractu, tj. z mocy statutu spółki, a nie jak w aktualnym stanie prawnym ex lege, tj. z mocy prawa, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., LEX/el. 2021;

Przez udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, należy rozumieć dwa aspekty. Pierwszy z nich to wykonywanie prawa głosu w toku dwustronnej komunikacji, a drugi to głosowanie korespondencyjne.

Głosowanie korespondencyjne może odbyć się w spółkach publicznych po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 4111-4113 k.s.h. Dopuszczalne jest aby transmisja obrad walnego zgromadzenia była połączona z dwustronną komunikacją i wykonywaniem prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Ważne jest, aby transmisja i dwustronna komunikacja odbywała się w czasie rzeczywistym, a nie z opóźnieniem w stosunku do faktycznego czasu odbywania zgromadzenia, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 411 (1-3) k.s.h., LEX/el. 2021;

W sytuacji gdy walne zgromadzenie odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej to zgodnie z art. 4065 § 3 zd. 1 k.s.h.  regulamin, ma określać szczegółowe zasady udziału w nim. Oznacza to, że ustawodawca określa granice swobody treści regulaminu w ten sposób, że nie może on zawierać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej (por. art. 4065 § 3 k.s.h.).

Celem takiej regulacji prawnej jest zapobieganie by do postanowień regulaminów nie były wprowadzane zapisy, które miałby na celu realne wyłączenie z grupy podmiotów uczestniczących w walnym zgromadzeniu, konkretnych akcjonariuszy. Równocześnie Kodeks dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu po przez wszelkie środki komunikacji elektronicznej, (por. art. 4065 § 2 i § 3 k.s.h.), z pominięciem tych, które nie pozwalają zidentyfikować akcjonariusza albo nie są bezpieczne. W praktyce regulamin powinien zatem zawierać rozwiązania i postanowienia dotyczące weryfikacji odnoszącej się do akcjonariusza, który składa oświadczenie przy tzw. e-votingu. W takiej sytuacji niezbędne będzie przeprowadzenie procesu uwierzytelnienia, tj. autentyfikacji, szerzej por. M. Engeleit, Wirtualne walne zgromadzenie. Wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej, Warszawa 2005, s. 194 i nast.; J. Krukowska-Korombel, Prawa akcjonariuszy wykonywane za pośrednictwem środków elektronicznych w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych, PPH 2010, nr 9, s. 41 i nast.

Warto zaznaczyć, że najpierw odbywa się czynność identyfikacji podmiotu nawiązującego kontakt za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, a następnie uwierzytelnianie. Polega ona na tym, że identyfikowany deklaruje swoją tożsamość, a tożsamość ta jest uwierzytelniana, (tj. sprawdzana) za pomocą, m.in. haseł jednorazowych czy tokenów. W praktyce łączy się to z tym, że wcześniej akcjonariusz musi otrzymać od spółki właściwe hasło czy indywidualny kod. W związku z tym, pomimo wielu różnego typu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych przez ustawodawcę niektóre z nich mogą zostać wyłączone, a mianowicie będą to: wszelkiego rodzaju reemisje (środki muszą zapewniać udział "w czasie rzeczywistym", a nie prześledzenie obrad po tym, jak się zakończyły, (por. art. 4065 § 2 pkt 1 k.s.h.), czy też środki komunikacji elektronicznej, które nie pozwalają na identyfikację akcjonariuszy przy głosowaniu (por. art. 4065 § 3 k.s.h.), jak również środki komunikacji elektronicznej, które nie zapewniają bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej (czyli nie zabezpieczają przed hackingiem czy manipulacją wyników głosowania), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., LEX/el. 2021.

Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie oznacza dopuszczalności wirtualnych zgromadzeń. Walne zgromadzenie musi się odbyć w siedzibie spółki (w spółce publicznej w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany) albo w miejscu wskazanym w statucie. Należy podkreślić, że notariusz i przewodniczący walnego zgromadzenia musi przebywać w miejscu w którym odbywa się walne zgromadzenie. Jednocześnie pełnomocnicy akcjonariuszy oraz posiadacze świadectw tymczasowych, jak również użytkownicy i zastawnicy akcji, jeżeli mają prawo głosu również dotyczy ich udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Tryb uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej łączy się ze spełnieniem określonych kryteriów. Należą do nich konieczność identyfikacji akcjonariusza, jak również zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Jak stanowi art. 4065 § 3 k.s.h. regulamin jest dokumentem w którym należy obowiązkowo wskazać szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jest to obowiązek obejmujący zarówno prywatne, jak i publiczne spółki akcyjne, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., LEX/el. 2021.

Funkcją regulaminu jest dookreślenie technicznych kwestii wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Należy zaznaczyć, że regulamin nie może zawierać postanowień, które ograniczałyby skorzystanie z pośrednictwa środków komunikacji elektronicznej bowiem takie zapisy może wprowadzać jedynie statut (por. art. 4065 § 1 k.s.h.). Udział w walnym zgromadzeniu w tym trybie, obejmuje nie tylko akcjonariuszy ale również posiadaczy świadectw tymczasowych, użytkowników i zastawników z prawem głosu, a także pełnomocników, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., LEX/el. 2021. Uchwalenie regulaminu należy do rady nadzorczej (por. art. 4065 § 3 zd. 1 k.s.h.). Dokonanie tej czynności może również odbyć się poprzez podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czy też w trybie pisemnym.

Zgodnie z art. 4065 § 5 k.s.h. w sytuacji gdy akcjonariusz wykonuje prawo głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, to obowiązkiem spółki akcyjnej jest niezwłoczne przesłanie mu elektronicznego potwierdzenia otrzymania głosu. W praktyce takie potwierdzenie z reguły jest generowane automatycznie przez system za pośrednictwem którego wykonywane jest prawo głosu w sposób zdalny. Akcjonariusz może równocześnie złożyć wniosek, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia walnego zgromadzenia, to wówczas spółka będzie przesyłała jemu lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostanie wcześniej przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (por. art. 4065 § 6 k.s.h.).

Może takie potwierdzenie otrzymać również pośrednik, o którym stanowi art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub podmiot, o który został wskazany w art. 68i ust. 2 tej ustawy, w takiej sytuacji niezwłocznie przekazuje on potwierdzenie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 4065 k.s.h., LEX/el. 2021. Przepis art. 68k ust. 6 powyższej ustawy należy stosować odpowiednio. Należy przez to rozumieć stan, w którym pośrednicy przekazywać będą pomiędzy sobą informacje, o których stanowi art. 68k ust. 1, 2 i 5 ustawy, na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia 2018/1212. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiające minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 223, str. 1).

Jak stanowi art. 5892 k.s.h. kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy (por. art. 5892 k.s.h. dodany ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm. z Dz. U. z 2020 r., poz. 875), która wchodzi w życie 01.03.2021 r.).

W myśl art. 590 k.s.h. kto w celu umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości: wystawia fałszywe zaświadczenie o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do głosowania lub fałszywe świadectwo rejestrowe (por. art. 590 pkt 1 k.s.h.), użycza innemu dokumentu akcji, która nie uprawnia jej właściciela do głosowania (por. art. 590 pkt 2 k.s.h.), wystawia fałszywe zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (por. art. 590 pkt 3 k.s.h.), przekazuje lub udostępnia fałszywy wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (por. art. 590 pkt 4 k.s.h.) – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, (por. art. 590 pkt 1 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm. z Dz. U. z 2020 r., poz. 875).

Zgodnie z art. 591 pkt 1 k.s.h. kto przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości posługuje się: fałszywym zaświadczeniem o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do głosowania lub fałszywym świadectwem rejestrowym (por. art. 591 pkt 1 k.s.h.), cudzym dokumentem akcji bez zgody właściciela (por. art. 591 pkt 2 k.s.h.), cudzym dokumentem akcji, która nie uprawnia jej właściciela do głosowania (por. art. 591 pkt 3 k.s.h.), fałszywym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (por. art. 591 pkt 4 k.s.h.), fałszywymi instrukcjami do głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (por. art. 591 pkt 5 k.s.h.), (por. art. 591 pkt 1 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm. z Dz. U. z 2020 r., poz. 875).

Członek zarządu, który dopuszcza do wydania dokumentów akcji: 1) niedostatecznie opłaconych, 2) przed zarejestrowaniem spółki, 3) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – przed zarejestrowaniem podwyższenia – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (por. art. 592 § 1 k.s.h.). Tej samej karze podlega ten, kto będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy albo depozycie papierów wartościowych: 1) przed zarejestrowaniem spółki; 2) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – przed zarejestrowaniem podwyższenia (por. art. 592 § 2 k.s.h.), (por. art. 592 oznaczenie § 1 i § 2 k.s.h. dodane ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją z dnia 01.03.2020 r. podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz powołanie organów spółki przekształconej (por. art. 563 § 2 k.s.h.

W przypadku przekształcenia w spółkę jawną w treści jej umowy zamieszcza się m.in. takie elementy, które później zgłasza się w dziale 1 rejestru przedsiębiorców – w relacji do wspólników spółki jawnej są to informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje (por. art. 38 pkt 2a u.k.r.s.); a także oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35 (por. art. 38 pkt 4 u.k.r.s.).

Także zgodnie z art. 47 ust. 1 u.k.r.s. podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39 i 40 u.k.r.s. oraz w art. 44 u.k.r.s., a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. (art. 47 ust. 1 u.k.r.s. Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a u.k.r.s., mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych (por. art. 47 ust. 2 u.k.r.s.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”. W ramach Rejestru wyróżnia się trzy typy rejestrów:, tj. 1) rejestru przedsiębiorców; 2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 3) rejestru dłużników niewypłacalnych (por. art. 1 ust. 2 k.r.s.). Krajowy Rejestr Sądowy wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym stanowi art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46-127), zwanego dalej „systemem integracji rejestrów” (por. art. 1 ust. 3 k.r.s.). Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi” (por. art. 2 ust. 1 k.r.s.). Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru (por. art. 3 k.r.s.).

Tymczasem system teleinformatyczny utrzymuje Minister Sprawiedliwości, który służy do prowadzenia Rejestru; umożliwia on zawiązywanie oraz podejmowanie innych czynności w odniesieniu do spółek, których umowa jest zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym systemie, oraz podejmowanie czynności w postępowaniu rejestrowym w odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru, jak również udzielanie informacji z Rejestru i udostępnianie akt rejestrowych. Minister Sprawiedliwości zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego w celu dokonywania czynności, o których mowa w tym przepisie, oraz ochronę danych zgromadzonych w systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą (por. art. 3a ust. 1 k.r.s. dodany ustawą z dnia 26.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398, z 2019 r. poz. 55, 1214 i 2355, ze zm. z Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i 1747 oraz z 2021 r., poz. 187), która wchodzi w życie 01.07.2021 r.). Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o adresie, pod którym w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych jest dostępny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3a ust. 1 (por. art. 3a ust. 2 k.r.s.). Także Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych użytkowników systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) (por. art. 3a ust. 3 k.r.s.). Ustawa utraciła moc z dniem 25 maja 2018 r. z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowały moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89), na podstawie art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r. Przepisy ustawy wymienione w zdaniu pierwszym utraciły moc z dniem 6 lutego 2019 r., na podstawie art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), która weszła w życie z dniem 6 lutego 2019 r.

Minister Sprawiedliwości określa: w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także strukturę udostępnianych informacji wymienionych w art. 4 ust. 4a, uwzględniając zadania Rejestru i Centralnej Informacji w zakresie zapewnienia powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (por. art. 6 pkt 1 k.r.s.). Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określa w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej, uwzględniając potrzebę sprawnego działania Centralnej Informacji oraz pokrycia kosztów administracyjnych utworzenia i funkcjonowania Rejestru oraz katalogu, przy jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji i dokumentów rejestrowych (por. art. 6 pkt 2 k.r.s.). Jednocześnie Minister Sprawiedliwości określa w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sposób posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji z Rejestru i dokumentów rejestrowych oraz możliwość posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (por. art. 6 pkt 3 k.r.s. w brzmieniu ustawy z dnia 26.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398, ze zm. z Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i 1747 oraz 2021 r., poz. 187), która wchodzi w życie 01.07.2021 r.). Minister Sprawiedliwości określa w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe danych rejestrowych do Centralnej Informacji, uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne sądów rejestrowych oraz konieczność zapewnienia sprawnego i kompleksowego przekazywania danych rejestrowych do Centralnej Informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (por. art. 6 pkt 4 k.r.s.).Także Minister Sprawiedliwości określa w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej do katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych (por. art. 6 pkt 5 k.r.s.).

Należy zaznaczyć, że dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Z dniem 1 lipca 2021 r. akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzi się wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym nie podlegają przetworzeniu na postać papierową (art. 9 ust. 1 k.r.s.). Przepis art. 9 ust. 1 zdanie drugie stosuje się również do akt spraw o wpis do rejestru przedsiębiorców, jeżeli wniosek został prawomocnie zwrócony, odrzucony albo oddalony lub postępowanie umorzono, oraz do innych spraw należących do właściwości sądu rejestrowego (art. 9 ust. 1a k.r.s.). Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych (art. 9 ust. 2 k.r.s.). W przypadku gdy podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut (art. 9 ust. 3 k.r.s.). Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych (art. 9 ust. 4 k.r.s.). Jeżeli wnioski i dokumenty dotyczące podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru, o którym stanowi art. 1 ust. 2 pkt 2, zostały złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w aktach rejestrowych przechowuje się wydruk tych wniosków i dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Nie dotyczy to dokumentów, o których mowa w art. 9a ust. 2, składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 5 k.r.s.). Dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się zbiór dokumentów obejmujący dokumenty wytworzone w postaci papierowej. Do zbioru dokumentów dołącza się akta rejestrowe podmiotu prowadzone w postaci papierowej (art. 9 ust. 6 k.r.s.). Dokument w postaci papierowej, dotyczący podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, stanowiący podstawę do podjęcia przez sąd czynności z urzędu, przetwarza się na postać elektroniczną oraz składa do zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 9 ust. 6. Dokument przetworzony na postać elektroniczną dołącza się do akt rejestrowych prowadzonych w systemie teleinformatycznym. (art. 9 ust. 7 k.r.s.). Przepis art. 9 ust. 7 stosuje się odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej instancji oraz Sąd Najwyższy (art. 9 ust. 8 k.r.s.). Dokumenty zawierające informacje przekazane z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów podlegają automatycznemu złożeniu do akt rejestrowych (art. 9 ust. 9 k.r.s.).

Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru oraz zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 9 ust. 6, chyba że ustawa stanowi inaczej (por. art. 10 ust. 1 k.r.s.). Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym udostępnia się: 1) za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych; 2) w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (por. art. 10 ust. 1a k.r.s.). Przepisy ust. 1 i ust. 1a stosuje się do akt sprawy rozpoznawanej przez sąd rejestrowy i odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej instancji oraz Sąd Najwyższy (por. art. 10 ust. 1b k.r.s.). Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 i art. 60 i nie podlega ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu (por. art. 10 ust. 3 k.r.s.). Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które zostały wykreślone na podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu (por. art. 10 ust. 4 k.r.s.). Przepisu art. 10 ust. 1 nie stosuje się do: 1) elektronicznych wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych dołączonych do wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwanego dalej „Repozytorium”, na skutek nieprawidłowego oznaczenia przez wnioskodawcę albo na skutek nieprawidłowego działania systemu (por. art. 10 ust. 4a pkt 1 k.r.s.); 2) informacji otrzymanych z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w trybie określonym w art. 21a, jeżeli nie stanowią one podstawy rozstrzygnięcia sądu rejestrowego lub dotyczą osób, które nie podlegają wpisowi do Rejestru (por. art. 10 ust. 4a pkt 2 k.r.s.). Przepisy art. 10 ust. 3 i ust. 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych określonych w przepisach szczególnych (por. art. 10 ust. 5 k.r.s.). Sądy rejestrowe wydają w postaci elektronicznej dokumenty złożone do akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej ich kopie i odpisy. Sąd rejestrowy, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w postaci papierowej i elektronicznej kopie i odpisy dokumentów złożonych do akt w postaci papierowej. (por. art. 10 ust. 6 k.r.s.).

Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu (por. art. 19 ust. 1 k.r.s.). Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (por. art. 19 ust. 2 k.r.s.). Wniosek o wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Formularz zawiera niezbędne pouczenia dla stron dotyczące sposobu jego wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do wymagań przewidzianych dla pism procesowych (por. art. 19 ust. 3 k.r.s.). Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, można składać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (por. art. 19 ust. 4 k.r.s.). Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową (por. art. 19 ust. 5 k.r.s.). Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Przepisy art. 130 § 7 i 8 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio (por. art. 19 ust. 6 k.r.s.). Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków (por. art. 19 ust. 7 k.r.s.). Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu (por. art. 19 ust. 8 k.r.s.). Wniosek o wpis złożony z naruszeniem art. 19 ust. 3 podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków (por. art. 19 ust. 9 k.r.s.). W razie zwrócenia wniosku zgodnie z art. 19 ust. 7-9 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych (por. art. 19 ust. 10 k.r.s.). Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania urzędowych formularzy, mając na uwadze wymagania przewidziane dla pism procesowych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego (por. art. 19 ust. 11 k.r.s.).

Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium (por. art. 19d ust. 1 k.r.s.). Następnie po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku (por. art. 19d ust. 2 k.r.s.).

Tymczasem złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (por. art. 19e ust. 1 k.r.s.). Zgłoszenie takie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator (por. art. 19e ust. 2 k.r.s.).

W przypadku wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych umieszczonych w Repozytorium zgłaszający wskazuje numer dokumentu w Repozytorium (por. art. 19e ust. 4 k.r.s.). Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19e ust. 1, 2 i 7 (por. art. 19e ust. 8 k.r.s.).

Czynności, o których mowa w ust. 1–8, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 k.p.c., służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym, (por. art. 19e ust. 9 k.r.s.).

Szczegółowo tą kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz.U.2016, poz. 637). Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie identyfikacji zgłaszającego oraz konieczność zagwarantowania kompletności dokumentów dołączanych do zgłoszenia (por. art. 19e ust. 10 k.r.s.).

Wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 05.10.2021 r. (por. ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) dalej jako u.d.e. W myśl art. 1 u.d.e. określa 1) zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej; oraz 2) zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, jak również 3) zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 u.d.e. przez termin adres do doręczeń elektronicznych – adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) dalej jako u.ś.u.d.e., należy rozumieć podmiot korzystający z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

Należy zaznaczyć, że adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 u.d.e. jest wpisywany do bazy adresów elektronicznych, o której stanowi art. 25 tej ustawy a w przypadku braku takiego adresu – na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z którego adresat wniósł pismo (por. art. 1312 § 1 k.p.c.). Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi, będącą rejestrem publicznym, bazę adresów elektronicznych, w której gromadzone są adresy do doręczeń elektronicznych, oraz zapewnia utrzymanie i rozwój tej bazy (por. art. 25 ust. 1 u.d.e.).

Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osoby zatrudnione w sądzie, lub sądową służbę doręczeniową. Sąd może również dokonywać doręczeń za pośrednictwem komornika w sposób określony w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288), (por. art. 131 § 1 k.p.c.).

W wypadkach wskazanych w ustawie sąd może dokonać doręczeń przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, (por. art. 131 § 11 k.p.c.).

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych przez podmioty, o których mowa w § 1 zdanie pierwsze, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także realizacji gwarancji procesowych jego uczestników, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz ochronę ich danych osobowych, (por. art. 131 § 2 k.p.c.).

Minister Sprawiedliwości, na uzasadniony wniosek prezesa sądu, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi w tym sądzie sądową służbę doręczeniową, (por. (por. art. 131 § 3 k.p.c.).

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji oraz strukturę sądowej służby doręczeniowej, mając na względzie wielkość sądu, koszty oraz zapewnienie skuteczności doręczeń i zachowanie wymogów postępowania sądowego, (por. art. 131 § 4 k.p.c.).

Od dnia 5 października 2021 r. zgodnie z art. 1311 § 1 k.p.c. sąd może dokonać doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Przepisu art. 134 § 1 k.p.c. nie stosuje się. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym, (por. art. 1311 § 2 k.p.c.).

Adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, może zrezygnować z doręczenia elektronicznego, (por. art. 1311 § 21 k.p.c.).

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, (por. art. 1311 § 3 k.p.c.).

W wypadku gdy warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają, doręczeń dokonuje się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 u.d.e. wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, a w przypadku braku takiego adresu – na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z którego adresat wniósł pismo, (por. art. 1312 § 1 k.p.c.).

Doręczenia, o którym mowa w art. 1312 § 1 k.p.c., można dokonać wobec strony będącej osobą fizyczną tylko wtedy, gdy wniosła ona pismo z adresu do doręczeń elektronicznych albo wskazała ten adres jako adres do doręczeń. Nie dotyczy to doręczeń dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (por. art. 1312 § 2 k.p.c.).

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne i organizacyjne oraz szczegółowy tryb i sposób dokonywania doręczeń, o których mowa w § 1, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, (por. art. 1312 § 3 k.p.c.).

Warto zaznaczyć, że w ramach spójności systemowej także adwokaci i radcowie prawni mają normatywny obowiązek posiadać adres do doręczeń elektronicznych.

Zgodnie z art. 37c ust. 1 pr.adw. adwokat wykonujący zawód obowiązany jest posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, (por. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) dalej jako pr.adw.).

Z kolei, jak stanowi art. 2210 ust. 1 u.r.p. radca prawny wykonujący zawód jest obowiązany posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, (por. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) dalej jako u.r.p.).

Także notariusz wykonujący zawód obowiązany jest posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, (por. art. 20a § 1 pr.not., por. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192) dalej jako pr.not.).

Równocześnie od dnia 5 października 2021 r. jeżeli warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają, pisma procesowe można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 u.d.e. (por. art. 125 § 5 k.p.c.).

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne i organizacyjne oraz sposób wnoszenia pism procesowych, o których mowa w art. 125 § 5 k.p.c., mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, ochronę praw osób wnoszących pisma oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, (por. art. 125 § 6 k.p.c.).

Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą, (por. art. 125 § 1. k.p.c.).

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach, (por. art. 125 § 2 k.p.c.).

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo, (por. art. 125 § 21 k.p.c.).

Dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe, (por. art. 125 § 21a k.p.c.).

W przypadku niewniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności, (por. art. 125 § 22 k.p.c.).

Jeżeli z przyczyn technicznych leżących po stronie sądu nie jest możliwe wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w wymaganym terminie, stosuje się przepisy art. 168–172 k.p.c., (por. art. 125 § 23 k.p.c.).

Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się za pośrednictwem tego systemu. Oświadczenie to jest wiążące tylko w stosunku do osoby, która je złożyła, (por. art. 125 § 24 k.p.c.).

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób udostępniania stronom urzędowych formularzy, o których mowa w art. 125 § 2 k.p.c., odpowiadających wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym wymaganiom postępowania, w którym mają być stosowane, oraz zawierających niezbędne pouczenia dla stron, co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania pisma do tych wymagań, uwzględniając, że urzędowe formularze powinny być udostępniane w siedzibach sądów oraz bezpłatnie w sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza, (por. art. 125 § 3 k.p.c.).

Także Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, szczególne wymagania postępowań obsługiwanych przez ten system oraz ochronę praw osób wnoszących pisma, (por. art. 125 § 31 k.p.c.).

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; 2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 3) oznaczenie rodzaju pisma; 4) osnowę wniosku lub oświadczenia; 5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; 6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 7) wymienienie załączników, (por. art. 126 § 1 k.p.c.).

Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie, (por. art. 126 § 11 k.p.c.).

W sytuacji gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 11) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron; 2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania, (por. art. 126 § 2 k.p.c.).

Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w art. 126 § 1 k.p.c., powinny zawierać sygnaturę akt, (por. art. 126 § 21 k.p.c.).

Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu, (por. art. 126 § 3 k.p.c.).

Przepisu art. 126 § 3 k.p.c. nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (por. art. 126 § 31 k.p.c.).

Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała, (por. art. 126 § 4 k.p.c.).

Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, (por. art. 126 § 5 k.p.c.).

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism, (por. art. 126 § 6 k.p.c.).

W skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzą rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń oraz rejestr innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również rejestr dłużników niewypłacalnych; omawiane rozporządzenie wskazuje szczegółowy sposób prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego, a także wskazuje szczegółową treść wpisów w tych rejestrach (por. § 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, Dz. U. 2014, poz. 1667, ze zm. z 2020, poz. 480, dalej jako r.p.r.w.k.r.s.);

Zgodnie z § 7 r.p.r.w.k.r.s. wpisu do KRS dokonuje się wielkimi literami z użyciem znaków pisarskich ujętych w tablicy znaków pisarskich. Tablicę znaków pisarskich określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. W wypadku wystąpienia w imieniu, nazwisku, nazwie lub adresie znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy znaków pisarskich, wpisu dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Oznaczenia form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów oraz nazwy rejestrów, w których podmioty te są zarejestrowane, wpisuje się zgodnie z oznaczeniami i nazwami na liście form prawnych oraz liście rejestrów. Lista oznaczeń form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. Lista nazw rejestrów, w których zarejestrowane są podmioty objęte systemem integracji rejestrów, jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. Maksymalną liczbę znaków pisarskich w poszczególnych polach KRS określa załącznik nr 2 do rozporządzenia (por. § 7 r.p.r.w.k.r.s.);

Tymczasem, w Rozdziale 4 wpisy w rejestrze przedsiębiorców; przepisy szczegółowe dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców, w oddziale 1 w przypadku przekształcenia w spółkę jawną wpisuje się w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej zamieszcza się: 1) w rubryce pierwszej: a) w polu pierwszym - oznaczenie formy prawnej podmiotu: odpowiednio wyrazy "spółka jawna", b) w polu drugim - numer identyfikacyjny REGON oraz NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; przy wniosku o rejestrację przedsiębiorcy pole pozostaje niewypełnione, chyba że spółka posiada REGON lub NIP, c) w polu trzecim - firmę, pod którą spółka działa, d) w polu czwartym - dane o wcześniejszej rejestracji, co obejmuje: nazwę rejestru - "RHA", nazwę sądu prowadzącego rejestr, numer w rejestrze, e) w polu piątym - informację, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej, f) w polu szóstym - informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego; 2) w rubryce drugiej: a) w polu pierwszym - siedzibę spółki zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 35 pkt 3 ustawy, b) w polu drugim - adres spółki zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 35 pkt 3 ustawy, c) w polu trzecim - adres poczty elektronicznej, d) w polu czwartym - adres strony internetowej; 3) w rubryce trzeciej - dane posiadanych przez spółkę oddziałów: a) w polu pierwszym - firmę oddziału, b) w polu drugim - siedzibę oddziału zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 35 pkt 3 ustawy, c) w polu trzecim - adres oddziału zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 35 pkt 3 ustawy; 4) w rubryce czwartej - informacje o umowie: a) w polu pierwszym - informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki, co obejmuje: datę zawarcia lub zmiany umowy oraz, jeżeli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego - oznaczenie notariusza i numer repertorium, w przypadku zaś zmiany umowy - także oznaczenie zmienionych paragrafów umowy, a w wypadku ustalenia nowego tekstu umowy spółki - zaznaczenie tej okoliczności; 5) w rubryce piątej: w polu pierwszym - okres, na jaki została utworzona spółka; jeżeli spółka została utworzona na czas nieoznaczony, wpisuje się wyrazy "na czas nieoznaczony"; 6) w rubryce szóstej - dane o sposobie powstania spółki, jeżeli powstała przez przekształcenie: a) w polu pierwszym - określenie okoliczności, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co obejmuje informację, że spółka powstała w wyniku:– przekształcenia, – przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, b) w polu drugim - opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informację o uchwale, c) w podrubryce pierwszej - oznaczenie podmiotu, z którego powstała spółka w wyniku przekształcenia: – w polu pierwszym - nazwę lub firmę, – w polu drugim - nazwę rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna, pole pozostaje niewypełnione, – w polu trzecim - numer w rejestrze; jeżeli podmiot był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisuje się numer KRS; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna, pole pozostaje niewypełnione, – w polu czwartym - nazwę sądu prowadzącego rejestr, – w polu piątym - numer identyfikacyjny REGON; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna, wpisuje się REGON nadany spółce, – w polu szóstym - NIP; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna, wpisuje się NIP nadany spółce; 7) w rubryce siódmej - dane wspólników: 1) dla spółki jawnej - dane wspólników: a) w polu pierwszym - nazwisko, nazwę lub firmę, b) w polu drugim - imiona, c) w polu trzecim - numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON, d) w polu czwartym - numer KRS, e) w polu piątym - informację, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim; jeżeli nie pozostaje, to pól 6 i 7 nie wypełnia się, f) w polu szóstym - informację, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa, g) w polu siódmym - informację, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami, h) w polu ósmym - informację o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych, w przypadku gdy taka okoliczność ma miejsce (por. § 19 r.p.r.w.k.r.s.);

W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 7 lub w podrubryce 1 lub 2 rubryki 7 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce. Pól od 5 do 8 rubryki 7 dla spółki jawnej nie wypełnia się, jeżeli wspólnik nie jest osobą fizyczną (por. § 20 r.p.r.w.k.r.s.);

W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej wpisuje się:1) w rubryce pierwszej - uprawnionych do reprezentowania spółki: a) w polu pierwszym - wyrazy "wspólnicy reprezentujący spółkę"; b) w polu drugim - sposób reprezentacji spółki, co obejmuje sposób reprezentowania spółki przez wspólników i przez prokurentów, c) w podrubryce pierwszej - dane wspólników reprezentujących spółkę:– w polu pierwszym - nazwisko, nazwę lub firmę,– w polu drugim - imiona,– w polu trzecim - numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON,– w polu czwartym - numer KRS,– w polu piątym - pole pozostaje niewypełnione dla spółki jawnej, w której zarząd nie został powołany; 2) w rubryce drugiej dla spółki jawnej, nie dokonuje się wpisów; 3) w rubryce trzeciej - dane prokurentów i rodzaj prokury: a) w polu pierwszym - nazwisko, b) w polu drugim - imiona, c) w polu trzecim - numer PESEL, d) w polu czwartym - rodzaj prokury (por. § 21 r.p.r.w.k.r.s.);

W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 1 lub w rubryce 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce (por. § 22 r.p.r.w.k.r.s.);

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej wpisuje się:1) w rubryce pierwszej - przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności, nie więcej niż dziesięć pozycji: a) w polu pierwszym - jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, b) w polu drugim - przedmiot pozostałej działalności; 2) w rubryce drugiej - wzmianki o złożonych dokumentach: a) w polu pierwszym - wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia, b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, c) w polu trzecim - wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, d) w polu czwartym - nie dokonuje się wpisów, e) w polu piątym - dla spółki jawnej wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego, w tym wskazanie roku obrotowego, którego to dotyczy, f) w polu szóstym - dla spółki jawnej wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie; 3) w rubryce trzeciej - wzmianki o złożonych dokumentach grupy kapitałowej: a) w polu pierwszym - wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia, b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, c) w polu trzecim - wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, d) w polu czwartym - wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, e) w polu piątym - dla spółki jawnej wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie; 4) w rubryce czwartej - przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: a) w polu pierwszym - odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności, b) w polu drugim - nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności; 5) w rubryce piątej - informację o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym - datę dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy (por. § 23 r.p.r.w.k.r.s.);

W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1; 2.  W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2 i 3; 3.  W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednej działalności, to informacje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 4 (por. § 24 r.p.r.w.k.r.s.);

W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej wpisuje się w rubryce pierwszej dane kuratora: a) w polu pierwszym - nazwisko, nazwę lub firmę; b) w polu drugim - imiona; c) w polu trzecim - numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON; d) w polu czwartym - numer KRS; e) w polu piątym - podstawę powołania kuratora i zakres jego działania; f) w polu szóstym - datę powołania kuratora; g) w polu siódmym - datę, do której kurator ma działać (por. § 27 r.p.r.w.k.r.s.);

W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej wpisuje się: 3) w rubryce trzeciej - informacje o przekształceniu spółki: a) w polu pierwszym - określenie okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co obejmuje jedną z następujących okoliczności: – przekształcenie w inną spółkę handlową, b) w polu drugim - opis sposobu przekształcenia spółki oraz informacje o uchwale, c) w podrubryce pierwszej - dane podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia spółki: – w polu pierwszym - nazwę lub firmę, – w polu drugim - nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany, – w polu trzecim - numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisuje się numer KRS, – w polu czwartym - nazwę sądu prowadzącego rejestr, – w polu piątym - numer identyfikacyjny REGON (por. § 28 r.p.r.w.k.r.s.);

W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce; W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7 (por. § 29 r.p.r.w.k.r.s.);

Dla spółki przekształcanej dane wpisywane w rubryce 3 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu rejestrowego uchwały o przekształceniu. Dane w podrubryce 1 rubryki 3 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków przekształcenia.

Warto też zaznaczyć, że na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700,1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398) Minister Sprawiedliwości podjął decyzję, że za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, pobiera się następujące opłaty (por. § 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek z dnia 14 marca 2018 r. (Dz. U 2018, poz. 547); dalej r.p.r.w.k.r.s. 1) za informację z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydaną na wniosek o udzielenie informacji – 5 zł; 2) za odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu pełnego – 60 zł; 3) za odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu aktualnego – 30 zł; 4) za wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydany na wniosek o wydanie wyciągu dotyczący działu 1 – 10 zł, a za każdy następny dział – 5 zł; 5) za zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, wydane na wniosek o wydanie zaświadczenia – 15 zł; 6) za dokument złożony w postaci elektronicznej i kopię dokumentu złożonego w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, wydane na wniosek o ich udostępnienie – 50 zł (por. § 1 r.p.r.w.k.r.s.);