Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

Procedura przedstawia proces przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową (jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobową spółkę akcyjną).

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową sąd rejestrowy sąd rejestrowy ogłoszenie o przekształceniu spółki przyjęcie zgłoszenia wpis do rejestru przedsiębiorców jednoosobowa spółka kapitałowa jednoosobowa spółka kapitałowa przedsiębiorca zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego przedsiębiorca przedsiębiorca powołanie członków organów spółki przekształconej oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy poddanie planu przekształcenia kontroli przez biegłych rewidentów plan przekształcenia przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową – uwagi ogólne akt założycielski albo podpisanie statutu spółki przekształconej odpowiedzialność w procesie przekształcenia

Krok: przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową – uwagi ogólne

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) – (przedsiębiorca przekształcany), może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). Jest to tzw. przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową zostało uregulowane w Rozdziale 1. Przepisy ogólne, Dziale III. Przekształcenia spółek, tj. w art. 551 § 5 oraz w Rozdziale 6, tj. w art. 5841–13 k.s.h.

Przepisy te wskazują jakie czynności należy wykonać w procesie przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową.

Jest to w szczególności sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników do niego, poddanie planu kontroli przez biegłych rewidentów, złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie członków organów spółki przekształconej, podpisanie aktu założycielskiego albo statutu spółki przekształconej oraz zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5845 k.s.h.).

Krok: przedsiębiorca

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową jest skuteczne prawnie tylko w przypadku dokonania wszystkich czynności składających się na złożony proces przekształcenia.