Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1A faza menadżerska - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1A faza menadżerska

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1A faza menadżerska

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1A faza menadżerska

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1A faza menadżerska

Celem fazy menedżerskiej w procesie przekształcenia spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną-Rada Dyrektorów dalej jako PSA-RD jest omówienie planu przekształcenia oraz elementów, które składają się na plan przekształcenia. Także przedstawiono załączniki, jakie obowiązkowo należy przygotować do planu przekształcenia.

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną - Rada Dyrektorów - cz. 1A faza menadżerska spółka cywilna spółka cywilna plan przekształcenia nie zostaje poddany badaniu przez biegłego rewidenta załączniki do planu przekształcenia treść planu przekształcenia określenie wartości majątku spółki cywilnej procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku procedura przekształcenia nie dochodzi do skutku należy podjąć uchwałę o przyjęciu planu przekształcenia forma uchwały o przyjęciu planu przekształcenia czy uchwała o przyjęciu planu przekształcenia została podjęta w odpowiedniej formie? sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia projekt umowy PSA-RD projekt uchwały w sprawie przekształcenia zamiar przekształcenia spółki cywilnej w PSA-RD plan przekształcenia sporządzenie planu przekształcenia czy plan przekształcenia jest skuteczny prawnie? nie jest podejmowana uchwała o przyjęciu planu przekształcenia nie tak nie tak

Krok: zamiar przekształcenia spółki cywilnej w PSA-RD

Zgodnie z art. 556 k.s.h. do przekształcenia spółki wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia spółki oraz załączników do niego (tzw. faza menedżerska, por. art. 556 pkt 1 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 556 k.s.h., LEX/el, 2021.

Kolejną czynnością w procesie przekształcenia jest obowiązek zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia spółki (por. art. 560 k.s.h.) oraz podjęcie uchwały o przekształceniu (por. art. 556 pkt 2 k.s.h.). Także należy powołać członków organów spółki przekształconej, w tym Radę Dyrektorów (por. art. 556 pkt 3 k.s.h.).

Złożony proces przekształcenia spółki zamyka obowiązek zgłoszenia spółki przekształconej do sądu rejestrowego (por. art. 556 pkt 5 k.s.h.).

Procesowi przekształcenia nie może podlegać spółka, która jest w likwidacji, jak również taka, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadłości (por. art. 551 § 4 k.s.h.).

Przekształcenie spółki cywilnej w Prostą Spółkę Akcyjną-Rada Dyrektorów dalej jako PSA-RD zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych w Rozdziale 1. Przepisy ogólne (art. 551–570 k.s.h.), Dziale III. Przekształcenia spółek, Tytule IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

W myśl art. 551 § 2 k.s.h. spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4–6 k.s.h.

Do przekształcenia o którym mowa w art. 551 § 2 k.s.h. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym, że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5 k.s.h. (por. art. 551 § 3 k.s.h.). Zgodnie z art. 26 § 5 k.s.h. z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka cywilna staje się spółką handlową. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i § 3 należy stosować odpowiednio.

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (por. art. 860 § 1 k.c.).

W umowie PSA akcjonariusze mogą postanowić, że decydują się na system monistycznego zarządzania PSA w postaci powołania Rady Dyrektorów; nazwa tego organu pochodzi z systemu anglosaskiego, tzw.-board of directors; szerzej w tym zakresie por. uzasadnienie do projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej, s. 70–71. W takiej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy Tytułu. III, Działu Ia, Rozdziału.3 Organy spółki., Oddział 1. Przepisy ogólne art. 30052-61 k.s.h., jak również właściwe tylko dla tego organu w strukturze PSA jakim jest Rada Dyrektorów art. 30073-79 k.s.h. Ustawodawca we wskazanej powyżej regulacji prawnej określił uprawnienia Rady Dyrektorów PSA, jej skład, jak również ogólne zasady funkcjonowania, w tym powoływanie, odwoływanie, a także zawieszenia w wykonywanych czynnościach (z tzw. ważnych powodów) jej członków, czyli poszczególnych Dyrektorów.

Warto zauważyć, że w PSA alternatywnym systemem (modelem) zarządzania jest, tzw. dualistyczny; polega on na ustanowieniu w umowie PSA zarządu (por. art. 30062 k.s.h. i nast.) oraz rady nadzorczej, (por. art. 30052 § 1-2 k.s.h., art. 30068 k.s.h. i nast. ). Jest to zgodne z art. 30052 § 1 k.s.h., który stanowi, że można ustanowić zarząd (tzw. dualistyczny system (model) zarządzania PSA) albo radę dyrektorów (tzw. monistyczny system (model) zarządzania PSA).

Jak już zaznaczono, w monistycznym systemie (modelu) zarządzania PSA Rada Dyrektorów jest organem ustanawianym obowiązkowo-obligatoryjnie (por. art. 30052 § 3 k.s.h., art. 38 k.c.). W przypadku gdy w Rozdziale 3. Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 30052-30061 k.s.h.) ustawodawca wspomina o organie, należy przez to rozumieć odpowiednio zarząd, radę nadzorczą albo radę dyrektorów.

Tym samym, Rada Dyrektorów stanowi stały element struktury prawnej PSA, który działa za osobę prawną (por. art. 38 k.c.), tj. PSA w ramach jej zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. W praktyce gospodarczej oznacza to, że Rada Dyrektorów nie może być fakultatywnie powołana w systemie dualistycznego zarządzania PSA (czyli zarząd i rada nadzorcza). Jest to związane z tym, że jej główne kompetencje zostały w tym systemie w części przydzielone zarządowi (tzw. prowadzenie spraw i reprezentacja por. art. 30062 k.s.h. i nast.) oraz radzie nadzorczej (nadzór nad prowadzeniem spraw spółki por. art. 30052 § 1-2 k.s.h., art. 30068 k.s.h. i nast.).

Należy podkreślić, że obok Rady Dyrektorów w PSA zawsze występuję w jej strukturze normatywnej jeszcze jeden inny organ, tj. walne zgromadzenie akcjonariuszy (por. art. 30080-101 k.s.h.). A zatem, obok tych dwóch organów w PSA nie mogą funkcjonować inne, dodatkowe organy, przykładem może być rada nadzorcza czy też komisja rewizyjna.

Krok: plan przekształcenia

Plan przekształcenia jest jednym z dokumentów koniecznych do przeprowadzenia procesu przekształcenia (por. art. 556 pkt 1 k.s.h.).

Przez plan przekształcenia należy rozumieć założenia przebiegu procesu przekształcenia, które z reguły zawierają porozumienia na płaszczyźnie określonych stanów faktycznych odnoszących się do spółki przekształcanej. Obejmuje on także uzgodniony model ustroju spółki przekształconej.

Plan przekształcenia występuje w ujęciu wąskim (por. art. 558 § 1 k.s.h.), jak również w ujęciu szerokim. W tym drugim wypadku obejmuje on dodatkowe dokumenty w postaci załączników. Zgodnie z art. 558 § 2 k.s.h. należą do nich: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki (por. art. 558 § 2 pkt 1 k.s.h.) oraz projekt umowy spółki przekształconej (por. art. 558 § 2 pkt 2 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 k.s.h., LEX/el, 2021.

Dodatkowo, do planu przekształcenia należy dołączyć sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, (por. art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 558 k.s.h., LEX/el, 2021.

Treść planu przekształcenia w wąskim rozumieniu w myśl art. 558 § 1 pkt 1 k.s.h. powinna zawierać co najmniej: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.