Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową – cz. 2 faza właścicielska

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową – cz. 2 faza właścicielska

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową – cz. 2 faza właścicielska

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową – cz. 2 faza właścicielska

Celem kolejnej procedury w procesie przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową jest omówienie uchwały o przekształceniu i jej treści oraz dopuszczalność jej zaskarżenia.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową – cz. 2 faza właścicielska spółka jawna spółka jawna procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku zamiar przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową uchwała o przekształceniu nie została podjęta w odpowiedniej formie podjęcie uchwały o przekształceniu możliwy przebieg postępowania forma uchwały o jej przyjęciu treść uchwały o przekształceniu zaskarżenie uchwały o przekształceniu

Krok: zamiar przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową

Czynność polegająca na podjęciu uchwały o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową otwiera następny etap w procedurze przekształcenia nazywany fazą właścicielską.

W praktyce gospodarczej może się tak zdarzyć, że przed dniem przekształcenia albo po dniu przekształcenia w związku z rozpoczętą licytacją spółka podejmie decyzję o zakupie nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w tym procesie jest korzystny dla spółki w aspekcie ekonomicznym, gdyż może ona nabyć nieruchomość w korzystnej cenie, tj. niższej od wartości występującej na rynku nieruchomości. Jednocześnie zakupiona w tym trybie nieruchomość będzie stanowiła dodatkowy składnik majątku spółki przekształcanej albo spółki przekształconej.

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w licytacji elektronicznej nieruchomości łączy się z obowiązkiem utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (por. art. 9864 § 2 k.p.c.). Udział spółki w tym postępowaniu - licytacji (tzw. przetarg), jest możliwy tylko wtedy gdy założy ona konto na portalu przygotowanym i udostępnionym przez Krajową Radę Komorniczą (por. art. 9864 § 1-2 k.p.c.). W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i sanitarną szczególnego znaczenia zyskuje możliwość nabycia nieruchomości w ramach sprzedaży zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zobacz więcej: Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym prawodawca wprowadził istotne i ważne zmiany, których nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie procederowi, tzw. kradzieży spółek. Jest to czynność polegająca na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów składanych przez podmioty nieuprawnione. W rezultacie, podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące zmiany sposobu reprezentacji podmiotu. Tym samym, oszuści przejmują reprezentację podmiotu – spółki bez jakiejkolwiek wiedzy i decyzji wspólników lub członków zarządu. Wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Instrumentem do osiągnięcia tego celu jest newsletter KRS rozsyłany emailem automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma on sygnalizować takie zdarzenia prawne jak: dokonanie wpisu w KRS czy też zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu (por. art. 10a u.k.r.s.). Za pośrednictwem newslettera KRS przesyłane będą jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS.

Informacje przesyłane będą każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. W celu otrzymywania informacji należy wskazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje. To z kolei, łączy się ze skorzystaniem z konta, o którym stanowi art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm. dalej jako p.u.s.p.). Informacje przesyłane będą przez okres wskazany, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok (por. art. 10a u.k.r.s.). Każdy będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów. W takiej sytuacji przedsiębiorca w natychmiastowy sposób uzyska dostęp do informacji w zakresie zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. W wypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter KRS umożliwi przedsiębiorcy-spółce szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ścigania. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Instytucja newslettera KRS stanowi wygodny mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy prawne nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego z obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi.

Krok: podjęcie uchwały o przekształceniu

W uchwale o przekształceniu wspólnicy przekształcającej się spółki jawnej składają oświadczenie o zmianie formy prawnej na spółkę komandytową.

W praktyce, uchwała o przekształceniu wskazuje ustrój spółki przekształconej.

UWAGA !!!

Warto zauważyć, że nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. ustawodawca uchylił art. 563 pkt 3 k.s.h., który dotyczył wysokości kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników, którzy nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (por. art. 563 pkt 3 k.s.h.).

UWAGA !!!

Zgodnie z nowelizacją z dnia 01.01.2020 r. podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej (por. art. 563 § 2 k.s.h.).