Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 21 czerwca 2022 r.
Autorzy:

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową

Procedura przedstawia proces przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową (jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobową spółkę akcyjną).

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową sąd rejestrowy sąd rejestrowy ogłoszenie o przekształceniu spółki przyjęcie zgłoszenia wpis do rejestru przedsiębiorców jednoosobowa spółka kapitałowa jednoosobowa spółka kapitałowa przedsiębiorca zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego przedsiębiorca przedsiębiorca powołanie członków organów spółki przekształconej oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy poddanie planu przekształcenia kontroli przez biegłych rewidentów plan przekształcenia przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową – uwagi ogólne akt założycielski albo podpisanie statutu spółki przekształconej odpowiedzialność w procesie przekształcenia

Krok: przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową – uwagi ogólne

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) – (przedsiębiorca przekształcany), może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). Jest to tzw. przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową zostało uregulowane w Rozdziale 1. Przepisy ogólne, Dziale III. Przekształcenia spółek, tj. w art. 551 § 5 oraz w Rozdziale 6, tj. w art. 5841–13 k.s.h.

Przepisy te wskazują jakie czynności należy wykonać w procesie przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową.

Jest to w szczególności sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników do niego, poddanie planu kontroli przez biegłych rewidentów, złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie członków organów spółki przekształconej, podpisanie aktu założycielskiego albo statutu spółki przekształconej oraz zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5845 k.s.h.).

W praktyce gospodarczej może się tak zdarzyć, że przed dniem przekształcenia albo po dniu przekształcenia w związku z rozpoczętą licytacją spółka podejmie decyzję o zakupie nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w tym procesie jest korzystny dla spółki w aspekcie ekonomicznym, gdyż może ona nabyć nieruchomość w korzystnej cenie, tj. niższej od wartości występującej na rynku nieruchomości. Jednocześnie zakupiona w tym trybie nieruchomość będzie stanowiła dodatkowy składnik majątku spółki przekształcanej albo spółki przekształconej.

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w licytacji elektronicznej łączy się z obowiązkiem utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (por. art. 9864 § 2 k.p.c.). Udział spółki w tym postępowaniu - licytacji (tzw. przetarg), jest możliwy tylko wtedy gdy założy ona konto na portalu przygotowanym i udostępnionym przez Krajową Radę Komorniczą (por. art. 9864 § 1-2 k.p.c.). W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i sanitarną szczególnego znaczenia zyskuje możliwość nabycia nieruchomości w ramach sprzedaży zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zobacz więcej: Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym prawodawca wprowadził istotne i ważne zmiany, których nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie procederowi, tzw. kradzieży spółek. Jest to czynność polegająca na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów składanych przez podmioty nieuprawnione. W rezultacie, podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące zmiany sposobu reprezentacji podmiotu. Tym samym, oszuści przejmują reprezentację podmiotu – spółki bez jakiejkolwiek wiedzy i decyzji wspólników lub członków zarządu. Wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Instrumentem do osiągnięcia tego celu jest newsletter KRS rozsyłany emailem automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma on sygnalizować takie zdarzenia prawne jak: dokonanie wpisu w KRS czy też zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu (por. art. 10a u.k.r.s.). Za pośrednictwem newslettera KRS przesyłane będą jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS.

Informacje przesyłane będą każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. W celu otrzymywania informacji należy wskazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje. To z kolei, łączy się ze skorzystaniem z konta, o którym stanowi art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm. dalej jako p.u.s.p.). Informacje przesyłane będą przez okres wskazany, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok (por. art. 10a u.k.r.s.). Każdy będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów. W takiej sytuacji przedsiębiorca w natychmiastowy sposób uzyska dostęp do informacji w zakresie zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. W wypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter KRS umożliwi przedsiębiorcy-spółce szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ścigania. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Instytucja newslettera KRS stanowi wygodny mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy prawne nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego z obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi.

Krok: przedsiębiorca

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową jest skuteczne prawnie tylko w przypadku dokonania wszystkich czynności składających się na złożony proces przekształcenia.