Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną

Procedura przedstawia proces przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną.

Krok: przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną – uwagi ogólne

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną zostało uregulowane w Rozdziale 1. Przepisy ogólne, Dziale III. Przekształcenia spółek, tj. w art. 551 § 5 oraz w Rozdziale 6, tj. w art. 5841–13 k.s.h.

Przepisy te wskazują jakie czynności należy wykonać w procesie przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną.

Jest to w szczególności sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników do niego, poddanie planu kontroli przez biegłych rewidentów, złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie członków organów spółki przekształconej; podpisanie statutu spółki przekształconej oraz zgłoszenie spółki przekształconej do sądu rejestrowego i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (por. art. 551 § 5 w zw. z art. 5845 k.s.h.).

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę akcyjną (spółkę przekształconą).

Krok: przedsiębiorca

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną jest skuteczne prawnie tylko w przypadku dokonania wszystkich czynności składających się na złożony proces przekształcenia.