Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

Celem procedury jest opracowanie procesu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną.

Krok: przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną – uwagi ogólne

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną zostało unormowane w art. 551 § 2 k.s.h. Do takiego przekształcenia należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. Oznacza to, że zastosowanie znajdą przepisy ogólne, tj. art. 551–570 k.s.h. umieszczone w Dziale III. Przekształcenia spółek. Pokazują one jakie czynności należy wykonać, aby przeprowadzić postępowanie przekształceniowe.

Należą do nich w szczególności sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników do niego, poddanie planu kontroli przez biegłych rewidentów.

Kolejną czynnością w procesie przekształcenia jest obowiązek zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia spółki oraz podjęcie uchwały o przekształceniu.

UWAGA !

Prawodawca nowelizacją z dnia 01 marca 2020 r. uchylił obowiązek złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej wyrażony w art. 564 k.s.h. oraz uchylił czynność w postaci podpisania statutu spółki przekształconej zastępując ją uchwałą o przekształceniu (art. 556 pkt 4 k.s.h.; art. 563 § 2 k.s.h., por. w tym zakresie art. 563 k.s.h. w brzmieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655), która wchodzi w życie 01.03.2020 r.).

Jednakże ustawodawca utrzymał w mocy prawnej obowiązek zgłoszenia spółki przekształconej do sądu rejestrowego (art. 556 pkt 5 k.s.h.).

Spółka cywilna w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka cywilna w upadłości nie mogą zostać objęte procedurą przekształceniową (por. art. 551 § 4 k.s.h.).

Krok: spółka cywilna

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną jest skuteczne prawnie tylko w przypadku dokonania wszystkich czynności składających się na złożony proces przekształcenia.