Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Procedura omawia przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.

Ten typ przekształcenia dochodzi do skutku, gdy zostały przeprowadzone wszystkie czynności wymienione i opisane w niniejszym procesie przekształcenia.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną sąd rejestrowy sąd rejestrowy ogłoszenie o przekształceniu spółki przyjęcie zgłoszenia wpis do rejestru przedsiębiorców spółka jawna spółka jawna zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego spółka cywilna spółka cywilna prawo wspólników do informacji zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia przygotowanie planu przekształcenia zamiar przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną – uwagi wstępne dostosowanie umowy spółki cywilnej do przepisów o umowie spółki jawnej podjęcie uchwały o przekształceniu w terminie 7 dni w terminie 7 dni

Krok: zamiar przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną – uwagi wstępne

Proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną ma charakter fakultatywny. Regulują go przepisy art. 26 § 4; art. 26 § 5; art. 26 § 6 k.s.h.. w zw. z art. 551 § 2; art. 551 § 3; art. 551 § 4 k.s.h, oraz art. 552–570 k.s.h. W następstwie do tej procedury znajdą zastosowanie przepisy ogólne dotyczące przekształcenia spółek zawarte w Rozdziale 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 552–570 k.s.h.).

Warto zauważyć, że spółka cywilna w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka cywilna w upadłości nie może zostać objęta procedurą przekształceniową (por. art. 551 § 4 k.s.h.).

Wspólnicy spółki cywilnej, którzy podejmują decyzję o jej przekształceniu w spółkę jawną, mają obowiązek przeprowadzenia określonych czynności, do których należą w szczególności: sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami.

Czynność w postaci poddania planu przekształcenia kontroli przez biegłych rewidentów została wyłączona, ściślej uchylona z elementów procedury przekształcenia. Należy podkreślić, że ustawodawca w art. 559 § 1 k.s.h. ograniczył obowiązki biegłego rewidenta w procesie przekształcenia. Obowiązek poddania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje swym zakresem tylko i wyłącznie przypadek przekształcenia w spółkę akcyjną. W praktyce oznacza to, że wymóg ten nie znajdzie zastosowania w pozostałych typach przekształceń, a zatem w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną (por. art. 559 § 1 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która weszła w życie 01.03.2020 r.).

Kolejną czynnością w procesie przekształcenia jest obowiązek zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia spółki oraz podjęcie uchwały o przekształceniu.

UWAGA !

Prawodawca uchylił obowiązek złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej wyrażony w art. 564 k.s.h. oraz uchylił czynność w postaci zawarcia umowy (albo podpisania statutu) spółki przekształconej zastępując ją uchwałą o przekształceniu (art. 556 pkt 4 k.s.h.; art. 563 § 2 k.s.h., por. w tym zakresie art. 563 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655).

Jednakże ustawodawca utrzymał w mocy prawnej obowiązek zgłoszenia spółki przekształconej do sądu rejestrowego (art. 556 pkt 5 k.s.h.).

W praktyce gospodarczej może się tak zdarzyć, że przed dniem przekształcenia albo po dniu przekształcenia w związku z rozpoczętą licytacją spółka podejmie decyzję o zakupie nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w tym procesie jest korzystny dla spółki w aspekcie ekonomicznym, gdyż może ona nabyć nieruchomość w korzystnej cenie, tj. niższej od wartości występującej na rynku nieruchomości. Jednocześnie zakupiona w tym trybie nieruchomość będzie stanowiła dodatkowy składnik majątku spółki przekształcanej albo spółki przekształconej.

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w licytacji elektronicznej łączy się z obowiązkiem utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (por. art. 9864 § 2 k.p.c.). Udział spółki w tym postępowaniu - licytacji (tzw. przetarg), jest możliwy tylko wtedy gdy założy ona konto na portalu przygotowanym i udostępnionym przez Krajową Radę Komorniczą (por. art. 9864 § 1-2 k.p.c.). W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i sanitarną szczególnego znaczenia zyskuje możliwość nabycia nieruchomości w ramach sprzedaży zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zobacz więcej: Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym prawodawca wprowadził istotne i ważne zmiany, których nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie procederowi, tzw. kradzieży spółek. Jest to czynność polegająca na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów składanych przez podmioty nieuprawnione. W rezultacie, podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące zmiany sposobu reprezentacji podmiotu. Tym samym, oszuści przejmują reprezentację podmiotu – spółki bez jakiejkolwiek wiedzy i decyzji wspólników lub członków zarządu. Wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Instrumentem do osiągnięcia tego celu jest newsletter KRS rozsyłany emailem automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma on sygnalizować takie zdarzenia prawne jak: dokonanie wpisu w KRS czy też zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu (por. art. 10a u.k.r.s.). Za pośrednictwem newslettera KRS przesyłane będą jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS.

Informacje przesyłane będą każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. W celu otrzymywania informacji należy wskazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje. To z kolei, łączy się ze skorzystaniem z konta, o którym stanowi art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm. dalej jako p.u.s.p.). Informacje przesyłane będą przez okres wskazany, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok (por. art. 10a u.k.r.s.). Każdy będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów. W takiej sytuacji przedsiębiorca w natychmiastowy sposób uzyska dostęp do informacji w zakresie zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. W wypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter KRS umożliwi przedsiębiorcy-spółce szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ścigania. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Instytucja newslettera KRS stanowi wygodny mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy prawne nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego z obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi.

Krok: przygotowanie planu przekształcenia

Pierwszym obowiązkiem wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej jest sporządzenie planu przekształcenia (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 557 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 557 k.s.h., LEX/el. 2020.

Zgodnie z art. 551 § 3 w zw. z art. 557 § 2 k.s.h., plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 557 § 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 557 k.s.h., LEX/el. 2020.

Treść planu przekształcenia obejmuje przede wszystkim: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 558 § 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 551art. 558 k.s.h., LEX/el. 2020.

Wraz z planem przekształcenia wspólnicy spółki cywilnej opracowują załączniki do niego.

W myśl art. 551 § 3 w zw. z art. 558 § 2 k.s.h. są to: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki przekształconej, a także sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe (por. art. 551 § 3 w zw. z art. 558 § 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 551art. 558 k.s.h., LEX/el. 2020.