Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną

Procedura przedstawia proces przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną.

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną sąd rejestrowy sąd rejestrowy ogłoszenie o przekształceniu spółki przyjęcie zgłoszenia wpis do rejestru przedsiębiorców jednoosobowa spółka akcyjna jednoosobowa spółka akcyjna zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego przedsiębiorca przedsiębiorca powołanie członków organów spółki przekształconej oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy poddanie planu przekształcenia kontroli przez biegłych rewidentów przygotowanie planu przekształcenia zamiar przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną – uwagi ogólne podpisanie statutu spółki przekształconej odpowiedzialność w procesie przekształcenia

Krok: zamiar przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną – uwagi ogólne

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną zostało uregulowane w Rozdziale 1. Przepisy ogólne, Dziale III. Przekształcenia spółek, tj. w art. 551 § 5 oraz w Rozdziale 6, tj. w art. 5841–13 k.s.h.

Przepisy te wskazują jakie czynności należy wykonać w procesie przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną.

Jest to w szczególności sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników do niego, poddanie planu kontroli przez biegłych rewidentów, złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie członków organów spółki przekształconej; podpisanie statutu spółki przekształconej oraz zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5845 k.s.h.).

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę akcyjną (spółkę przekształconą).

W praktyce gospodarczej może się tak zdarzyć, że przed dniem przekształcenia albo po dniu przekształcenia w związku z rozpoczętą licytacją spółka podejmie decyzję o zakupie nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w tym procesie jest korzystny dla spółki w aspekcie ekonomicznym, gdyż może ona nabyć nieruchomość w korzystnej cenie, tj. niższej od wartości występującej na rynku nieruchomości. Jednocześnie zakupiona w tym trybie nieruchomość będzie stanowiła dodatkowy składnik majątku spółki przekształcanej albo spółki przekształconej.

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w licytacji elektronicznej łączy się z obowiązkiem utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (por. art. 9864 § 2 k.p.c.). Udział spółki w tym postępowaniu - licytacji (tzw. przetarg), jest możliwy tylko wtedy gdy założy ona konto na portalu przygotowanym i udostępnionym przez Krajową Radę Komorniczą (por. art. 9864 § 1-2 k.p.c.). W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i sanitarną szczególnego znaczenia zyskuje możliwość nabycia nieruchomości w ramach sprzedaży zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

Zobacz więcej: Sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Krok: przygotowanie planu przekształcenia

Sporządzenie planu przekształcenia jest pierwszą czynnością, która rozpoczyna proces przekształcenia (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5847 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 5847 k.s.h., LEX/el. 2020.

Zgodnie z art. 551 § 5 w zw. z art. 5847 § 1 k.s.h., plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać: ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Integralną częścią planu przekształcenia są załączniki, w tym projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projekt statutu spółki przekształconej, wycena składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego, jak również sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5847 § 2 k.s.h.).

Jeżeli przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 5847 § 2 pkt 4 k.s.h., sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5847 § 3 k.s.h.), szerzej por. A. Kidyba, Komentarz do art. 5847 k.s.h., LEX/el. 2020.

Kodeks wymaga, aby plan przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną był sporządzony w formie aktu notarialnego (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5846 k.s.h.).