Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 października 2019 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Procedura omawia przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.

Ten typ przekształcenia dochodzi do skutku, gdy zostały przeprowadzone wszystkie czynności wymienione i opisane w niniejszym procesie przekształcenia.

Krok: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną – uwagi wstępne

Proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną ma charakter fakultatywny. Regulują go przepisy art. 26 § 4; art. 26 § 5; art. 26 § 6 k.s.h.. w zw. z art. 551 § 2; art. 551 § 3; art. 551 § 4 k.s.h, oraz art. 552–570 k.s.h. W następstwie do tej procedury znajdą zastosowanie przepisy ogólne dotyczące przekształcenia spółek zawarte w Rozdziale 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 552–570 k.s.h.).

Warto zauważyć, że spółka cywilna w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka cywilna w upadłości nie może zostać objęta procedurą przekształceniową (por. art. 551 § 4 k.s.h.).

Wspólnicy spółki cywilnej, którzy podejmują decyzję o jej przekształceniu w spółkę jawną, mają obowiązek przeprowadzenia określonych czynności, do których należą w szczególności: sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami, poddanie planu kontroli biegłych rewidentów. Także jest to zawiadomienie innych wspólników o zamiarze przekształcenia i podjęcie uchwały o przekształceniu. Dodatkowo, wspólnicy mogą złożyć oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Innym obowiązkiem wspólników jest zawarcie umowy spółki przekształconej oraz zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego.

Krok: Plan przekształcenia

Pierwszym obowiązkiem wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej jest sporządzenie planu przekształcenia (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 557 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 557 k.s.h., LEX/el. 2019.

Zgodnie z art. 551 § 3 w zw. z art. 557 § 2 k.s.h., plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 557 § 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 557 k.s.h., LEX/el. 2019.

Treść planu przekształcenia obejmuje przede wszystkim: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów wspólników, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 558 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 551art. 558 k.s.h., LEX/el. 2019.

Wraz z planem przekształcenia wspólnicy spółki cywilnej opracowują załączniki do niego.

W myśl art. 551 § 3 w zw. z art. 558 § 2 k.s.h. są to: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki przekształconej, wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, a także sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 558 § 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 551art. 558 k.s.h., LEX/el. 2019.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację