Klimkiewicz-Deplano Katarzyna, Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Procedura omawia zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową podatnik podatnik nie powstaje przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zakończenie bytu prawnego spółki przekształcanej udziałowcy spółki przekształcanej nie osiągają przychodu podlegającemu opodatkowaniu spółka przekształcana pobiera podatek u źródła zamknięcie ksiąg i złożenie zeznania podatkowego przekształcenie spółki kapitałowej w osobową czy spółka kapitałowa jest przekształcana w spółkę osobową? czy w spółce kapitałowej istnieją zyski niepodzielone? nie powstaje przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych czy są spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia? tak nie tak nie tak nie

Krok: przekształcenie spółki kapitałowej w osobową

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na kapitały inne niż zakładowy w przekształcanych spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Przy czym „w sytuacji przekształcenia spółki po 1 stycznia 2015 r. cała wartość zysków niepodzielonych między wspólników oraz wartość zysku przekazanego na kapitały inne niż zakładowy w spółce przekształcanej podlega opodatkowaniu na zasadach obowiązujących po nowelizacji, niezależnie od daty wypracowania zysków (przed 2009 r., w okresie 2009-2013, czy do końca 2014 r.)” – wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2020 r., II FSK 664/18.

Inaczej WSA w Krakowie w wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r., I SA/Kr 432/18: „Niezasadnie bowiem przyjęto w zaskarżonej interpretacji, że wykazanie przez P. w chwili przekształcenia w spółkę osobową, w pozycji kapitału rezerwowego kwot pochodzących z Zysku spowoduje, iż spółka przekształcona będzie zobowiązana do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w odniesieniu do wspólnika będącego osobą prawną. Jak już bowiem wcześniej wskazano, nie można odnosić regulacji wprowadzonych do art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. (obecnego art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j u.p.d.o.p.) do zysków wypracowanych i przekazanych na kapitał inny niż zakładowy, gdy chodzi o zyski sprzed 1 stycznia 2015 r. Dopiero wówczas bowiem od tej daty, wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej stanowiła dochód (przychód) faktycznie uzyskany z udziału w zyskach osób prawnych i podlegający opodatkowaniu”.

W sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, ustawowe warunki dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych niepodzielonych zysków należy odnieść do podmiotu przekształcanego - zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 marca 2013 r., I SA/Kr 135/13.

Krok: czy spółka kapitałowa jest przekształcana w spółkę osobową?

Regulacje kodeksu spółek handlowych dopuszczają przekształcenie spółki kapitałowej w każdą formę spółki osobowej czy też kapitałowej. Niemniej jednak, zgodnie z regulacjami podatkowymi, jedynie przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową może spowodować powstanie przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.