Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2021 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną - cz. 2B faza właścicielska

Celem poniższej procedury jest omówienie ostatnich czynności w ramach tzw. fazy właścicielskiej procesu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, w szczególności oświadczenia wspólnika o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz zawarcia umowy spółki jawnej.

spółka komandytowa spółka komandytowa zamiar przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną uchwała o przekształceniu spółki przekształcanej

Krok: zamiar przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

W procesie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną wyróżnia się drugą część fazy właścicielskiej. Obejmuje ona takie czynności jak:

– oświadczenie wspólnika o uczestnictwie w spółce przekształconej oraz

– zawarcie umowy spółki jawnej.

UWAGA !

Prawodawca nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. uchylił obowiązek złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej wyrażony w art. 564 k.s.h. oraz uchylił czynność w postaci zawarcia umowy (albo podpisania statutu) spółki przekształconej zastępując ją uchwałą o przekształceniu (art. 556 pkt 4 k.s.h.; art. 563 § 2 k.s.h.

Krok: uchwała o przekształceniu spółki przekształcanej

UWAGA !

Należy zaznaczyć, że nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. ustawodawca wprowadził do art. 563 k.s.h., podział na dwa paragrafy; dotychczasowa treść art. 563 k.s.h. została ujęta w paragraf 1 (art. 563 § 1 k.s.h.), natomiast § 2 i jego treść stanowi swoiste novum wprowadzone przez prawodawcę (por . art. 563 § 1, § 2 k.s.h.).

Jak stanowi art. 563 § 1 k.s.h. uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej: typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą oraz zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej (por. art. 563 § 1 pkt 1 i 3-5 k.s.h.).

Uchwała o przekształceniu może zostać zaskarżona. Do uchylenia uchwały o przekształceniu spółki osobowej bądź spółki kapitałowej albo stwierdzenia nieważności tej uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 422–427 (por. art. 567 § 1 k.s.h.).

Tymczasem nie można zaskarżyć uchwały o przekształceniu jedynie na podstawie zastrzeżeń dotyczących wartości udziałów albo akcji ustalonej na potrzeby odkupu, o którym mowa w art. 576(1), (por. art. 567 § 2 k.s.h.).

Warto zauważyć, że jak stanowi art. 567 § 1 k.s.h. uchwała o przekształceniu spółki komandytowej może zostać uchylona albo może zostać stwierdzona jej nieważność; w takim przypadku zgodnie z dyspozycją art. 567 § 1 k.s.h. stosuje się odpowiednio przepisy art. 422–427 k.s.h. Ustawodawca w tym wypadku odwołuje się do przepisów, które regulują problematykę wzruszalności uchwał w spółce akcyjnej. W praktyce oznacza to, że niezależnie od formy prawnej przekształcanej spółki osobowej (tu: spółki komandytowej), w sytuacji zaskarżenia uchwały przekształceniowej należy zastosować przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Istotne i ważne podkreślenia jest to, że norma prawna wyrażona w art. 567 k.s.h. wprowadza konstrukcję kwestionowania uchwały o przekształceniu także w odniesieniu do uchwał w handlowych spółkach osobowych (por. art. 422–427 k.s.h.). Uchwały, których przedmiotem jest przekształcenie spółki mogą być podjęte z naruszeniem prawa, umowy (statutu) spółki bądź z dobrymi obyczajami i godzić w interes wspólnika (akcjonariusza). Ustawodawca przyjął dwa tryby zaskarżania uchwał w kodeksie, tj. powództwo o uchylenie uchwały (por. art. 422 k.s.h.) oraz powództwo o stwierdzenie jej nieważności (por. art. 425 k.s.h.).

Katalog podmiotów legitymowanych do wniesienia powództwa został określony w art. 422 § 2 k.s.h. w zw. z art. 567 § 1 k.s.h. Legitymowaną biernie jest spółka. Stosowanie tego przepisu do handlowych spółek osobowych powinno być odpowiednie (w spółce komandytowej czynności takie mogą być podejmowane przez wspólników mających prawo reprezentowania spółki). Warto zaznaczyć, że odpowiednie zastosowanie będzie miał również wskazany powyżej art. 422 § 2 k.s.h. w handlowych spółkach osobowych, w których z reguły kwestionującymi uchwałę mogą być wspólnicy, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art.422, art. 567 k.s.h., LEX/el. 2020;

Termin do zaskarżenia uchwały o przekształceniu został określony w art. 567 § 1 k.s.h. Przy wnoszeniu powództwa dotyczącego zakwestionowania uchwały o przekształceniu nie znajdą zastosowania terminy wskazane w art. 424 § 1 k.s.h., art. 425 § 2-3 k.s.h. (por. art. 567 § 1 k.s.h.). Jest to związane z tym, że przepis art. 567 § 3 k.s.h. zawiera szczegółową regulację prawną dotyczącą terminu do wniesienia powództwa. Termin ten w relacji do art. 424 § 1 k.s.h., art. 425 § 2-3 k.s.h. (por. art. 567 § 1 k.s.h.) został skrócony do miesiąca liczonego od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu. Warto zauważyć, że w wypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa pozwana spółka może złożyć wiosek do sądu, o którym stanowi art. 423 § 2 k.s.h., który dotyczy zwrotu kosztów sądowych, zwrotu kosztów adwokata, radcy prawnego; jednocześnie nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez spółkę odszkodowania na zasadach ogólnych, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art.423 i art. 424, art. 567 k.s.h., LEX/el. 2020;

Natomiast skutki zaskarżenia uchwały o przekształceniu wskazano w art. 423 k.s.h. W przypadku zaskarżenia uchwały o przekształceniu w trybie art. 422 k.s.h. w zw. z art. 567 k.s.h. to zaskarżenie nie wstrzymuje jej wykonania, w szczególności nie wstrzymuje postępowania rejestrowego gdy w związku z podjętą uchwałą toczy się postępowanie rejestrowe (por. art. 423 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art.422 i art. 423, art. 567 k.s.h., LEX/el. 2020; Sąd może prowadzić postępowanie rejestrowe ale może też podjąć decyzję o jego zawieszeniu. Zawieszenie postępowania rejestrowego możliwe jest po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego do czasu wydania wyroku w sprawie o uchylenie uchwały o przekształceniu (por. art. 423 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 423 k.s.h., LEX/el. 2020; W wypadku uchylenia uchwały jej skutkiem będzie wykreślenie z urzędu wpisu przez sąd. W toczącym się postępowaniu rejestrowym nie można przewidzieć już na początku, że tylko na podstawie złożonego powództwa, zaskarżona uchwała o przekształceniu zostanie uchylona.

Ustawą z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.), która weszła w życie 01.07.2020 r. została wprowadzona zmiana w przypadku zaskarżenia uchwały o przekształceniu wspólników określonego typu spółki osobowej (spółki komandytowej) stanowiącej podstawę wpisu. Oznacza to, że sąd nie będzie miał już obowiązku wyznaczać rozprawy w celu zawieszenia postępowania rejestrowego (art. 423 § 1 k.s.h.) bowiem decyzja w tej sprawie będzie mogła zapadać na posiedzeniu jawnym, (por. art. 423 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 423 k.s.h., LEX/el. 2020. Celem zmiany tej regulacji prawnej wprowadzonej przez prawodawcę jest, w szczególności przyśpieszenie postępowania rejestrowego. Warto zaznaczyć, że kompetentnym do podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie jest również referendarz sądowy (por. art. 423 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 423 k.s.h., LEX/el. 2020.

Jak stanowi art. 5761 § 1 k.s.h. wspólnik, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupu jego udziałów w spółce przekształcanej. W takiej sytuacji wspólnicy składają spółce pisemne żądanie odkupu w terminie tygodnia od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu (por. art. 5761 § 2 k.s.h.). Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów w spółce przekształcanej (por. art. 5761 § 4 k.s.h.). W terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółka przekształcana dokonuje odkupu udziałów na rachunek własny lub rachunek wspólników pozostających w spółce. Skuteczność odkupu zależy od zapłaty ceny odkupu wspólnikom żądającym odkupu lub złożenia kwoty równej tej cenie do depozytu sądowego (por. art. 5761 § 5 k.s.h.). Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o ustalenie wartości godziwej jego udziałów w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje odkupu ani rejestracji przekształcenia (por. art. 5761 § 7 k.s.h.) Jeżeli wszystkie udziały wspólników, żądających odkupu, nie zostaną odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku (por. art. 5761 § 8 k.s.h.).

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją z dnia 01.03.2020 r. podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz powołanie organów spółki przekształconej (por. art. 563 § 2 k.s.h.).

W przypadku przekształcenia w spółkę jawną w treści jej umowy zamieszcza się m.in. takie elementy, które później zgłasza się w dziale 1 rejestru przedsiębiorców – w relacji do wspólników spółki jawnej są to informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje (por. art. 38 pkt 2a u.k.r.s.); a także oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35 (por. art. 38 pkt 4 u.k.r.s.).

Także zgodnie z art. 47 ust. 1 u.k.r.s. podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39 i 40 oraz w art. 44, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. (art. 47 ust. 1). Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych (por. art. 47 ust. 2 u.k.r.s.).

W skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzą rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń oraz rejestr innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również rejestr dłużników niewypłacalnych; omawiane rozporządzenie wskazuje szczegółowy sposób prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego, a także wskazuje szczegółową treść wpisów w tych rejestrach (por. § 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, Dz. U. 2014, poz. 1667, ze zm. z 2020, poz. 480, dalej jako r.p.r.w.k.r.s.);

Zgodnie z § 7 r.p.r.w.k.r.s. wpisu do KRS dokonuje się wielkimi literami z użyciem znaków pisarskich ujętych w tablicy znaków pisarskich. Tablicę znaków pisarskich określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. W wypadku wystąpienia w imieniu, nazwisku, nazwie lub adresie znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy znaków pisarskich, wpisu dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Oznaczenia form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów oraz nazwy rejestrów, w których podmioty te są zarejestrowane, wpisuje się zgodnie z oznaczeniami i nazwami na liście form prawnych oraz liście rejestrów. Lista oznaczeń form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. Lista nazw rejestrów, w których zarejestrowane są podmioty objęte systemem integracji rejestrów, jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. Maksymalną liczbę znaków pisarskich w poszczególnych polach KRS określa załącznik nr 2 do rozporządzenia (por. § 7 r.p.r.w.k.r.s.);

Tymczasem, w Rozdziale 4 wpisy w rejestrze przedsiębiorców; przepisy szczegółowe dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców, w oddziale 1 w przypadku przekształcenia w spółkę jawną wpisuje się w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej zamieszcza się: 1) w rubryce pierwszej: a) w polu pierwszym - oznaczenie formy prawnej podmiotu: odpowiednio wyrazy "spółka jawna", b) w polu drugim - numer identyfikacyjny REGON oraz NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; przy wniosku o rejestrację przedsiębiorcy pole pozostaje niewypełnione, chyba że spółka posiada REGON lub NIP, c) w polu trzecim - firmę, pod którą spółka działa, d) w polu czwartym - dane o wcześniejszej rejestracji, co obejmuje: nazwę rejestru - "RHA", nazwę sądu prowadzącego rejestr, numer w rejestrze, e) w polu piątym - informację, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej, f) w polu szóstym - informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego; 2) w rubryce drugiej: a) w polu pierwszym - siedzibę spółki zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 35 pkt 3 ustawy, b) w polu drugim - adres spółki zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 35 pkt 3 ustawy, c) w polu trzecim - adres poczty elektronicznej, d) w polu czwartym - adres strony internetowej; 3) w rubryce trzeciej - dane posiadanych przez spółkę oddziałów: a) w polu pierwszym - firmę oddziału, b) w polu drugim - siedzibę oddziału zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 35 pkt 3 ustawy, c) w polu trzecim - adres oddziału zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 35 pkt 3 ustawy; 4) w rubryce czwartej - informacje o umowie: a) w polu pierwszym - informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki, co obejmuje: datę zawarcia lub zmiany umowy oraz, jeżeli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego - oznaczenie notariusza i numer repertorium, w przypadku zaś zmiany umowy - także oznaczenie zmienionych paragrafów umowy, a w wypadku ustalenia nowego tekstu umowy spółki - zaznaczenie tej okoliczności; 5) w rubryce piątej: w polu pierwszym - okres, na jaki została utworzona spółka; jeżeli spółka została utworzona na czas nieoznaczony, wpisuje się wyrazy "na czas nieoznaczony"; 6) w rubryce szóstej - dane o sposobie powstania spółki, jeżeli powstała przez przekształcenie: a) w polu pierwszym - określenie okoliczności, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co obejmuje informację, że spółka powstała w wyniku:– przekształcenia, – przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, b) w polu drugim - opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informację o uchwale, c) w podrubryce pierwszej - oznaczenie podmiotu, z którego powstała spółka w wyniku przekształcenia: – w polu pierwszym - nazwę lub firmę, – w polu drugim - nazwę rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna, pole pozostaje niewypełnione, – w polu trzecim - numer w rejestrze; jeżeli podmiot był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisuje się numer KRS; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna, pole pozostaje niewypełnione, – w polu czwartym - nazwę sądu prowadzącego rejestr, – w polu piątym - numer identyfikacyjny REGON; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna, wpisuje się REGON nadany spółce, – w polu szóstym - NIP; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna, wpisuje się NIP nadany spółce; 7) w rubryce siódmej - dane wspólników: 1) dla spółki jawnej - dane wspólników: a) w polu pierwszym - nazwisko, nazwę lub firmę, b) w polu drugim - imiona, c) w polu trzecim - numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON, d) w polu czwartym - numer KRS, e) w polu piątym - informację, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim; jeżeli nie pozostaje, to pól 6 i 7 nie wypełnia się, f) w polu szóstym - informację, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa, g) w polu siódmym - informację, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami, h) w polu ósmym - informację o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnych, w przypadku gdy taka okoliczność ma miejsce (por. § 19 r.p.r.w.k.r.s.);

W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 7 lub w podrubryce 1 lub 2 rubryki 7 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce. Pól od 5 do 8 rubryki 7 dla spółki jawnej nie wypełnia się, jeżeli wspólnik nie jest osobą fizyczną (por. § 20 r.p.r.w.k.r.s.);

W dziale 2 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej wpisuje się:1) w rubryce pierwszej - uprawnionych do reprezentowania spółki: a) w polu pierwszym - wyrazy "wspólnicy reprezentujący spółkę"; b) w polu drugim - sposób reprezentacji spółki, co obejmuje sposób reprezentowania spółki przez wspólników i przez prokurentów, c) w podrubryce pierwszej - dane wspólników reprezentujących spółkę:– w polu pierwszym - nazwisko, nazwę lub firmę,– w polu drugim - imiona,– w polu trzecim - numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON,– w polu czwartym - numer KRS,– w polu piątym - pole pozostaje niewypełnione dla spółki jawnej, w której zarząd nie został powołany; 2) w rubryce drugiej dla spółki jawnej, nie dokonuje się wpisów; 3) w rubryce trzeciej - dane prokurentów i rodzaj prokury: a) w polu pierwszym - nazwisko, b) w polu drugim - imiona, c) w polu trzecim - numer PESEL, d) w polu czwartym - rodzaj prokury (por. § 21 r.p.r.w.k.r.s.);

W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 1 lub w rubryce 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce (por. § 22 r.p.r.w.k.r.s.);

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej wpisuje się:1) w rubryce pierwszej - przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności, nie więcej niż dziesięć pozycji: a) w polu pierwszym - jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, b) w polu drugim - przedmiot pozostałej działalności; 2) w rubryce drugiej - wzmianki o złożonych dokumentach: a) w polu pierwszym - wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia, b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, c) w polu trzecim - wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, d) w polu czwartym - nie dokonuje się wpisów, e) w polu piątym - dla spółki jawnej wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego, w tym wskazanie roku obrotowego, którego to dotyczy, f) w polu szóstym - dla spółki jawnej wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie; 3) w rubryce trzeciej - wzmianki o złożonych dokumentach grupy kapitałowej: a) w polu pierwszym - wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia, b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, c) w polu trzecim - wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, d) w polu czwartym - wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, e) w polu piątym - dla spółki jawnej wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie; 4) w rubryce czwartej - przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: a) w polu pierwszym - odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności, b) w polu drugim - nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności; 5) w rubryce piątej - informację o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym - datę dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy (por. § 23 r.p.r.w.k.r.s.);

W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1; 2. W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2 i 3; 3.  W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednej działalności, to informacje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 4 (por. § 24 r.p.r.w.k.r.s.);

W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej wpisuje się w rubryce pierwszej dane kuratora: a) w polu pierwszym - nazwisko, nazwę lub firmę; b) w polu drugim - imiona; c) w polu trzecim - numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON; d) w polu czwartym - numer KRS; e) w polu piątym - podstawę powołania kuratora i zakres jego działania; f) w polu szóstym - datę powołania kuratora; g) w polu siódmym - datę, do której kurator ma działać (por. § 27 r.p.r.w.k.r.s.);

W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej wpisuje się: 3) w rubryce trzeciej - informacje o przekształceniu spółki: a) w polu pierwszym - określenie okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co obejmuje jedną z następujących okoliczności: – przekształcenie w inną spółkę handlową, b) w polu drugim - opis sposobu przekształcenia spółki oraz informacje o uchwale, c) w podrubryce pierwszej - dane podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia spółki: – w polu pierwszym - nazwę lub firmę, – w polu drugim - nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany, – w polu trzecim - numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisuje się numer KRS, – w polu czwartym - nazwę sądu prowadzącego rejestr, – w polu piątym - numer identyfikacyjny REGON (por. § 28 r.p.r.w.k.r.s.);

W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce; W przypadku gdy w rubryce 7 zachodzi konieczność wpisania kolejnych informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje te wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 7 (por. § 29 r.p.r.w.k.r.s.);

Dla spółki przekształcanej dane wpisywane w rubryce 3 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu rejestrowego uchwały o przekształceniu. Dane w podrubryce 1 rubryki 3 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków przekształcenia.

Warto też zaznaczyć, że na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700,1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398) Minister Sprawiedliwości podjął decyzję, że za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, pobiera się następujące opłaty (por. § 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek z dnia 14 marca 2018 r. (Dz. U 2018, poz. 547); dalej r.p.r.w.k.r.s. 1) za informację z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydaną na wniosek o udzielenie informacji – 5 zł; 2) za odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu pełnego – 60 zł; 3) za odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek o wydanie odpisu aktualnego – 30 zł; 4) za wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydany na wniosek o wydanie wyciągu dotyczący działu 1 – 10 zł, a za każdy następny dział – 5 zł; 5) za zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, wydane na wniosek o wydanie zaświadczenia – 15 zł; 6) za dokument złożony w postaci elektronicznej i kopię dokumentu złożonego w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, wydane na wniosek o ich udostępnienie – 50 zł (por. § 1 r.p.r.w.k.r.s.)