Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę partnerską – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę partnerską – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę partnerską – prowadzenie spraw i reprezentacja przez partnerów

Opracowanie przedstawia przekształcenie spółki cywilnej w spółkę partnerską, w której sami partnerzy prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją. Przekształcenie dochodzi do skutku, gdy zostały przeprowadzone wszystkie czynności wymienione i opisane w niniejszym procesie przekształcenia.

Krok: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę partnerską – uwagi wstępne

Zagadnienie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską zostało unormowane w art. 26 § 4; art. 26 § 5; art. 26 § 6 k.s.h. w zw. z art. 551 § 2; art. 551 § 3; art. 551 § 4 k.s.h, jak również w art. 552–570 k.s.h. Oznacza to, że do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską należy zastosować przepisy zawarte w Rozdziale I, tj. od art. 551 do art. 570 k.s.h., Dziale III. Przekształcenia spółek.

Aktualnie przekształcenie spółki cywilnej w spółkę partnerską ma charakter dobrowolny i zależy od woli jej wspólników (szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 26 k.s.h., LEX/el. 2019).

W procesie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską wyodrębnia się trzy etapy. Pierwszy z nich to etap przygotowawczy, tzw. menedżerski. Istotą drugiego jest podjęcie uchwały o przekształceniu, tzw. faza właścicielska. Tymczasem trzeci polega na rejestracji i ogłoszeniu, szerzej por. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, t. I, wyd. 3, Warszawa 2010, s142 i n.

W ramach etapów przekształceniowych wspólnicy mają obowiązek sporządzić plan przekształcenia oraz załączniki do niego, poddać plan do kontroli przez biegłych rewidentów, zawiadomić wspólników o zamiarze przekształcenia, podjąć uchwałę o przekształceniu, złożyć oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, zawrzeć umowę spółki przekształconej oraz zgłosić spółkę przekształconą do sądu rejestrowego.

Spółka cywilna w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, oraz spółka cywilna w upadłości nie mogą zostać objęte procedurą przekształceniową (por. art. 551 § 4 k.s.h.).

Krok: Plan przekształcenia

Sporządzenie planu przekształcenia jest czynnością rozpoczynającą proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 557 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 557 k.s.h., LEX/el. 2019.

Plan przekształcenia jest przygotowywany przez wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 557 § 1 k.s.h.). Wspólnicy sporządzają plan przekształcenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 557 § 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 557 k.s.h., LEX/el. 2019.

Zgodnie z art. 551 § 3 w zw. z art. 558 § 1 k.s.h., plan przekształcenia powinien zawierać: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

Integralną częścią planu przekształcenia są także załączniki, tj. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki przekształconej, wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, a także sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 558 § 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 k.s.h., LEX/el. 2019.

Krok: Poddanie planu przekształcenia kontroli przez biegłych rewidentów

Kolejną czynnością w procesie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską jest zbadanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 559 k.s.h.).

W przypadku przekształcanej spółki cywilnej wspólnik uprawniony do reprezentacji składa wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do sądu rejestrowego właściwego według jej siedziby (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 559 § 12 k.s.h.).

Zgodnie z art. 866 w zw. z art. 865 § 1 k.c., w spółce cywilnej każdy wspólnik ma prawo i obowiązek do jej reprezentowania.

Spółka cywilna może być również reprezentowana przez pełnomocników (por. art. 98 k.c.).

Biegły rewident wybrany przez sąd rejestrowy bada plan przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 559 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 559 k.s.h., LEX/el. 2019.

Obowiązkiem biegłego rewidenta jest przygotowanie pisemnej opinii w terminie określonym przez sąd, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 559 § 4 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 559 k.s.h., LEX/el. 2019. Biegły rewident składa opinię wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 559 § 4 k.s.h.). Sąd określa wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, a przekształcana spółka cywilna ma obowiązek je zapłacić (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 559 § 5 zd. 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 559 k.s.h., LEX/el. 2019.

W przypadku gdy przekształcana spółka cywilna nie zapłaci tych należności w ciągu dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 560 § 1 k.s.h.; art. 551 § 3 w zw. z art. 559 § 5 zd. 2 k.s.h.).

Krok: Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia

Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską jest obowiązkiem wspólników prowadzących sprawy spółki (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 560 § 1 k.s.h.).

W spółce cywilnej sposób zawiadomienia wspólników odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie spółki albo zgodnie ze zwyczajem panującym w spółce. Istotne jest to, aby doprowadzić do rzeczywistego zawiadomienia wspólników.

Do zawiadomienia wspólników spółka przekształcana dołącza projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 560 § 3 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 560 k.s.h., LEX/el. 2019.

Zgodnie z art. 551 § 3 w zw. z art. 560 § 1 k.s.h., zawiadomienie wspólników powinno być dokonane dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowym powzięciem uchwały o przekształceniu spółki cywilnej.

Krok: Prawo wspólników do informacji

Wspólnikom przekształcającej się spółki cywilnej przysługuje prawo do informacji (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 561 k.s.h.).

Obejmuje ono swoim zakresem możliwość przeglądania w lokalu spółki planu przekształcenia i załączników oraz opinii biegłego rewidenta. Także wspólnicy mogą żądać wydania im bezpłatnie odpisów powyższych dokumentów, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 561 k.s.h., LEX/el. 2019.

Krok: Podjęcie uchwały o przekształceniu

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską uchwała o przekształceniu jest podejmowana przez wspólników (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 562 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 562 k.s.h., LEX/el. 2019.

Jak stanowi art. 551 § 3 w zw. z art. 562 § 2 k.s.h., uchwała o przekształceniu powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Treść uchwały o przekształceniu została określona w art. 563 k.s.h., szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 563 k.s.h., LEX/el. 2019. W przypadku gdy uchwała o przekształceniu spółki cywilnej nie została podjęta w formie protokołu notarialnego, który w myśl prawa o notariacie jest aktem notarialnym (por. art. 104 § 4 p.n.), to nie mogą być podejmowane kolejne czynności w procesie przekształcenia.

Zgodnie z art. 551 § 3 w zw. z art. 563 k.s.h., uchwała o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę partnerską powinna zawierać: określenie typu spółki przekształconej (art. 563 pkt 1 k.s.h.), jak również wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej.

Kwota na spłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej, (art. 563 pkt 3 k.s.h.). Istotne jest, aby została określona jej maksymalna wysokość.

W sytuacji gdy wspólnicy przewidują przyznanie praw osobistych któremuś z nich w spółce przekształconej, to także w uchwale o przekształceniu należy je wskazać (art. 563 pkt 4 k.s.h.). Wówczas zamieszcza się nazwiska i imiona partnerów prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą (art. 563 pkt 5 k.s.h.).

Dodatkowo, w uchwale o przekształceniu wspólnicy mają obowiązek wyrazić zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej (art. 563 pkt 6 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 563 k.s.h., LEX/el. 2019.

Uchwała o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę partnerską może zostać zaskarżona powództwem o uchylenie uchwały albo o stwierdzenie jej nieważności. W tym zakresie, zgodnie z art. 551 § 3 w zw. z art. 567 § 1 k.s.h., należy stosować odpowiednio przepisy art. 422–427 k.s.h.

Por. procedurę: Powództwo o uchylenie uchwały przekształceniowej.

Por. procedurę: Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały przekształceniowej.

Minimalna treść uchwały o przekształceniu wskazana w art. 551 § 3 w zw. z art. 563 k.s.h., może być uzupełniona o inne elementy, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 563 k.s.h., LEX/el. 2019.

Wskazane w art. 563 k.s.h. elementy mają charakter obowiązkowy z wyjątkiem tych, których zamieszczenie byłoby bezprzedmiotowe. Przykładem takiego rodzaju postanowienia zawartego w uchwale o przekształceniu może być art. 563 pkt 4 k.s.h. Zgodnie z nim, w przypadku gdy w spółce przekształconej nie przewiduje się przyznania praw o charakterze osobistym, to bezcelowe jest umieszczanie takiego postanowienia w uchwale o przekształceniu.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską uchwała w sprawie przekształcenia podejmowana jest przez wszystkich wspólników jednomyślnie (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 562 w zw. z art. 581 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 562, art. 581 k.s.h., LEX/el. 2019.

Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki cywilnej nie oznacza jeszcze, że wszyscy wspólnicy przystąpią do spółki przekształconej. Jest to związane z obowiązkiem złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.

Krok: Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej

W przekształcanej spółce cywilnej wspólnik podejmuje decyzję, czy chce uczestniczyć w spółce przekształconej po zapoznaniu się z pełną dokumentacją.

Spółka przekształcana wzywa wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Jest to związane z tym, że w myśl art. 551 § 3 w zw. z art. 564 § 1 k.s.h., wspólnik staje się wspólnikiem spółki przekształconej tylko wtedy, gdy złożył on oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej.

Ustawodawca określa termin wspólnikowi na złożenie oświadczenia, który wynosi jeden miesiąc od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 564 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 564 k.s.h., LEX/el. 2019. Obowiązek ten nie dotyczy wspólników, którzy złożyli takie oświadczenie w dniu powzięcia uchwały (por. art. 564 § 2 k.s.h).

Oświadczenie składane przez wspólnika musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 564 § 2 k.s.h.). Wspólnik kieruje swoje oświadczenie do spółki. Kodeks dopuszcza, aby wspólnik złożył osobiście oświadczenie, ale może też wysłać stosowne pismo. Jednakże musi być ono dostarczone przed upływem wspomnianego powyżej miesięcznego terminu od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 564 k.s.h., LEX/el. 2019.

W sytuacji gdy wspólnik przekształcanej spółki cywilnej nie chce uczestniczyć w spółce przekształconej, to nie składa oświadczenia woli o uczestnictwie lub może złożyć oświadczenie o nieuczestniczeniu w spółce przekształconej. Wówczas wspólnikowi przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 565 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 565 k.s.h., LEX/el. 2019.

Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 565 § 1 zd. 2 k.s.h.).

Wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 574 k.s.h.).

Krok: Zawarcie umowy spółki przekształconej

Przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę partnerską powinno dojść do zawarcia umowy spółki partnerskiej (por. art. 91 k.s.h.), szersze omówienie poszczególnych elementów składających na umowę por. A. Kidyba, Komentarz do art. 91 k.s.h., LEX/el. 2019.

Krok: Zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego

W myśl art. 551 § 3 w zw. z art. 569 k.s.h., wniosek o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców, w przypadku gdy spółką przekształconą jest spółka partnerska, składają wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 569 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 569 k.s.h., LEX/el. 2019.

W spółce partnerskiej kompetentny w tym zakresie jest partner (por. art. 96 k.s.h.).

Także spółka partnerska może być reprezentowana przez pełnomocników (por. art. 98 k.c.) lub prokurentów (por. art. 1091 i n. k.c.).

Wpis do rejestru przedsiębiorców z reguły dokonywany jest na wniosek (por. art. 19 ust. 1 u.k.r.s.).

Ustawodawca określa również termin w jakim powinien być złożony wniosek. Zgodnie z art. 22 u.k.r.s. powinno to nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu –również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (por. art. 19 ust. 2 u.k.r.s.).

Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (por. art. 19 ust. 5 u.k.r.s.). Formularze te powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych oraz zawierać niezbędne pouczenia dla stron, co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do tych wymagań (por. art. 19 ust. 6 u.k.r.s.).

Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych (por. art. 19 ust. 2a u.k.r.s.). Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (por. art. 19 ust. 2b u.k.r.s.).

W przypadku gdy wniosek został złożony z naruszeniem art. 19 ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 1301 k.p.c. nie stosuje się (por. art. 19 ust. 3 u.k.r.s.).

W razie zwrócenia wniosku, zgodnie z art. 19 ust. 3 u.k.r.s., może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych (por. art. 19 ust. 4 u.k.r.s.).

Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (por. art. 18 ust. 1 u.k.r.s.). Jeżeli do Rejestru jest wpisana spółka partnerska, odpowiedzialność, o której mowa w art. 18 ust. 1 u.k.r.s., ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (por. art. 18 ust. 2 u.k.r.s.).

Krok: Przyjęcie zgłoszenia

Termin na rozpatrzenie złożonego wniosku o wpis przekształcenia do sądu rejestrowego jest rozpoznawany w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego złożenia. W przypadku gdy rozpoznanie wniosku o wpis przekształcenia wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, to wówczas wniosek o wpis powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez spółkę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych (por. art. 20a u.k.r.s.).

W sytuacji gdy rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca (por. art. 20a u.k.r.s.).

Zadaniem sądu rejestrowego jest sprawdzenie, czy zgłoszone we wniosku dane odpowiadają rzeczywistemu stanu rzeczy (por. art. 23 ust. 2 u.k.r.s.). Innym zadaniem sądu rejestrowego jest zbadanie, czy dołączone do wniosku o wpis przekształcenia do rejestru dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 u.k.r.s.).

W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin (por. art. 24 ust. 1 u.k.r.s.).

Krok: Wpis do rejestru przedsiębiorców

Przekształcana spółka cywilna staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców. Jest to tzw. dzień przekształcenia (por. art. 26 § 5 zd. 1 w zw. z art. 551 § 3 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 552, LEX/el. 2019.

W sytuacji gdy spółka powstała wskutek przekształcenia, należy to zaznaczyć w dziale pierwszym Krajowego Rejestru Sądowego oraz oznaczyć poprzednie numery rejestrowe (por. art. 38 pkt 1 lit. f u.k.r.s.).

W przypadku przekształcenia w spółkę partnerską zamieszcza się m.in. w dziale 1 rejestru przedsiębiorców oznaczenie partnerów spółki partnerskiej, zgodnie z art. 35 (por. art. 38 pkt 5 u.k.r.s.), jak również zaznacza się tych partnerów, którzy ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 15września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (por. art. 38 pkt 5 u.k.r.s.).

W myśl art. 47 ust. 1 u.k.r.s. podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wy-mienione w art. 38 pkt 12a–15, art. 3940 oraz w art. 44, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. (art. 47 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), która wchodzi w życie 01.01.2020r.). Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych (por. art. 47 ust. 2 u.k.r.s.).

Dla podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu (por. art. 9 u.k.r.s.).

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze (por. art. 20 ust. 1b u.k.r.s.). Polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu (por. art. 20 ust. 1 u.k.r.s.). Także wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (por. art. 20 ust. 1a u.k.r.s.).

Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (por. art. 20 ust. 1c u.k.r.s.).

Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON do rejestru nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (por. art. 20 ust. 1d u.k.r.s.). Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie (por. art. 20 ust. 4 u.k.r.s.).

Wobec wpisu do rejestru obowiązuje domniemanie prawdziwości danych w nim zawartych (por. art. 17 ust. 1 u.k.r.s.).

Przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę partnerską, w myśl art. 26 § 5 zd. 2 k.s.h., spółce tej z chwilą wpisu do rejestru przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 23 k.s.h. stosuje się odpowiednio. Ustawodawca zastosował w tym przypadku konstrukcję mieszaną swojego rodzaju mix compositum pomiędzy zasadą kontynuacji a sukcesją uniwersalną, zob. A. Kidyba, Sukcesja, kontynuacja, a może coś innego?, MoPH 2011/1, s. 35–36. Analizując elementy charakterystyczne dla zasady kontynuacji, nie możemy odnosić ciągłości podmiotowej spółki partnerskiej do rzeczywistych stosunków, ale stosujemy tu fikcję ciągłości. Chodzi o to, że przekształceniu ulega w istocie stosunek zobowiązaniowy, a ściślej wspólność łączna, a nie podmiot. Dlatego też, nie występuje tu charakterystyczna dla sukcesji utrata podmiotowości prawnej sukcesora. Z zasady kontynuacji możemy wywodzić przysługiwanie wszelkich praw i obowiązków spółce partnerskiej, w tym w sferze cywilnoprawnej, administracyjnoprawnej, czy pracowniczej.

Przy tym przekształceniu kontynuacja podmiotowa nie występuje, ma miejsce bowiem charakterystyczne dla sukcesji przejście praw z jednego podmiotu na drugi. W omawianej konstrukcji mieszanej cechą jest to, że spółka przekształcona (spółka partnerska) ma te same prawa i obowiązki co spółka cywilna. Kodeks wykreował więc swego rodzaju następstwo prawne mające elementy kontynuacji i sukcesji uniwersalnej. Tym samym, z punktu widzenia skutków prawnych, nie ma więc różnicy pomiędzy przekształceniem na podstawie art. 26 § 4–6 zd. 2 i art. 551 i n. k.s.h.

Reasumując, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską w miejsce kilku wspólników jako współuprawnionych wchodzi spółka mająca podmiotowość prawną. Jak już wyżej wspomniano, należy w tym zakresie przyjąć fikcję ciągłości podmiotowej polegającą na tym, że wspólny majątek wspólników spółki cywilnej stanie się majątkiem spółki partnerskiej jako podmiotu prawa.

Tak też należy tłumaczyć skrót myślowy ustawodawcy, zgodnie z którym z chwilą wpisu spółka cywilna staje się spółką partnerską (por. art. 26 § 5 zd. 1 w zw. z art. 551 § 3 k.s.h), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 26 k.s.h., LEX/el. 2019. Należy go odnieść do stosunku prawnego i przyjąć, że stosunek spółki cywilnej staje się stosunkiem prawnym spółki partnerskiej (por. K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] Spółka z o.o. w praktyce, red. A. Kidyba, Warszawa 2003, rozdz. 8.2.12.1, s. 4).

Krok: Ogłoszenie o przekształceniu spółki

Ogłoszenie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę partnerską jest ostatnią czynnością w złożonym proces przekształcenia.

Obowiązek ogłoszenia o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę partnerską został wskazany w art. 570 k.s.h. Zgodnie z nim ogłoszenie jest dokonywane na wniosek wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej, w terminie dwóch tygodni od dnia wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców (szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 570 k.s.h., LEX/el. 2019).

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym łączy z wpisami do rejestru obowiązek ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (por. art. 13 ust. 1 u.k.r.s.). Jednakże ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie wyklucza obowiązku ogłoszenia o tym zdarzeniu prawnym w inny sposób (por. art. 5 § 3 zd. 2 k.s.h).

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnokrajowym urzędowym dziennikiem elektronicznym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń. Obowiązkiem Ministra Sprawiedliwości jest wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego. Aktualnie jest on wydawany w formie plików PDF. Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, oznaczenie organu rejestracyjnego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany (por. art. 2 ust. 1 MSiG). Po dokonaniu ogłoszenia spółka przekształcona ma obowiązek przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy.

Z ogłoszenia o przekształceniu wynikają skutki prawne określone w szczególności w art. 15 ust. 1 u.k.r.s. Należy do nich tzw. domniemanie powszechnej znajomości wpisu do rejestru. Zgodnie z nim nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów od dnia ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednakże w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia, podmiot wpisany do rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu (por. art. 15 ust. 2 u.k.r.s.). Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych (por. art. 15 ust. 3 u.k.r.s.).